Návod na použitie OLYMPUS DS-2800

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DS-2800 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DS-2800


OLYMPUS DS-2800 : Stiahnuť kompletný návod (1879 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DS-2800 (1488 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DS-2800

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR POKYNY SK POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] Ak stlacíte tlacidlo 0 do 2 sekúnd, záznamník skocí na zaciatok predchádzajúceho súboru. · Ak budete alej drza stlacené tlacidlo 9 pri rýchlom posúvaní dopredu (FF), záznamník bude postupne skáka dopredu na alsie súbory. · Ak budete alej drza stlacené tlacidlo 0 pri posúvaní dozadu (REW), záznamník bude postupne skáka dozadu na predchádzajúce súbory. SK 7 Mazanie Vymazanie súboru 2 Vymazanie súboru z priecinka v rekordéri je vemi jednoduché. 1 Zvote si súbor, ktorý chcete odstráni. 2 Stlacte tlacidlo ERASE. 3 QP DICT DS2800 QP DICT All Erase File Erase Mike E Cancel 029 / 031 029EXIT / 031 2 Mazanie SK 4 3 Stlacením tlacidla + zvote moznos [File Erase] a stlacte tlacidlo OK/MENU. 4 Pomocou tlacidla + zvote moznos [Start] a stlacte tlacidlo OK/MENU. · Hlásenie na displeji sa zmení na [File Erase !] (Mazanie súboru!) a spustí sa mazanie. All Erase File Erase Cancel QP DICT DS2800 029 / 031 File Erase QP DICT Start Mike Cancel E BACK 029 / 031 File Erase ! [Erase Done]: zobrazí sa po vymazaní súboru. Císla súborov sa automaticky nanovo priradia. QP DICT DS2800 029 / 030 Erase Done Poznámky · Vymazaný súbor nemozno obnovi. · Súbory nemôzete maza v týchto prípadoch: - Súbor je uzamknutý funkciou [Lock] ( Str. 8). 8 Mazanie Vymazávanie vsetkých súborov v priecinku 2 Je mozné súcasne odstráni vsetky súbory v priecinku. 1 Zvote si súbor, ktorý chcete odstráni. 2 Stlacte tlacidlo ERASE. 3 QP DICT DS2800 QP DICT All Erase Mike File Erase Cancel E 029 / 030 029EXIT / 031 2 Mazanie 4 3 Stlacením tlacidla + zvote moznos [All Erase] a stlacte tlacidlo OK/MENU. 4 Tlacidlom + zvote moznos [Start] a stlacte tlacidlo OK/MENU. · Hlásenie na displeji sa zmení na [All Erase !] (Vymazáva sa vsetko!) a spustí sa mazanie. All Erase File Erase Cancel QP DICT DS2800 E / 030 All Erase QP DICT Start Mike Cancel E BACK 29 / 030 Po vymazaní súborov sa na displeji zobrazí [Erase Done] (Vymazané). Uzamknuté súbory v tomto priecinku dostanú nové poradové císla vo vzostupnom poradí. All Erase ! QP DICT DS2800 E 000 / 000 Erase Done Poznámky · Mazanie môze trva az 10 sekúnd. · Súbory nemôzete maza v týchto prípadoch: - Súbor je uzamknutý funkciou [Lock] ( Str. 8). SK Mazanie Vymazanie casti súboru 2 3 Zvolený súbor môzete ciastocne zmaza. 1 Spustite prehrávanie súboru, ktorého cas chcete zmaza. 2 Stlacte tlacidlo ERASE v okamihu, od ktorého chcete zaca vymazáva. QP DICT VCVA DS2800 E 2 Mazanie SK · Prehrávanie bude pokracova a na displeji sa zobrazí hlásenie [Partial Erase] (ciastocné vymazanie). · Ak stlacíte tlacidlo F2 ( ), rekordér preskocí na koniec súboru a prehrávanie sa zastaví. Koniec vymazanej casti súboru sa automaticky nastaví na koniec súboru. · Ak stlacíte tlacidlo F1 ( ), rekordér preskocí na miesto, kde ste spustili ciastocné mazanie súboru, a prehrávanie bude pokracova. Rekordér potom alej caká na stanovenie konca vymazávaného úseku. 134 / 134 3 H 45 M 02 s 01 H 55M 25s INDEX INSERT SP DICT Mike SPEED 134 / 134 01H 55 M 23s EXIT 45 M 02 s Partial Erase 3 Stlacte tlacidlo ERASE v okamihu, v ktorom chcete ukonci mazanie. · Pociatocný bod (cas) úseku urceného na vymazanie, nastavený v kroku 2, a koncový bod (cas) urcený v tomto kroku sa budú 8 sekúnd strieda na displeji. · Ak sa daný súbor prehrá az do konca, koniec vymazanej casti súboru sa automaticky nastaví na koniec súboru. QP DICT VCVA DS2800 E 134 / 134 1 H 05 M 01 s EXIT Partial Erase Start INSERT SPEED QP DICT VCVA DS2800 E 134 / 134 1 H 45 M 32 s EXIT Partial Erase End INSERT SPEED 0 Mazanie 4 Stlacením tlacidla ERASE potvrte vymazanie. 4 · Hlásenie na displeji sa zmení na [Partial Erase !] (Vymazáva sa cas súboru!) a spustí sa mazanie. QP DICT VCVA E DS2800 134 / 134 EXIT 1 H 20 M 35 s Partial Erase !INSERT SPEED Ke sa na displeji zobrazí hlásenie [Erase Done] (vymazané), mazanie oznacenej casti súboru je dokoncené. QP DICT VCVA DS2800 E 134 / 134 EXIT Erase Done INSERT SPEED 1 H 20 M 35 s 2 Mazanie Poznámky · Ak tlacidlo ERASE nestlacíte do 8 sekúnd od chvíle, ke sa na displeji zacnú strieda údaje [Partial Erase Start] (zaciatok ciastocného vymazania) a [Partial Erase End] (koniec ciastocného vymazania), rekordér sa zastaví. · Casti súborov nemôzete maza v týchto prípadoch: - Súbor je uzamknutý funkciou [Lock] ( Str. 8). SK 1 Pokrocilá obsluha Prehad menu sPonuka nastavení (ke je rekordér zastavený, stlacte tlacidlo OK/MENU) Hlavné menu Druhá vrstva Nastavenie Pozri stranu Lock File Menu Information Zobrazia sa informácie o súbore. [. . . ] Citlivos mikrofónu je prílis nízka. SK 57 Riesenie problémov Príznak Pravdepodobná prícina Bol dosiahnutý maximálny pocet indexových znaciek (32). Nahratý súbor sa nedá nájs Nie je mozné pripoji sa k pocítacu Nesprávny priecinok. Rekordér niekedy nie je mozné spoji s niektorými pocítacmi s operacným systémom Windows XP alebo Vista. Náprava Vymazte nepotrebné indexové znacky ( Str. Podrobné informácie si precítajte v online pomocníkovi programu DSS Player ( Str. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DS-2800

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DS-2800 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag