Návod na použitie OLYMPUS DS-2500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DS-2500 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DS-2500


Mode d'emploi OLYMPUS DS-2500
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DS-2500 (1187 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DS-2500

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR DS-2500 POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií do budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] · Aby bolo nahrávanie úspesné, odporúcame pred tým vyskúsa nastavenú úrove spustenia/ pozastavenia nahrávania. 28 Monitor nahrávania Nahrávku môzete pocas nahrávania pocúva a monitorova ju. Do konektora na pripojenie slúchadiel zapojte slúchadlá a tlacidlami + alebo ­ upravte hlasitos na pozadovanú úrove. 2 Monitor nahrávania Tlacidlo +, - (hlasitos) Poznámka · Ke pripájate slúchadlá alebo externý mikrofón, konektory zasute az na doraz tak, ako je to znázornené na obrázku. SK 29 Prehrávanie Prehrávanie môzete spusti od ubovoného miesta. 1 PLAY/OK 1 Zvote pozadovaný súbor, a stlacením tlacidla PLAY/OK spustite prehrávanie. · Na displeji sa zobrazí indikátor prehrávania [ ]. a QP DICT DS2500 Ni 101 / 133 00 M 05 s 27 M 58s INSERT SPEED INDEX 2 a Indikátor prehrávania 2 Prehrávanie SK PLAY/OK 2 Tlacidlami + a ­ nastavte pozadovanú hlasitos. 3 · Na displeji sa zobrazí úrove hlasitosti. Môzete nastavi úrove hlasitosti [00] az [30]. b Úrove hlasitosti b QP DICT DS2500 Ni 101 / 133 00 M 07 s Volume 15 INSERT SPEED INDEX 3 Stlacte tlacidlo STOP na mieste, v ktorom chcete zastavi prehrávanie. 30 Prehrávanie Funkcie prehrávania Rýchle posúvanie dopredu (FF) Posúvanie dozadu (REW) Vyhadávanie smerom dopredu (CUE) Vyhadávanie smerom dozadu (REV) Operácia Jedenkrát stlacte tlacidlo 9 alebo FF pri zastavenom prehrávaní. Zrusenie Stlacte tlacidlo PLAY/OK alebo STOP. Jedenkrát stlacte tlacidlo 0 alebo REW pri zastaveStlacte tlacidlo PLAY/OK alebo STOP. Pri zastavenom prehrávaní alebo pocas prehrávania súboru stlacte a podrzte tlacidlo 9 alebo FF. Pri zastavenom prehrávaní alebo pocas prehrávania súboru stlacte a podrzte tlacidlo 0 alebo REW. Pocas prehrávania stlacte tlacidlo F2 (SPEED). · Kazdým stlacením tlacidla F2 (SPEED) za zmení rýchlos prehrávania. Play (prehrávanie): prehrávanie normálnou rýchlosou. Slow Play (spomalené prehrávanie): znízi sa rýchlos prehrávania (-50 %) a zapne sa funkcia , , Slow play". Fast Play (zrýchlené prehrávanie): zvýsi sa rýchlos prehrávania (+50 %) a zapne sa funkcia , , Fast play". Uvonite tlacidlo. Uvonite tlacidlo. 2 Prehrávanie Prehrávanie prehrávania Poznámky · Ak jedenkrát stlacíte tlacidlo 9 alebo FF pri rýchlom posúvaní dopredu alebo dvakrát pri zastavenom prehrávaní, rekordér zastaví na konci súboru (F. Skip). · Ak jedenkrát stlacíte tlacidlo 0 alebo REW pri posúvaní dozadu alebo dvakrát pri zastavenom prehrávaní, rekordér zastaví na zaciatku súboru (F. Skip). Ak stlacíte tlacidlo 0 alebo REW do 2 sekúnd, rekordér skocí na zaciatok predchádzajúceho súboru. SK 31 Mazanie Vymazanie súboru PLAY/OK 2 Vymazanie súboru z priecinka v rekordéri je vemi jednoduché. 1 Zvote si súbor, ktorý chcete odstráni. 3 QP DICT DS2500 Ni 2 Stlacte tlacidlo ERASE. 029 / 031 Erase in Folder File Erase Cancel EXIT 2 Mazanie PLAY/OK 4 PLAY/OK 3 Stlacením tlacidla + zvote moznos [File Erase] a stlacte tlacidlo PLAY/OK. 4 Tlacidlom + zvote moznos [Start] (spusti) a stlacte tlacidlo PLAY/OK. · Nápis na displeji sa zmení na [Erase !] (Mazanie) a spustí sa mazanie. Erase in Folder File Erase Cancel QP DICT DS2500 Ni 029 / 031 File Erase Start Cancel BACK [Erase Done]: zobrazí sa po vymazaní súboru. Císla súborov sa automaticky nanovo priradia. Erase ! QP DICT DS2500 Ni 029 / 030 Erase Done Poznámky · Vymazaný súbor sa nedá obnovi. · Súbory nemôzete maza v týchto prípadoch. - Súbor je uzamknutý funkciou [Lock] ( Str. - Súbory sú ulozené na uzamknutej karte SD ( Str. 9). SK 32 Mazanie Vymazávanie vsetkých súborov v priecinku PLAY/OK 2 Je mozné súcasne odstráni vsetky súbory v priecinku. 1 Zvote si súbor, ktorý chcete odstráni. 3 PLAY/OK QP DICT DS2500 Ni 2 Stlacte tlacidlo ERASE. 029 / 030 Erase in Folder File Erase Cancel EXIT 2 Mazanie 4 PLAY/OK 3 Stlacením tlacidla + zvote moznos [Erase in Folder] a stlacte tlacidlo PLAY/ OK. 4 Tlacidlom + zvote moznos [Start] (spusti) a stlacte tlacidlo PLAY/OK. · Nápis na displeji sa zmení na [Erase !] (Mazanie) a spustí sa mazanie. Erase in Folder File Erase Cancel QP DICT DS2500 E Ni / 030 Erase in Folder Start Cancel BACK Po vymazaní súborov sa na displeji zobrazí [Erase Done] (Vymazané). [. . . ] Tento mikrofón odporúcame pouzíva, ak chcete dosiahnu vyssiu presnos pri softvérovom rozpoznávaní slov v hlasovej nahrávke. s Súprava nabíjatenej Ni-MH batérie a nabíjacky: BC400 (len pre Európu) Súprava BC400 je balenie nabíjacky (BU-400) pre nabíjatené Ni-MH batérie a 4 nabíjatených NiMH batérií (BR401). Táto nabíjacka dokáze rýchlo nabi nabíjatené batérie znacky Olympus typu Ni-MH vekosti AA alebo AAA. s Externý mikrofón: ME15 Kravatový vsesmerový mikrofón urcený na pripnutie na saty. Umozuje sníma vás hlas a hlasy udí blízko vás. s Nabíjatená batéria Ni-MH: BR404 Vekokapacitné nabíjatené batérie s dlhou zivotnosou. s Vysoko citlivý monofónny mikrofón s potlacením sumu: ME52W Tento mikrofón sa pouzíva na nahrávanie zvuku z diaky s minimalizovaním okolitého sumu a hluku. s Sieový adaptér s USB konektorom: A514 Sieový adaptér s jednosmerným výstupným napätím 5V na pripojenie k USB rozhraniu. s Základa: CR10 s Pripojovací kábel: KA333 Slúzi na prepojenie mikrofónového vstupu na rekordéri s rádiom alebo iným zdrojom audio signálu. 6 Príslusenstvo (volitené) SK 63 Technické údaje Vseobecné informácie 4 Maximálny výkon slúchadiel: 150 mV (poda normy EN 50332-2) _ 4 Formát nahrávania: DS2 (Digital Speech Standard Pro) 4 Nároky na napájanie: Batérie: Dve batérie vekosti AAA (LR03) alebo dve nabíjatené Ni-MH batérie Externý zdroj napájania: Sieový adaptér s USB konektorom (A514) 5 V 4 Záznamové médiá: Karta SD: 512 MB az 32 GB 4 Vstupná úrove: - 70 dBv 4 Vzorkovacia frekvencia: Rezim [QP]: Rezim [SP]: Rezim [QP]: Rezim [SP]: Rezim [QP]: Rezim [SP]: 16 kHz 12 kHz 200 Hz az 7 000 Hz 200 Hz az 5 000 Hz 148 hod. 303 hod. 4 Vonkajsie rozmery: 113, 5 mm × 50, 0 mm × 17 mm (bez výcnelkov) 4 Hmotnos: 105 g (vrátane alkalických batérií) 4 Celkový frekvencný rozsah: 4 Dzka nahrávania (s kartou 2 GB): 4 Informácie o výdrzi batérií Nasledujúce hodnoty sú len informatívne. 4 Prevádzková teplota: 0 °C az 42 °C Kapacity pamäových kariet a priblizné maximálne dzky nahrávky *1 Dizajn a technické parametre sa môzu zmeni bez predchádzajúceho upozornenia. Kapacita pamäte 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Rezim [QP] 37, 5 hod. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DS-2500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DS-2500 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag