Návod na použitie OLYMPUS DS-2500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DS-2500 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DS-2500


OLYMPUS DS-2500 : Stiahnuť kompletný návod (1241 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DS-2500 (1187 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DS-2500

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR DS-2500 POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií do budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] · Ak stlacíte tlacidlo 0 alebo F1 (BACK), nastavenie sa zrusí a vrátite sa do obrazovky [Record Menu]. · Stlacením tlacidla F3 (EXIT) zrusíte nastavenú hodnotu a opustíte MENU. 1 Na obrazovke [Record Menu] vyberte polozku [Mic Sense] a stlacte tlacidlo PLAY/OK alebo 9 . · Moznosti jednotlivých poloziek menu sú uvedené na Str. 41. Mic Sense Conference Dictation Setting fixed Record Menu Rec Mode Mic Sense VCVA 12 BACK EXIT BACK EXIT 4 Stlacením tlacidla F3 (EXIT) alebo 0 zatvorte obrazovku ponuky. QP DICT DS2500 E Ni 025 / 030 New File M 02 10 s 3 H 08 M 05s FOLDER INFO MENU SK 27 Spúsanie nahrávania pri volitenej sile zvuku [VCVA] Funkcia VCVA (spúsanie nahrávania pri volitenej sile zvuku) umozuje automaticky spusti nahrávanie v okamihu, ke zvuk snímaný mikrofónom dosiahne zvolenú prahovú úrove a automaticky pozastavi nahrávanie v case, ke hladina snímaného zvuku klesne pod prahovú úrove. Funkcia VCVA umozuje setri pamä na karte tým, ze automaticky zastavuje nahrávanie v case ticha, napríklad v priebehu rokovania. Ak je táto funkcia aktívna, na displeji sa zobrazuje symbol [ VCVA ]. 2 Stlacením tlacidla REC spustite nahrávanie. · Ak je hlasitos zvuku nizsia ako nastavená aktivacná úrove, nahrávanie sa priblizne po 1 sekunde automaticky zastaví a na displeji bude blika hlásenie , , Stand by". Kontrolka nahrávania svieti naoranzovo a indikátor nahrávania [ ] sa zobrazí pri spustení nahrávania a bliká pri pozastavení nahrávania. QP DICT VCVA DS2500 E Ni 2 Spúsanie nahrávania pri volitenej sile zvuku SK 134 /134 F Tlacidlo REC DISPLY 1 H 25 M 01 s Standby INDEX Tlacidlo F1 Nastavenie úrovne spúsania/ zastavovania nahrávania: Ke je rekordér v rezime nahrávania, pomocou tlacidiel 9 a 0 nastavte pozadovanú úrove, pri ktorej sa má spusti nahrávanie. · Prahovú úrove funkcie VCVA môzete nastavi v 15 úrovniach. Cím vyssia je hodnota, tým je rekordér citlivejsí na zvuk. Pri najvyssej hodnote sa nahrávanie aktivuje aj pri vemi slabom zvuku. · Úrove, pri ktorej funkcia VCVA spustí nahrávanie môzete nastavi poda okolitého sumu v pozadí. QP DICT VCVA DS2500 Ni PLAY/OK Tlacidlo PLAY/OK Tlacidlo 9, 0 1 Pre funkciu VCVA nastavte v menu moznos [On]. · Moznosti jednotlivých poloziek menu sú uvedené na Str. 41. b E 134 /134 F 1 H 25 M 02 s VCVA Level 05 DISPLY INDEX a Spúsacia úrove (mení sa poda intenzity nahrávaného zvuku) b Indikátor úrovne (pohybuje sa doava/ doprava poda nastavenej úrovne) a Poznámky · Úrove, pri ktorej sa nahrávanie spustí/pozastaví sa tiez mení poda zvolenej citlivosti mikrofónu ( Str. · Aby bolo nahrávanie úspesné, odporúcame pred tým vyskúsa nastavenú úrove spustenia/ pozastavenia nahrávania. 28 Monitor nahrávania Nahrávku môzete pocas nahrávania pocúva a monitorova ju. Do konektora na pripojenie slúchadiel zapojte slúchadlá a tlacidlami + alebo ­ upravte hlasitos na pozadovanú úrove. 2 Monitor nahrávania Tlacidlo +, - (hlasitos) Poznámka · Ke pripájate slúchadlá alebo externý mikrofón, konektory zasute az na doraz tak, ako je to znázornené na obrázku. SK 29 Prehrávanie Prehrávanie môzete spusti od ubovoného miesta. 1 PLAY/OK 1 Zvote pozadovaný súbor, a stlacením tlacidla PLAY/OK spustite prehrávanie. · Na displeji sa zobrazí indikátor prehrávania [ ]. a QP DICT DS2500 Ni 101 / 133 00 M 05 s 27 M 58s INSERT SPEED INDEX 2 a Indikátor prehrávania 2 Prehrávanie SK PLAY/OK 2 Tlacidlami + a ­ nastavte pozadovanú hlasitos. 3 · Na displeji sa zobrazí úrove hlasitosti. Môzete nastavi úrove hlasitosti [00] az [30]. b Úrove hlasitosti b QP DICT DS2500 Ni 101 / 133 00 M 07 s Volume 15 INSERT SPEED INDEX 3 Stlacte tlacidlo STOP na mieste, v ktorom chcete zastavi prehrávanie. 30 Prehrávanie Funkcie prehrávania Rýchle posúvanie dopredu (FF) Posúvanie dozadu (REW) Vyhadávanie smerom dopredu (CUE) Vyhadávanie smerom dozadu (REV) Operácia Jedenkrát stlacte tlacidlo 9 alebo FF pri zastavenom prehrávaní. Zrusenie Stlacte tlacidlo PLAY/OK alebo STOP. Jedenkrát stlacte tlacidlo 0 alebo REW pri zastaveStlacte tlacidlo PLAY/OK alebo STOP. Pri zastavenom prehrávaní alebo pocas prehrávania súboru stlacte a podrzte tlacidlo 9 alebo FF. Pri zastavenom prehrávaní alebo pocas prehrávania súboru stlacte a podrzte tlacidlo 0 alebo REW. · Kazdým stlacením tlacidla F2 (SPEED) za zmení rýchlos prehrávania. Play (prehrávanie): prehrávanie normálnou rýchlosou. Slow Play (spomalené prehrávanie): znízi sa rýchlos prehrávania (-50 %) a zapne sa funkcia , , Slow play". Fast Play (zrýchlené prehrávanie): zvýsi sa rýchlos prehrávania (+50 %) a zapne sa funkcia , , Fast play". [. . . ] Nahratý súbor sa nedá nájs Nie je mozné pripoji sa k pocítacu Nesprávny priecinok. Rekordér niekedy nie je mozné spoji s niektorými pocítacmi s operacným systémom Windows XP alebo Vista. 6 Riesenie problémov/ Technická pomoc a podpora SK Technická pomoc a podpora Nasledujúce kontaktné informácie sú platné len za úcelom technickej pomoci s rekordérmi a softvérom od spolocnosti Olympus. s Telefonická linka technickej podpory pre USA a Kanadu 1-888-553-4448 s E-mailová adresa pouzívateskej podpory v USA a Kanade distec@olympus. com s Telefonická linka technickej podpory pre Európu Bezplatné císlo: 00800 67 10 83 00 dostupné v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku, Nórsku, Portugalsku, Rakúsku, Spanielsku, Svajciarsku, Svédsku, Taliansku a Vekej Británii Spoplatnené císla pre zvysok Európy + 49 180 567 1083 + 49 40 23773 4899 62 s E-mailová adresa pouzívateskej podpory v Európe Audio. Support@olympus-europa. com Príslusenstvo (volitené) s Slúchadlá na hlavu: E62, E102 Stereofónne slúchadlá k pocítacu. Uzitocný nástroj pri prepisovaní nahrávok na pocítaci. s Telefónny mikrofón: TP8 Mikrofón slúchadlového typu, ktorý si môzete pocas telefonovania vlozi do ucha. Tým sa umozní cisté nahratie hlasu alebo telefonického rozhovoru. s Stereofónne slúchadlá do usí: E20 s Mikrofónom s potlácaním hluku: ME12 (mikrofón na diktovanie) Urcený pre záznam vlastného hlasu bez rusenia okolitým zvukovým pozadím. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DS-2500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DS-2500 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag