Návod na použitie OLYMPUS DS-2400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DS-2400 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DS-2400


OLYMPUS DS-2400 : Stiahnuť kompletný návod (1859 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DS-2400 (1136 ko)
   OLYMPUS DS-2400 DS-2400 INSTRUCTIONS (1131 ko)
   OLYMPUS DS-2400 DS-2400 INSTRUCCIONES (1124 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DS-2400

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR DS-2400 POKYNY SK POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] Môzete nastavi úrove hlasitosti 0 az 30. b Úrove hlasitosti b QP DICT DS2400 2 Prehrávanie 101 / 133 00 M 07 s INDEX 3 Volume 15 INSERT Stlacte tlacidlo STOP na mieste, v ktorom chcete zastavi prehrávanie. SPEED Prehrávanie Funkcie prehrávania Rýchle posúvanie dopredu (FF) Posúvanie dozadu (REW) Vyhadávanie smerom dopredu (CUE) Vyhadávanie smerom dozadu (REV) Rýchlos prehrávania Operácia Zrusenie Jedenkrát stlacte tlacidlo 9 alebo FF pri zastavenom prehrávaní. Stlacte tlacidlo PLAY/OK alebo STOP. 2 Prehrávanie Jedenkrát stlacte tlacidlo 0 alebo REW pri zastavenom prehrávaní. Pri zastavenom prehrávaní alebo pocas prehrávania súboru stlacte a podrzte tlacidlo 9 alebo FF. Stlacte tlacidlo PLAY/OK alebo STOP. Uvonite tlacidlo. Pri zastavenom prehrávaní alebo pocas prehrávania súboru stlacte a podrzte tlacidlo 0 alebo REW. Uvonite tlacidlo. Pocas prehrávania stlacte tlacidlo F2 (SPEED). Po kazdom stlacení tlacidla F2 (SPEED) za zmení rýchlos prehrávania. Play (prehrávanie): prehrávanie normálnou rýchlosou. Slow Play (spomalené prehrávanie): znízi sa rýchlos prehrávania (­50%) a zapne sa funkcia , , Slow play". Fast Play (zrýchlené prehrávanie): zvýsi sa rýchlos prehrávania (+50%) a zapne sa funkcia , , Fast play". Poznámky · Ak jedenkrát stlacíte tlacidlo 9 alebo FF pri rýchlom posúvaní dopredu alebo dvakrát pri zastavenom prehrávaní, rekordér zastaví na konci súboru (F. Skip). · Ak jedenkrát stlacíte tlacidlo 0 alebo REW pri posúvaní dozadu alebo dvakrát pri zastavenom prehrávaní, rekordér zastaví na zaciatku súboru (F. Skip). Ak stlacíte tlacidlo 0 alebo REW do 2 sekúnd, rekordér skocí na zaciatok predchádzajúceho súboru. Mazanie Vymazanie súboru 2 PLAY/OK Vymazanie súboru z priecinka v rekordéri je vemi jednoduché. 3 PLAY/OK 1 2 3 4 Zvote si súbor, ktorý chcete odstráni. Stlacte tlacidlo ERASE. QP DICT DS2400 All Erase File DICT QP Erase Cancel DS2400 E 029 / 031 029EXIT / 031 EXIT 2 Mazanie 4 PLAY/OK Tlacidlom + zvote moznos [File Erase] (vymaza súbor) a stlacte tlacidlo PLAY/OK. Tlacidlom + zvote moznos [Start] (spusti) a stlacte tlacidlo PLAY/OK. Hlásenie na displeji sa zmení na [File Erase!] (vymazáva sa súbor!) a spustí sa mazanie. All Erase File Erase Cancel QP DICT DS2400 029 / 031 File Erase QP DICT Start Cancel Mike E BACK Po vymazaní súboru sa na displeji zobrazí hlásenie [Erase Done] (vymazané). Císla súborov sa automaticky nanovo priradia. 029 / 031 File Erase ! QP DICT DS2400 029 / 030 Erase Done Poznámky · Vymazaný súbor uz nie je mozné obnovi. · Súbory nemôzete maza v týchto prípadoch: ­ Súbor je uzamknutý funkciou [Lock] ( Str. 8). Mazanie Vymazanie vsetkých súborov v priecinku PLAY/OK 2 3 Je mozné súcasne odstráni vsetky súbory v priecinku. 2 Mazanie 1 2 3 4 Zvote si priecinok, ktorý chcete vymaza. Stlacte tlacidlo ERASE. QP DICT DS2400 PLAY/OK 029 / 030 029EXIT / 031 EXIT All Erase File DICT QP Erase Cancel DS2400 4 PLAY/OK Tlacidlom + zvote moznos [All Erase] (vymaza vsetko) a stlacte tlacidlo PLAY/OK. Tlacidlom + zvote moznos [Start] (spusti) a stlacte tlacidlo PLAY/OK. All Erase File Erase Cancel QP DICT DS2400 E Hlásenie na displeji sa zmení na [All Erase!] (vymazáva sa celý obsah!) a spustí sa mazanie. / 030 Po vymazaní súborov sa na displeji zobrazí hlásenie [Erase Done] (vymazané). Uzamknuté súbory v tomto priecinku dostanú nové poradové císla vo vzostupnom poradí. All Erase QP DICT Start Mike Cancel E BACK 29 / 030 All Erase ! QP DICT DS2400 E 000 / 000 Erase Done Poznámky · Mazanie môze trva az 10 sekúnd. · Súbory nemôzete maza v týchto prípadoch: ­ Súbor je uzamknutý funkciou [Lock] ( Str. 8). 0 Mazanie Vymazanie casti súboru 2 3 PLAY/OK Zvolený súbor môzete ciastocne zmaza. 1 2 Spustite prehrávanie súboru, ktorého cas chcete zmaza. Stlacte tlacidlo ERASE v okamihu, od ktorého chcete zaca vymazáva. QP DICT DS2400 Prehrávanie bude pokracova a na displeji sa zobrazí hlásenie [Partial Erase] (ciastocné vymazanie). 134 / 134 01 H 55M 25s 45 M 02 s EXIT 2 Mazanie SP DICT SPEED DS2400 134 / 134 01H 55 M 23s EXIT 45 M 02 s Partial Erase 3 Stlacte tlacidlo ERASE v okamihu, v ktorom chcete ukonci mazanie. QP DICT DS2400 134 / 134 05 M 01 s EXIT Pociatocný bod (cas) úseku urceného na vymazanie, nastavený v kroku 2, a koncový bod (cas) urcený v tomto kroku sa budú 8 sekúnd strieda na displeji. Partial Erase Start QP DICT DS2400 134 / 134 45 M 32 s EXIT Partial Erase End 1 Mazanie 4 2 Mazanie 4 Stlacením tlacidla ERASE potvrte vymazanie. QP DICT DS2400 Hlásenie na displeji sa zmení na [Partial Erase!] (vymazáva sa cas súboru!) a spustí sa mazanie. 134 / 134 1 H 20 M 35 s Partial Erase ! Ke sa na displeji zobrazí hlásenie [Erase Done] (vymazané), mazanie oznacenej casti súboru je dokoncené. PLAY/OK QP DICT DS2400 134 / 134 Erase Done 1 H 20 M 35 s Poznámky · Ak tlacidlo ERASE nestlacíte do 8 sekúnd od chvíle, ke sa na displeji zacnú strieda údaje , , Partial Erase Start" (zaciatok ciastocného vymazania) a , , Partial Erase End" (koniec ciastocného vymazania), rekordér sa zastaví. · Casti súborov nemôzete maza v týchto prípadoch: ­ Súbor je uzamknutý funkciou [Lock] ( Str. 8). 3 Pokrocilá obsluha Prehad menu Menu nastavení (pri zastavenom rekordéri, stlacte tlacidlo F3 (MENU)). Hlavné menu Druhá vrstva Nastavenie Off, On Pozri stranu Str. [. . . ] Súprava nabíjatenej Ni-MH batérie a nabíjacky: BC400 (Iba Európa) Súprava BC400 je balenie nabíjacky (BU-400) na nabíjatené Ni-MH batérie a styroch nabíjatených Ni-MH batérií (BR401). Táto nabíjacka dokáze rýchlo nabi nabíjatené batérie znacky Olympus typu Ni-MH vekosti AA alebo AAA. Nabíjatená batéria Ni-MH: BR401 Vysoko úcinné nabíjatené batérie s dlhou zivotnosou. 6 Príslusenstvo 0 Technické údaje Formát nahrávania DS2 (Digital Speech Standard Pro) Záznamové médiá: Karta SD: (512 MB az 16 GB) Vstupná úrove ­70 dBv Vzorkovacia frekvencia Rezim QP: 16 kHz Rezim SP: 12 kHz Celkový frekvencný rozsah Rezim QP: 200 az 7 000 Hz Rezim SP: 200 az 5 000 Hz Dzka nahrávania (s kartou 1 GB) Rezim QP: 77 hodín a 00 minút Rezim SP: 157 hodín a 50 minút Výdrz alkalických batérií Nahrávanie: Rezim QP: Priblizne 24 hodín Rezim SP: Priblizne 30 hodín Prehrávanie: V kazdom rezime: Priblizne 13 hodín Reproduktor Vstavaný kruhový dynamický reproduktor Ø 23 mm Konektory MIC (mikrofón) a EAR (slúchadlá) konektor typu mini Ø 3, 5 mm, impedancia MIC 2 k, EAR 8 alebo viac Maximálny výstupný výkon (3 V DC) min. 250 mW (reproduktor 8) Nároky na napájanie Menovité napätie: 5 V Batérie: Dve batérie vekosti AAA (LR03 alebo R03, ZR03) alebo dve nabíjatené Ni-MH batérie Vonkajsie rozmery 113, 5 x 50, 0 x 17 mm (bez vycnievajúcich castí) Hmotnos 105 g (vrátane alkalických batérií) *Dizajn a technické parametre sa môzu zmeni bez predchádzajúceho upozornenia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DS-2400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DS-2400 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag