Návod na použitie OLYMPUS DP-20

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DP-20 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DP-20


OLYMPUS DP-20 : Stiahnuť kompletný návod (3377 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DP-20 (3362 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DP-20

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] V prípade výskytu sumu sa presute na iné miesto alebo presute rekordér alej od takéhoto zariadenia. Vyhýbajte sa silným vibráciám alebo otrasom. Zariadenie nepouzívajte pocas vedenia dopravného prostriedku (ako je napríklad bicykel, motocykel alebo motokára). [. . . ] f Upozornenie: · Batérie nevystavujte silným otrasom. · Ak chcete pouzi nabíjatené batérie, ktoré neboli dlhsie pouzívané, pred pouzitím ich najprv nabite. · Nabíjatené batérie majú obmedzenú zivotnos. Ak je prevádzkový cas nabíjatenej batérie výrazne kratsí aj napriek tomu, ze batéria bola plne nabitá pri stanovených podmienkach, vymete ju za novú. 2 Zacíname 1 Vlozenie batérií Pri nahrávaní sa rozsvieti indikátor nahrávania. Rezim a b c d e f g ``` ` Otvor na remienok · Remienok nie je súcasou príslusenstva. Indikátor batérie: Ke sa na displeji zobrazí indikátor [ ], co najskôr vymete batérie. Ke sú batérie prílis slabé, na displeji sa zobrazí indikátor [ ] a [Battery Low] a rekordér sa vypne. a Aktuálny dátum/b Indikátor rezimu nahrávania/c Indikátor citlivosti mikrofónu/ d Celkový pocet nahraných súborov v uvedený dátum/e Aktuálne císlo súboru/f Uplynulý cas nahrávania/g Zostávajúci cas na nahrávanie 2 Posute prepínac POWER do polohy [ON]. Vypnutie prístroja: Ke je rekordér zastavený, posute prepínac POWER do polohy [OFF/HOLD]. Úsporný rezim: Ak je rekordér zapnutý a je zastavený 10 minút alebo dlhsie, displej sa vypne a rekordér sa prepne do úsporného rezimu. Stlacením ktoréhokovek tlacidla sa úsporný rezim ukoncí. Blokovanie tlacidiel (HOLD): Ak prepínac POWER prepnete do polohy [OFF/HOLD], aktuálny stav sa zachová a vsetky tlacidlá sa zablokujú. · Pri prvom pouzití rekordéra po zakúpení, alebo ke z rekordéra vyberiete batérie na dlhsie ako 30 minút a po ich opätovnom vlození rekordér opä zapnete, cas sa vráti na predvolené nastavenie a na displeji sa zobrazí nápis [Set Time & Date]. Zapnutie prístroja Ak je rekordér v rezime nahrávania, stlacením tlacidla REC (x) sa nahrávanie pozastaví. Opätovným stlacením tlacidla REC (x) sa nahrávanie obnoví. Citlivos mikrofónu Otocte mikrofón v smere zdroja, ktorý chcete nahra. High (Vysoká) Rezim vysokej citlivosti, v ktorom je mozné nahráva okolité ruchy. (AH) Low (Nízka) Standardná úrove citlivosti mikrofónu. (AL) · Ke sa zobrazí nápis [Memory Full] alebo [Maximum File Size is reached], znamená to, ze rekordér uz nebude môc alej nahráva. Pred alsím nahrávaním odstráte nepotrebné súbory. · Ke je zostávajúci cas nahrávania kratsí ako 60 sekúnd, kontrolka nahrávania zacne blika. Ke sa cas nahrávania znízi na 30 alebo 10 sekúnd, indikátor bude blika rýchlejsie. Prehrávanie a b c d Zmena rýchlosti prehrávania Rýchlos prehrávania mozno meni poda nasledovných nastavení: 0, 5x, 0, 75x, normálna, 1, 25x a 1, 5x. s Stlacením a podrzaním tlacidla 0 alebo 9 ke je rekordér v rezime prehrávania sa prehrávanie súboru posunie aj so zvukom. s Stlacením tlacidla 0 alebo 9 ke je rekordér zastavený sa rekordér nastaví na zaciatok súboru. [. . . ] A3: Presvedcte sa, ci k rekordéru nie sú pripojené slúchadlá. presute slúchadlá alej od mikrofónu, nemierte mikrofón na slúchadlá, znízte hlasitos monitora nahrávania a pod. A5: Stlacením tlacidla REC (x): · Skontrolujte ci sa na displeji zobrazí [Memory Full]. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DP-20

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DP-20 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag