Návod na použitie OLYMPUS DP-20

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DP-20 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DP-20


Mode d'emploi OLYMPUS DP-20
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DP-20 (3362 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DP-20

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] · Spolocnos Olympus nie je zodpovedná za ziadne pasívne skody ani za ziadne skody, ktoré vznikli v dôsledku straty údajov spôsobenej chybou výrobku, opravou vykonanou treou stranou inou ako spolocnosou Olympus alebo servisným miestom autorizovaným spolocnosou Olympus, ani z ubovoných iných dôvodov. iných bezdrôtových zariadení, pretoze to môze spôsobi rusenie a sum. V prípade výskytu sumu sa presute na iné miesto alebo presute rekordér alej od takéhoto zariadenia. Môze to spôsobi neopravitené skody. Vyhýbajte sa silným vibráciám alebo otrasom. [. . . ] · Batérie udrziavajte mimo dosahu oha. f Upozornenie: · Batérie nevystavujte silným otrasom. · Ak chcete pouzi nabíjatené batérie, ktoré neboli dlhsie pouzívané, pred pouzitím ich najprv nabite. · Nabíjatené batérie majú obmedzenú zivotnos. Ak je prevádzkový cas nabíjatenej batérie výrazne kratsí aj napriek tomu, ze batéria bola plne nabitá pri stanovených podmienkach, vymete ju za novú. 2 Zacíname 1 Vlozenie batérií Pri nahrávaní sa rozsvieti indikátor nahrávania. Rezim a b c d e f g ``` ` Otvor na remienok · Remienok nie je súcasou príslusenstva. Indikátor batérie: Ke sa na displeji zobrazí indikátor [ ], co najskôr vymete batérie. Ke sú batérie prílis slabé, na displeji sa zobrazí indikátor [ ] a [Battery Low] a rekordér sa vypne. a Aktuálny dátum/b Indikátor rezimu nahrávania/c Indikátor citlivosti mikrofónu/ d Celkový pocet nahraných súborov v uvedený dátum/e Aktuálne císlo súboru/f Uplynulý cas nahrávania/g Zostávajúci cas na nahrávanie 2 Posute prepínac POWER do polohy [ON]. Vypnutie prístroja: Ke je rekordér zastavený, posute prepínac POWER do polohy [OFF/HOLD]. Úsporný rezim: Ak je rekordér zapnutý a je zastavený 10 minút alebo dlhsie, displej sa vypne a rekordér sa prepne do úsporného rezimu. Stlacením ktoréhokovek tlacidla sa úsporný rezim ukoncí. Blokovanie tlacidiel (HOLD): Ak prepínac POWER prepnete do polohy [OFF/HOLD], aktuálny stav sa zachová a vsetky tlacidlá sa zablokujú. · Pri prvom pouzití rekordéra po zakúpení, alebo ke z rekordéra vyberiete batérie na dlhsie ako 30 minút a po ich opätovnom vlození rekordér opä zapnete, cas sa vráti na predvolené nastavenie a na displeji sa zobrazí nápis [Set Time & Date]. Zapnutie prístroja Ak je rekordér v rezime nahrávania, stlacením tlacidla REC (x) sa nahrávanie pozastaví. Opätovným stlacením tlacidla REC (x) sa nahrávanie obnoví. Citlivos mikrofónu Otocte mikrofón v smere zdroja, ktorý chcete nahra. High (Vysoká) Rezim vysokej citlivosti, v ktorom je mozné nahráva okolité ruchy. (AH) Low (Nízka) Standardná úrove citlivosti mikrofónu. (AL) · Ke sa zobrazí nápis [Memory Full] alebo [Maximum File Size is reached], znamená to, ze rekordér uz nebude môc alej nahráva. Pred alsím nahrávaním odstráte nepotrebné súbory. · Ke je zostávajúci cas nahrávania kratsí ako 60 sekúnd, kontrolka nahrávania zacne blika. Ke sa cas nahrávania znízi na 30 alebo 10 sekúnd, indikátor bude blika rýchlejsie. Prehrávanie a b c d Zmena rýchlosti prehrávania Rýchlos prehrávania mozno meni poda nasledovných nastavení: 0, 5x, 0, 75x, normálna, 1, 25x a 1, 5x. s Stlacením a podrzaním tlacidla 0 alebo 9 ke je rekordér v rezime prehrávania sa prehrávanie súboru posunie aj so zvukom. s Stlacením tlacidla 0 alebo 9 ke je rekordér zastavený sa rekordér nastaví na zaciatok súboru. s Rýchly posun vpred a vzad je mozný aj za stanovený dátum. Pri pouzití slúchadiel sa reproduktor rekordéra vypne. Prehrávanie je monofonické. Nízka · Slúchadlo nie je súcasou príslusenstva. ``` a Dátum nahrávania/b Císlo aktuálneho súboru/c Uplynulý cas prehrávania/d Indikátor pozície prehrávania Rýchlo e e Priblizná dzka súboru Pomaly Odstraovanie sumu On (Zap. ) Sum bude potlacený a súbor bude prehrávaný vo vyssej kvalite. Hlasitos Pred pripojením slúchadiel znízte hlasitos. [. . . ] A4: Vyskytuje sa akustická spätná väzba. presute slúchadlá alej od mikrofónu, nemierte mikrofón na slúchadlá, znízte hlasitos monitora nahrávania a pod. A5: Stlacením tlacidla REC (x): · Skontrolujte ci sa na displeji zobrazí [Memory Full]. · Skontrolujte, ci sa na displeji zobrazí [Maximum File Size is reached]. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DP-20

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DP-20 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag