Návod na použitie OLYMPUS DM-650

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DM-650 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DM-650


OLYMPUS DM-650 : Stiahnuť kompletný návod (2556 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DM-650 (2449 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DM-650

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR PODROBNÉ POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] Môzete si tiez ulozi svoje vlastné nastavenie nahrávania. 3 Zvote miesto ulozenia. · Môzete si zvoli jedno z cieových miest [User Setting 1], [User Setting 2] a [User Setting 3]. Ke zvolíte moznos [Scene Select]: 4 Zvote scénu pri nahrávaní. 1 Zvote moznos [Scene Select] alebo [Scene Save]. 4 [Scene Select]: Vyberte si z ponuky scén pri nahrávaní takú, ktorá zodpovedá konkrétnej situácii pri nahrávaní. Podrobnosti nájdete v casti , , Predvolené nastavenia". Alebo si môzete vybra scénu pri nahrávaní prispôsobenú konkrétnemu úcelu. [Scene Save]: Môzete si ulozi az 3 rôzne súbory nastavení týkajúcich sa nahrávania. · Ak zvolíte moznos [Scene Select], prejdite na krok 4. Predvolené nastavenia: [Conference] (Konferencia): [Mic Select] [Mic Sense] [Rec Mode] [Rec Level] [Zoom Mic] [Low Cut Filter] [VCVA] [V-Sync. Rec] [Central Mic ON] [High] [MP3]: [128 kbps] [Auto] [Off] [On] [On/Off]: [Off] [Standby]: [Off] [Off] Postup nastavenia ponuky SK Ke zvolíte moznos [Scene Save]: 2 Upravte nastavenia nahrávania poda svojich poziadaviek. [Lecture] (Prednáska): [Mic Select] [Mic Sense] [Rec Mode] [Rec Level] [Zoom Mic] [Low Cut Filter] [VCVA] [V-Sync. Rec] [Central Mic ON] [High] [MP3]: [128 kbps] [Auto] [+6] [On] [On/Off]: [Off] [Standby]: [Off] [Off] 58 Postup nastavenia ponuky [Meeting] (Stretnutie): [Mic Select] [Mic Sense] [Rec Mode] [Rec Level] [Zoom Mic] [Low Cut Filter] [VCVA] [V-Sync. Rec] [Central Mic ON] [Middle] [MP3]: [128 kbps] [Auto] [Off] [On] [On/Off]: [Off] [Standby]: [Off] [Off] Rec Monitor (Monitor nahrávania) Vyberte, ci sa má nahrávaný zvuk reprodukova cez konektor slúchadla. · Pri pripojení externého reproduktora pocas nahrávania existuje riziko výskytu spätnej väzby. Ako monitor nahrávania sa odporúca pouzíva slúchadlá, alebo pocas nahrávania nastavte polozku [Rec Monitor] na moznos [Off]. [Dictation] (Diktovanie): [Mic Select] [Mic Sense] [Rec Mode] [Rec Level] [Zoom Mic] [Low Cut Filter] [VCVA] [V-Sync. Rec] [Central Mic ON] [Low] [MP3]: [mono] 4 Postup nastavenia ponuky [Auto] [Off] [On] [On/Off]: [Off] [Standby]: [Off] [Off] [DNS]: Pre softvér Dragon Naturally Speaking (Nuance Communications Inc. ) Ke je zvolená scéna pri nahrávaní, nie je mozné meni nastavenia súvisiace s nahrávaním. Ak chcete pouzíva tieto funkcie, nastavte v polozke [Rec Scene] moznos [Off]. Kontrola nastavení: V zobrazení [Scene Select] zvote pomocou tlacidiel + a - scénu pri nahrávaní a stlacte tlacidlo 9. Stlacením tlacidla 0 sa vráte na zobrazenie [Scene Select]. · SK 59 Postup nastavenia ponuky - Play Menu Noise Cancel Pokia je záznam zle zrozumitený kvôli vysokej hladine sumu, upravte úrove funkcie redukcie sumu (Noise Cancel). [High] (Vysoká) [Low] (Nízka): Redukcia sumu je zapnutá. Sum bude potlacený a súbor bude prehrávaný vo vyssej kvalite. · Pocas pouzívania funkcie [Noise Cancel] nie sú k dispozícii tieto funkcie: · Spomalené/zrýchlené prehrávanie ( Str. 44) · [Voice Filter] (Hlasový filter) · [EUPHONY] (Eufónia) · [Reverb] ( Str. 62) EUPHONY Tento rekordér je vybavený technológiou , , EUPHONY MOBILE", co je najnovsia technológia priestorových zvukových systémov, ktorá predstavuje kombináciu korekcie sírky pásma, technológie rozsírenia zvukového poa a technológie virtuálneho spracovania zdroja zvuku. Okrem prirodzeného priestorového pocitu táto výnimocná funkcia rekordéra zarucuje posluchácom mensiu náchylnos na vznik komprimovaného alebo uzavretého pocitu alebo na únavu z dlhodobého pocúvania. Navyse existuje mensie riziko, ze poslucháci si vyvinú pocit skúcenosti alebo uzatvorenosti, alebo sa unavia dlhodobým pocúvaním. Úrove funkcie EUPHONY je mozné nastavi v styroch stupoch poda preferencií. [. . . ] Jeho kovové telo zarucuje vysokú pevnos a odolnos. 6 Príslusenstvo (volitené) SK s Kompaktný zoom mikrofón (smerový): ME32 Mikrofón s integrovaným statívom, ktorý mozno postavi na stôl, vhodný na nahrávanie z väcsích vzdialeností, napríklad na schôdzach alebo konferenciách. s Exkluzívna súprava diakového ovládania: RS30W Po zapojení do konektora REMOTE je mozné ovláda funkcie nahrávania a zastavenia rekordéra pomocou diakového ovládaca. Poloha príjmu sa dá upravi, co umozuje ovládanie rekordéra z rôznych uhlov. s Vysoko citlivý monofónny mikrofón s potlacením sumu (smerový): ME52W Tento mikrofón sa pouzíva na nahrávanie zvuku z diaky s minimalizovaním okolitého sumu a hluku. s Klipový mikrofón (vsesmerový): ME15 Malý nenápadný mikrofón s klipom. s Telefónny mikrofón: TP7 Mikrofón slúchadlového typu, ktorý môzete pocas telefonovania vlozi do ucha. Tým sa umozní cisté nahratie hlasu alebo telefonického rozhovoru. 106 Technické údaje Vseobecné informácie 4 Formát nahrávania: Lineárny PCM (Pulse Code Modulation) MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) WMA (Windows Media Audio) 4 Maximálny pracovný výkon: 400 mW (reproduktor 8 ) 4 Maximálny výkon slúchadiel: 4 Sirokopásmový výkon slúchadiel: 4 Nahrávacie médium: 75 mV â (poda normy EN 50332-2) Vstavaná pamä typu NAND FLASH: DM-670: 8 GB DM-650: 4 GB Karta microSD: 512 MB az 32 GB â 150 mV (poda normy EN 50332-2) 4 Vstupná úrove: -- 70 dBv 4 Vzorkovacia frekvencia: Lineárny PCM formát 48 kHz 16 bitov 44. 1 kHz 16 bitov 44. 1 kHz monofónne* 48 kHz 44, 1 kHz 44, 1 kHz Formát MP3 320 kb/s 256 kb/s 128 kb/s monofónne 44, 1 kHz 44, 1 kHz 44, 1 kHz 44, 1 kHz 4 Reproduktor: Vstavaný kruhový dynamický reproduktor ø 20 mm 4 Konektorová zásuvka MIC (Mikrofón): Konektor typu mini ø 3, 5 mm, impedancia 2, 2 k Formát WMA 128 kb/s 64 kb/s 32 kb/s monofónne 44, 1 kHz 44, 1 kHz 22 kHz 8 kHz 4 Konektorová zásuvka EAR (Slúchadlo): Konektor typu mini ø 3, 5 mm, impedancia 8 alebo viac 6 Technické údaje 4 Nároky na napájanie: Batérie: Vekos AAA (LR03) alebo Nabíjatená Ni-MH batéria Olympus Externý zdroj napájania: Sieový adaptér s USB konektorom (A514) 5 V * Len model DM-670 4 Vonkajsie rozmery: 110, 8 mm × 39, 8 mm × 15, 4 mm (bez vycnievajúcich castí) 4 Hmotnos: 86 g (vrátane batérií) 4 Prevádzková teplota: 0 °C az 42 °C SK 107 Technické údaje Frekvencný rozsah 4 V rezime nahrávania (konektor na mikrofón): Lineárny PCM formát 48 kHz 16 bitov 44. 1 kHz 16 bitov 44. 1 kHz monofónne* 40 Hz az 23 kHz 40 Hz az 21 kHz 40 Hz az 21 kHz Formát MP3 320 kb/s 256 kb/s 128 kb/s monofónne 40 Hz az 20 kHz 40 Hz az 20 kHz 40 Hz az 17 kHz 40 Hz az 13 kHz Formát WMA 128 kb/s 64 kb/s 32 kb/s monofónne 40 Hz az 19 kHz 40 Hz az 16 kHz 40 Hz az 9 kHz 40 Hz az 3 kHz 6 Technické údaje SK * Len model DM-670 4 V rezime nahrávania (vstavaný mikrofón): 20 Hz az 20 kHz ([Central Mic ON]) 70 Hz az 20 kHz ([Central Mic OFF]) (Pri nahrávaní vo formáte MP3 alebo WMA vsak hodnota horného limitu frekvencného rozsahu závisí od konkrétneho rezimu nahrávania) 4 V rezime prehrávania: 20 Hz az 20 kHz 108 Technické údaje Informácie o výdrzi batérií Nasledujúce hodnoty sú len informatívne. 4 Alkalické batérie: Rezim nahrávania Lineárny PCM formát Formát MP3 Formát WMA monofónne 46 h. 44. 1 kHz 16 bitov 320 kb/s 128 kb/s Vstavaný stereofónny mikrofón (V rezime nahrávania) 39 h. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DM-650

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DM-650 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag