Návod na použitie OLYMPUS DM-450

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DM-450 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DM-450


Mode d'emploi OLYMPUS DM-450
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DM-450 (5724 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DM-450

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR PODROBNÉ POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] 45. 59 Postupnastaveniaponuky Casovanie nahrávania [Timer Rec] Funkcia casovania nahrávania umozuje spusti nahrávanie v nastavenom case. Môzete naprogramova az tri rôzne nastavenia (Preset 1 ­ 3) s moznosami [On/Off] (Zap. /Vyp. ), [Day] (De), [Time] (Cas), [RecMode] (Rezim nahrávania), [Folder] (Priecinok) a [MicSense] (Citlivos mikrofónu). TlacidloSTOP TlacidloF Tlacidlo+- 9 Tlacidlo 0 TlacidloOK 3 StlactetlacidloOK. 4 Stlacenímtlacidla+alebo- zvotepolozku, ktorúchcete nastavi. 4 Postupnastaveniaponuky · Môzete nastavi polozku [On/Off], [Day], [Time], [RecMode], [Folder] alebo [Mic Sense]. Ak chcete dokonci nastavenie, zvote polozku [Finish] a vrátite sa na obrazovku s moznosou výberu císla predvoby ako v kroku 2. 1 Zvotepolozku[TimerRec] zmenu[RecMenu]. · Podrobný postup pri nastavovaní poloziek v menu nájdete na Str. 45. 5 PomocoutlacidielOKa9 sapresutenapríslusné nastavenie. Nastavenie[On/Off]: 1 Pomocou tlacidla + alebo ­ zvote moznos [On] alebo [Off]. 2 Stlacením tlacidla OK ukoncíte výber [On/Off]. Nastavenie[Day]: 1 Pomocou tlacidla + alebo ­ zvote moznos [OneTime], [Everyday] alebo [Everyweek]. [OneTime]: Nahrávanie sa spustí iba raz, vo zvolenom case. [Everyday]: Nahrávanie sa spustí kazdý de vo zvolenom case. [Everyweek]: Nahrávanie sa spustí kazdý týzde v urcenom dni v nastavenom case. Zvote polozku [Everyweek] a stlacením tlacidla OK prejdite na vobu da [Day]. Pomocou tlacidiel + a ­ zvote pozadovaný de v týzdni. 2 Stlacením tlacidla OK ukoncíte výber [Day]. 2 Tlacidlom+alebo-zvote pozadovanécíslopredvoby (Preset). · Stlacením tlacidla 9 zobrazíte de [Day] a cas [Time] nastavený v predvobe, na ktorú ukazuje kurzor. 60 Postupnastaveniaponuky Nastavenie[Time]: 1 Pomocou tlacidla 9 alebo 0 zvote , , hodinu" a , , minútu" v polozke [StartTime] (cas zaciatku) a , , hodinu" a , , minútu" v polozke [StopTime] (cas ukoncenia). 2 Tlacidlom + alebo ­ vykonajte nastavenie. 3 Stlacením tlacidla OK ukoncíte výber [Time]. Nastavenie[RecMode]: V tejto polozke môzete nastavi rezim, v ktorom sa má spusti casované nahrávanie, nezávisle od standardného nastavenia [RecMode] ( Str. 1 Tlacidlom + alebo - zvote pozadovaný rezim nahrávania. 3 Tlacidlom + alebo - zvote pozadovanú kvalitu nahrávania. 4 Stlacením tlacidla OK ukoncíte výber rezimu nahrávania. Nastavenie[Folder]: 1 Pomocou tlacidla + alebo ­ zvote cieové miesto na ukladanie (pamä) (v modeli DM-550) 2 Pomocou tlacidla OK alebo 9 sa presute na nastavenie [Folder] (Priecinok). 3 Pomocou tlacidla + alebo ­ zvote cieové miesto na ukladanie (priecinok). 4 Stlacením tlacidla OK ukoncíte výber [Folder]. [. . . ] · Môzu sa vyskytnú odchýlky v dostupnom case nahrávania v dôsledku rozdielov dostupného miesta v závislosti od karty microSD. · Rozdiely v dostupnom case nahrávania sa zvysujú s nizsou bitovou hodnotou a bitovým tokom. · V prípade mnohých krátkych nahrávok môze by maximálna súhrnná dzka nahrávok kratsia. (Zobrazený cas dostupný na nahrávanie a cas nahrávky sú len priblizné údaje. ) 15 Technickéúdaje Maximálny záznamový cas na súbor 4 LineárnyPCMformát: 48 kHz 44, 1 kHz 3h. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DM-450

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DM-450 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag