Návod na použitie OLYMPUS DM-3

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DM-3 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DM-3


OLYMPUS DM-3 : Stiahnuť kompletný návod (7679 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DM-3 (14100 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DM-3

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR DM-5 DM-3 PODROBNÉ POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] Na displeji sa zobrazia polozky [Model] (názov modelu), [Version] (verzia systému) a [SerialNo. ] (sériové císlo). Format Precítajte si cas , , Formátovanierekordéra [Format]" ( Str. 94). SK 79 Postupnastaveniaponuky Nastavenie scény pri nahrávaní [Rec Scene] Môzete zvoli jednu zo scén pri nahrávaní [Dictation] (Diktovanie), [Conference] (Konferencia), [Lecture] (Prednáska), ktorá najviac vyhovuje konkrétnej situácii pri nahrávaní. Môzete si tiez ulozi svoje vlastné nastavenie nahrávania. · Ak si chcete potvrdi nastavenia príslusnej scény pri nahrávaní, na obrazovke [SceneSelect] pomocou tlacidla + alebo ­ zvote polozku, ktorú chcete potvrdi, potom stlacte tlacidlo 9 a príslusné nastavenia potvrte na obrazovke potvrdenia nastavení. Ak chcete zatvori obrazovku potvrdenia nastavení, stlacte tlacidlo 0 a na displeji sa opä zobrazí obrazovka [SceneSelect]. Kezvolítemoznos[SceneSave]: K sablónam [RecScene] ulozeným v rekordéri môzete prida aj svoje vlastné nastavenia nahrávania. Ke je rekordér pozastavený, vstúpte do menu z obrazovky [Home] a vykonajte toto nastavenie. 1 Tlacidlom + alebo ­ zvote pamäové miesto [UserSetting], do ktorého chcete ulozi svoje vlastné nastavenia. 2 Stlacením tlacidla `OK dokoncite nastavenie. 1 Zvotepolozku[RecScene] zponuky[RecMenu]. 3 Postupnastaveniaponuky SK · Podrobnosti o tom, ako vstúpi do ponuky nastavení nájdete v casti , , Postupnastaveniaponuky" ( Str. 65). 2 Zvotemoznos[SceneSelect] alebo[SceneSave]. Kezvolítemoznos[SceneSelect]: 1 Tlacidlom + alebo ­ zvote scénu pri nahrávaní, ktorú chcete nastavi. Sablónynastaveníprescényprinahrávaní 3 StlacenímtlacidlaF(HOME) dokoncitenastavenie. V menu [SceneSelect] si môzete vybra jednu z troch sablón s nastaveniami, ktoré najviac vyhovujú pri konkrétnej scéne alebo situácii pri nahrávaní. Rôznym scénam pri nahrávaní sú priradené nasledujúce nastavenia. Nastavenienahrávania Off(Vyp. ) Scénaprinahrávaní Dictation Conference (Konferencia) (Diktovanie) Low (Nízka) Middle (Stredná) HQ ST XQ Auto Auto Wide Off (Vyp. ) (Priestorové) On (Zap. ) Off (Vyp. ) Off (Vyp. ) On (Zap. ) Off (Vyp. ) Off (Vyp. ) Lecture (Prednáska) High (Vysoká) ST XQ Auto Zoom (Vysoko smerové) On (Zap. ) Off (Vyp. ) Off (Vyp. ) [MicSense] Middle (Stredná) [RecMode] (Rezim nahrávania) ST XQ Auto [RecLevel] (Úrove nahrávania) [ZoomMic] (Smerový mikrofón) [LowCutFilter] (Filter nízkych frekvencií) [VCVA] [Standby] (Pohotovostný rezim) Off (Vyp. ) Off (Vyp. ) Off (Vyp. ) Off (Vyp. ) 80 Postupnastaveniaponuky Casovanie nahrávania [Timer Rec] Funkcia casovania nahrávania umozuje spusti nahrávanie v nastavenom case. Môzete naprogramova az tri rôzne nastavenia (Preset 1 ­ 3) s moznosami [On/Off] (Zap. / Vyp. ), [Day] (De), [StartTime] (Cas zaciatku), [StopTime] (Cas konca), [RecMode] (Rezim nahrávania), [MicSense] (Citlivos mikrofónu), [MemorySelect] (Výber pamäte), [Folder] (Priecinok) a [Keyword] (Kúcové slovo). Nastavenie[On/Off]: 1 Pomocou tlacidla + alebo ­ vyberte moznos [On] alebo [Off]. 1 Zvotepolozku[TimerRec] zponuky[RecMenu]. · Podrobnosti o tom, ako vstúpi do ponuky nastavení nájdete v casti , , Postupnastaveniaponuky" ( Str. 2 Stlacením tlacidla `OK ukoncíte výber [On/Off]. 3 Postupnastaveniaponuky 2 Stlacenímtlacidla+alebo­ vybertecíslopredvobyapotom stlactetlacidlo`OKalebo9. Nastavenie[Day]: 1 Pomocou tlacidla + alebo ­ zvote moznos [OneTime], [Everyday] alebo [EveryWeek]. 3 Stlacenímtlacidla+alebo­ vybertepolozkunanastavenie apotomstlactetlacidlo`OK alebo9. · Vyberte polozky, ktoré chcete nastavi, z nasledujúcich moznosti: [On/Off] (Zap. /Vyp. ), [Day] (De), [StartTime] (Cas zaciatku), [StopTime] (Cas konca), [RecMode] (Rezim nahrávania), [Mic Sense] (Citlivos mikrofónu), [Memory Select] (Výber pamäte), [Folder] (Priecinok) a [Keyword] (Kúcové slovo). [OneTime]: Nahráva iba raz v urcený cas. [Everyday]: Nahrávanie sa spustí kazdý de vo zvolenom case. [EveryWeek]: Nahrávanie sa spustí kazdý týzde v urcenom dni v nastavenom case. SK 81 Postupnastaveniaponuky Zvote polozku [Everyweek] a stlacením tlacidla `OK prejdite na vobu [Day]. Nastaveniepoloziek[StartTime] a[StopTime]: Stýmtonastavenímmozno pouzifunkciuovládaniahlasom (Str. 107)(ModelDM-5). 1 Pomocou tlacidla 9 alebo 0 zvote , , hodinu" a , , minútu" v polozke [StartTime] (Cas zaciatku) a , , hodinu" a , , minútu" v polozke [StopTime] (Cas ukoncenia). 1 Tlacidlom + alebo - zvote pozadovaný rezim nahrávania. 2 Stlacte tlacidlo `OK alebo 9. 3 Postupnastaveniaponuky SK 3 Tlacidlom + alebo - zvote pozadovanú kvalitu nahrávania. 4 Stlacením tlacidla `OK ukoncíte výber rezimu nahrávania. 2 Tlacidlom + alebo ­ vykonajte nastavenie. [. . . ] Dostupnos príslusenstva sa v jednotlivých krajinách môze lísi. s SieovýadaptérsUSB konektorom:A514 s Pripojovacíkábel:KA333 s 2-kanálovýmikrofón (vsesmerový):ME30W Sieový adaptér s jednosmerným výstupným napätím 5V na pripojenie k USB rozhraniu s Kompaktnýpuskovýmikrofón (smerový):ME31 Dva monofónne mikrofóny ME30 sa dodávajú so súpravou malého statívu a pripojovacieho adaptéra. Ide o vysoko citlivé vsesmerové mikrofóny s podporou aktívneho napájania, ktoré sa výborne hodia na nahrávanie hudobných vystúpení. s Lítiovo-iónovábatéria:LI-50B Pripojovací kábel, ktorý obsahuje stereofónne zástrcky typu mini (ø 3, 5 mm) s odpormi na oboch koncoch. Pouzíva sa na pripojenie zo slúchadlového výstupu rekordéra do mikrofónového vstupu pocas nahrávania. Súcasou sú taktiez redukcné adaptéry konektorov (PA331/PA231) s redukciou na monofónnu zástrcku typu mini (ø 3, 5 mm) alebo monofónnu zástrcku typu mini (ø 2, 5 mm). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DM-3

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DM-3 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag