Návod na použitie NIKON PC-E NIKKOR 24MM F-3.5D ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON PC-E NIKKOR 24MM F-3.5D ED bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON PC-E NIKKOR 24MM F-3.5D ED


NIKON PC-E NIKKOR 24MM F-3.5D ED : Stiahnuť kompletný návod (11779 Ko)

návod na obsluhu NIKON PC-E NIKKOR 24MM F-3.5D ED

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia a Nokia Connecting People sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. [. . . ] Stlaèením smerového tlaèidla prejdite na po¾adované meno. Mô¾ete tie¾ vybra» polo¾ku Menu > Kontakty a niektorú z nasledujúcich mo¾ností: Prida» kontakt - ukladanie mien a telefónnych èísiel do telefónneho zoznamu. Kopírova» - kopírovanie mien a telefónnych èísiel, v¹etkých naraz alebo jednotlivo, z interného telefónneho zoznamu do zoznamu SIM karty alebo naopak. Vymaza» - vymazávanie mien a telefónnych èísiel z telefónneho zoznamu po jednom alebo v¹etky súèasne. Rýchla voåba - aktivácia funkcie rýchlej voåby a úprava èísiel priradených tlaèidlám rýchlej voåby. Moje èísla - zobrazenie telefónnych èísiel priradených SIM karte, ak sú èísla ulo¾ené na SIM karte. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 17 Nastavenia kontaktov Vyberte polo¾ku Menu > Kontakty > Nastavenia a niektorú z nasledujúcich mo¾ností: Voåba pamäte - umo¾òuje vybra», kam sa budú uklada» mená a telefónne èísla - Telefón alebo SIM karta. Ak vymeníte SIM kartu, automaticky sa nastaví mo¾nos» SIM karta. Zobrazenie kontaktov - umo¾òuje vybra» spôsob zobrazenia mien a telefónnych èísiel. Ak zobrazíte Detaily kontaktu, meno alebo telefónne èíslo ulo¾ené v pamäti SIM karty sa oznaèí ikonou a meno alebo telefónne èíslo ulo¾ené v pamäti telefónu sa oznaèí ikonou . Stav pamäte - umo¾òuje zisti», koåko mien a telefónnych èísiel je u¾ ulo¾ených a koåko e¹te mô¾ete ulo¾i» v jednotlivých telefónnych zoznamoch. Register Telefón zaznamenáva telefónne èísla neprijatých a prijatých hovorov, volané èísla, pribli¾nú då¾ku hovorov a poèet odoslaných a prijatých správ. Ak chcete definova» oneskorenie pre niektoré presmerovania, vyberte polo¾ku Zvoli» premlku (nie je k dispozícii pre v¹etky mo¾nosti presmerovania). Súèasne mô¾e by» aktivovaných niekoåko mo¾ností presmerovania. Keï je aktivovaná mo¾nos» Presmerova» v¹etky hovory, v pohotovostnom re¾ime sa na displeji zobrazuje ikona . Ak chcete deaktivova» v¹etky presmerovania hovorov, vyberte polo¾ku Zru¹i» v¹etky presmerovania. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 20 Odosla» moju identifikáciu (slu¾ba siete) - mô¾ete urèi» zobrazovanie alebo skrytie vá¹ho telefónneho èísla volanému úèastníkovi. Autoopakovanie voåby - telefón po neúspe¹nom pokuse o volanie vykoná e¹te desa» ïal¹ích pokusov. Slu¾ba èakania na hovor (slu¾ba siete) - umo¾nenie sieti, aby upozoròovala na nový prichádzajúci hovor poèas prebiehajúceho hovoru. hovory (slu¾ba siete) - ak SIM karta podporuje slu¾bu alternatívnej linky a chcete na volanie nastavi» linku 1 alebo 2, alebo úplne zakáza» voåbu linky. Nastavenia telefónu Výberom polo¾ky Menu > Nastavenia > Nastavenia telefónu > Jazyk mô¾ete zvoli» jazyk pre texty na displeji. Výberom polo¾ky Voåba siete mô¾ete nastavi» automatické alebo manuálne vyberanie celulárnej siete dostupnej v mieste, kde sa nachádzate. Výberom polo¾ky Tón pri zapnutí mô¾ete zvoli», èi telefón po zapnutí prehrá tón. Výberom polo¾ky Osobné uvítanie mô¾ete napísa» správu, ktorá sa na krátky èas zobrazí na displeji po zapnutí telefónu. Nastavenia ceny Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a slu¾by fakturova» vá¹ poskytovateå slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní ap. Výberom polo¾ky Menu > Nastavenia > Nastavenia ceny > Predplatený kredit (slu¾ba siete) mô¾ete zobrazi» informácie o kredite. [. . . ] Re¹pektujte obmedzenia na pou¾ívanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie v¾dy, jasne oznaèené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhåovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno, prach alebo kovové prá¹ky. Tiesòové volania Dôle¾ité: Bezdrôtové telefóny vrátane tohto prístroja, pou¾ívajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenèné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované u¾ívateåmi. Preto nemo¾no zaruèi» spojenie za ka¾dých okolností. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON PC-E NIKKOR 24MM F-3.5D ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON PC-E NIKKOR 24MM F-3.5D ED začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag