Návod na použitie NIKON PC-E MICRO NIKKOR 85MM F-2.8D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON PC-E MICRO NIKKOR 85MM F-2.8D bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON PC-E MICRO NIKKOR 85MM F-2.8D


NIKON PC-E MICRO NIKKOR 85MM F-2.8D : Stiahnuť kompletný návod (10016 Ko)

návod na obsluhu NIKON PC-E MICRO NIKKOR 85MM F-2.8D

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Kopírovanie, prenásanie, rozsirovanie alebo uchovávanie casti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkovek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti Nokia je zakázané. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomercné pouzitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované poda standardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteom, vykonávajúcim osobnú a nekomercnú cinnos, a (ii) na pouzitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateom videa. [. . . ] 35 Nastavenia Tento prístroj vyhovuje Bluetooth specifikácii 2. 0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pre zarucenie bezproblémovej spolupráce s alsími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, pouzívajte s týmto modelom doplnky schválené spolocnosou Nokia. O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov. V niektorých oblastiach môzu plati obmedzenia na pouzívanie technológie Bluetooth. Funkcie pouzívajúce technológiu Bluetooth zvysujú spotrebu energie z batérie a skracujú zivotnos batérie. Nastavenie Bluetooth spojenia Vyberte Menu > Nastavenia > Pripojitenos > Bluetooth a vykonajte nasledovné kroky: 1. Vyberte Meno môjho telefónu a zadajte názov vásho telefónu. Ak chcete aktivova pripojenie Bluetooth, vyberte Bluetooth > Zapnutý. Ak chcete pripoji k vásmu telefónu audio doplnok, vyberte Hada audiodoplnky a zariadenie, ktoré chcete pripoji. Ak chcete pripoji vás telefón ku ktorémukovek zariadeniu Bluetooth v dosahu, vyberte Párové zariadenia > Nové. Zadajte prístupový kód (do 16 znakov) vo vasom telefóne a povote spojenie s alsím zariadením Bluetooth. Ak sa zaujímate o ochranu, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte Viditenos môjho telefónu na Skrytý. Vsetky práva vyhradené. Ak chcete nastavi jazyk textov na displeji telefónu, vyberte Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu. Toto menu a jeho rôzne moznosti sa zobrazí iba ak telefón je, alebo bol pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku. Vyberte doplnok a moznos poda charakteru doplnku. Nastavenia Doplnky Konfigurácia Svoj telefón môzete nakonfigurova pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre niektoré sluzby. Vás poskytovate sluzieb vám môze takisto tieto nastavenia posla. Vyberte Menu > Nastavenia > Konfigurácia a niektorú z nasledujúcich mozností: Predvolené konf. nastavenia -- Ak si chcete zobrazi poskytovateov sluzieb ulozených v telefóne a nastavi predvoleného poskytovatea sluzieb Aktivova predv. aplikáciách -- Ak chcete aktivova predvolené konfiguracné nastavenia pre podporované aplikácie Prednostné miesto prístupu -- Ak si chcete zobrazi ulozené miesta prístupu. © 2007 Nokia. sluzieb -- Ak si chcete nacíta konfiguracné nastavenia od svojho poskytovatea sluzieb Nastavenia správcu zariadenia -- Ak chcete povoli alebo zakáza telefónu prijíma aktualizácie softvéru. V závislosti od vásho telefónu nemusí by táto moznos dostupná. Osobné konfiguracné nastavenia -- Ak chcete pre rôzne sluzby definova svoje osobné kontá a aktivova ich alebo vymaza. Ak chcete prida nové osobné konto, vyberte Pridaj alebo Voby > Prida nové. [. . . ] Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo castice ako zrniecka, prach alebo kovový prások. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zisti, ci je bezpecné tento prístroj pouzíva v ich bezprostrednej blízkosti. alsie bezpecnostné informácie Tiesové volania Dôlezité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, pouzívajú pre svoju prevádzku rádiofrekvencné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované uzívatemi. Nikdy sa nespoliehajte na akékovek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre zivotne dôlezitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci. Skontrolujte, ci je intenzita signálu dostatocná. © 2007 Nokia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON PC-E MICRO NIKKOR 85MM F-2.8D

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON PC-E MICRO NIKKOR 85MM F-2.8D začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag