Návod na použitie NIKON D3100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON D3100 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON D3100


NIKON D3100 : Stiahnuť kompletný návod (17917 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   NIKON D3100 (15885 ko)
   NIKON D3100 BROCHURE (4707 ko)
   NIKON D3100 BROCHURE 2 (6295 ko)

návod na obsluhu NIKON D3100

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Návod na pouzitie Sk Kde hada informácie Pozadované informácie nájdete v nasledujúcich castiach: i i i i i Obsah 0 iv­viii Tu môzete vyhadáva polozky poda názvu funkcie alebo ponuky. Register otázok a odpovedí 0 ii­iii Viete, co chcete urobi, ale nepoznáte názov funkcie?Nájdete ju v registri , , otázok a odpovedí". Register Hadanie poda kúcového slova. 0 205­207 Chybové hlásenia 0 192­194 Ak sa v hadáciku alebo na monitore zobrazí varovanie, riesenie nájdete v tejto casti. Riesenie problémov Fotoaparát sa správa neocakávane?Tu nájdete riesenie. 0 188­191 A Pre vasu bezpecnos Pred prvým pouzitím fotoaparátu si precítajte bezpecnostné pokyny v casti , , Pre vasu bezpecnos" (0 ix­xiv). Pomocník Na pomoc pre prácu s polozkami ponuky a inými hlavnými cinnosami pouzívajte pomocníka zabudovaného vo fotoaparáte. [. . . ] Ke podrzíte multifunkcný volic stlacený, budete rýchlo rolova na iné miesta obrazového poa. Navigacné okno sa zobrazí pri zmene priblízenia; oblas práve viditená na monitore je oznacená zltým rámikom. Tváre (az 35) zistené pri priblízení sú oznacené bielym rámikom v navigacnom okne. Stlacením P a 1 alebo 3 priblízite alebo oddialite; stlacením P a 4 alebo 2 prezeráte iné tváre. X/W Prezera iné casti snímky Zvoli/priblízi na tváre alebo mimo nich P+ Prezera iné snímky Zrusi zväcsenie Zmeni stav ochrany Vráti sa do rezimu snímania Zobrazi ponuky G J L (A) Otocením príkazového volica môzete prezera rovnakú cas iných snímok pri aktuálnej úrovni zväcsenia. Zrusenie priblízenia a návrat do rezimu prehrávania na celej obrazovke. alsie informácie nájdete na strane 129. I 107 Ochrana fotografií pred vymazaním Pri prehrávaní na celú obrazovku, prehrávaní výrezu snímky, prehrávaní miniatúr a prehrávaní poda kalendára môzete tlacidlo L pouzi na ochranu fotografií pred náhodným vymazaním. Chránené súbory sa nedajú odstráni tlacidlom O ani moznosou Delete (Odstráni) v ponuke prehrávania. Chránené snímky sa vsak odstránia pri formátovaní pamäovej karty (0 21). Ak chcete aktivova ochranu fotografie: 1 Vyberte snímku. Zobrazte snímku v rezime prehrávania snímok na celej obrazovke alebo zväcseného výrezu snímky, alebo ju zvýraznite v zozname miniatúr alebo pri prehrávaní poda kalendára. Prehrávanie snímok na celej obrazovke Prehrávanie miniatúr Prehrávanie poda kalendára 2 Stlacte tlacidlo L (A). Fotografia bude oznacená ikonou P. Na odstránenie ochrany z fotografie, aby sa dala vymaza, zobrazte fotografiu alebo ju zvýraznite v zozname miniatúr a potom stlacte tlacidlo L (A). Tlacidlo L (A) I A Odstránenie ochrany zo vsetkých snímok Na odstránenie ochrany zo vsetkých snímok v priecinku alebo priecinkoch zvolených v ponuke Playback folder (Priecinok na prehrávanie) stlacte naraz tlacidlá L (A) a O asi na dve sekundy pocas prehrávania. 108 Odstraovanie fotografií Ak chcete odstráni fotografiu zobrazenú v prehrávaní snímok na celej obrazovke alebo fotografiu zvýraznenú v zozname miniatúr, stlacte tlacidlo O. Ak chcete odstráni viacero zvolených fotografií, vsetky fotografie zhotovené vo zvolený de alebo vsetky fotografie v aktuálnom priecinku na prehrávanie, pouzite moznos Delete (Odstráni) v ponuke prehrávania. Odstránené fotografie sa nedajú obnovi. Prehrávanie na celej obrazovke, prehrávanie miniatúr a prehrávanie poda kalendára Stlacením tlacidla O odstránite aktuálnu fotografiu. 1 2 Vyberte snímku. Zobrazte snímku v rezime prehrávania snímok na celej obrazovke alebo ju zvýraznite pri prehrávaní miniatúr alebo pri prehrávaní poda kalendára. Stlacte tlacidlo O. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Tlacidlo O I Prehrávanie snímok na celej obrazovke Prehrávanie miniatúr Prehrávanie poda kalendára (zoznam miniatúr) 3 Znova stlacte tlacidlo O. Ak chcete odstráni fotografiu, znova stlacte tlacidlo O. Ak chcete odís bez odstránenia fotografie, stlacte tlacidlo K. A Prehrávanie poda kalendára Pocas prehrávania poda kalendára môzete odstráni vsetky fotografie, ktoré boli zhotovené vo zvolený de zvýraznením da v kalendárnom zozname a stlacením tlacidla O (0 106). 109 Ponuka rezimu prehrávania Moznos Delete (Odstráni) v ponuke rezimu prehrávania obsahuje tieto voby. V závislosti od poctu snímok môze by na odstránenie potrebný urcitý cas. Moznos Popis Q Selected (Zvolené) Odstránenie vybratých snímok. Select date n Odstránenie vsetkých snímok zhotovených v daný de. (Zvolený dátum) Odstránenie vsetkých snímok v priecinku aktuálne zvolenom na prehrávanie R All (Vsetky) (0 129). Selected (Zvolené): Odstránenie oznacených snímok 1 Zvote Delete (Odstráni). Ak chcete zobrazi ponuky, stlacte tlacidlo G. Zvýraznite Delete (Odstráni) v ponuke rezimu prehrávania a stlacte 2. Tlacidlo G 2 Vyberte Selected (Zvolené). Zvýraznite Selected (Zvolené) a stlacte 2. I 3 Zvýraznite snímku. Pomocou multifunkcného volica zvýraznite snímku (ak chcete prezera zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlacte a podrzte tlacidlo X). 4 Vyberte zvýraznenú snímku. Stlacením tlacidla W vyberte zvýraznenú snímku. Opakovaním Krokov 3 a 4 vyberte alsie snímky; ak chcete zrusi výber snímky, zvýraznite ju a stlacte W. Tlacidlo W 5 Stlacením J dokoncite operáciu. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením; zvýraznite Yes (Áno) a stlacte J. 110 Select Date (Vybra dátum): Odstránenie fotografií zhotovených vo zvolený de 1 Zvote Select Date (Vybra dátum). V ponuke odstránenia zvýraznite Select date (Vybra dátum) a stlacte 2. 2 Zvýraznite dátum. Stlacením 1 alebo 3 zvýraznite pozadovaný dátum. Ak si chcete prezrie snímky zhotovené vo zvýraznený de, stlacte W. Multifunkcným volicom môzete rolova po snímkach alebo stlacte a podrzte X a prezrite si aktuálnu snímku na celej obrazovke. Stlacením W sa vrátite do kalendárneho zoznamu. Tlacidlo W 3 Vyberte zvýraznený dátum. Stlacením 2 vyberte vsetky snínmky zhotovené vo zvýraznený de. Opakovaním Krokov 2 a 3 vyberte alsie dátumy; ak chcete zrusi dátum, zvýraznite ho a stlacte 2. I 4 Stlacením J dokoncite operáciu. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením; zvýraznite Yes (Áno) a stlacte J. 111 Prezentácie Voba Slide show (Prezentácia) v ponuke prehrávania sa pouzíva na zobrazenie prezentácie snímok v aktuálnom priecinku na prehrávanie (0 129). 1 Zvote Slide show (Prezentácia). Ak si chcete zobrazi ponuku pre prezentáciu, stlacte tlacidlo G a v ponuke prehrávania zvote Slide show (Prezentácia). Tlacidlo G 2 Zvote Start (Spusti). Ak chcete spusti prezentáciu, v ponuke prezentácie zvýraznite Start (Spusti) a stlacte tlacidlo J. A Výber intervalu snímok a prechodového efektu Ak si chcete vybra, ako dlho sa majú zobrazova jednotlivé snímky, zvote Frame interval (Interval snímok) a vyberte si z mozností zobrazených vpravo, az potom vobou Start (Spusti) spustíte prezentáciu. I Ak si chcete vybra druh prechodu medzi snímkami, zvote Transition effects (Prechodové efekty) a vyberte si z týchto mozností: · Zoom/fade (Priblízenie/roztmievanie): Snímky sa roztmievajú jedna do druhej s efektom transfokátora. · Cube (Kocka): Tento prechod má formu otácajúcej sa kocky s aktuálnou snímkou na jednej stene a nasledujúcou na inej. [. . . ] 139 Time zone and date (Casové pásmo a dátum). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Tlac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Tlacidlo AE-L/AF-L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 80 Tlacidlo Fn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tlacidlo spúste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 27, 60, 80 Tlacidlo záznamu videosekvencií . . . . . . . . 46 Toning (Tónovanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 97 Trim (Oreza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Trojrozmerné sledovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Trojrozmerné sledovanie (11 bodov) (Rezim cinnosti AF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 S Samospús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON D3100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON D3100 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag