Návod na použitie NIKON D3100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON D3100 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON D3100


Mode d'emploi NIKON D3100
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   NIKON D3100 (15885 ko)
   NIKON D3100 BROCHURE (4707 ko)
   NIKON D3100 BROCHURE 2 (6295 ko)

návod na obsluhu NIKON D3100

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Návod na pouzitie Sk Kde hada informácie Pozadované informácie nájdete v nasledujúcich castiach: i i i i i Obsah 0 iv­viii Tu môzete vyhadáva polozky poda názvu funkcie alebo ponuky. Register otázok a odpovedí 0 ii­iii Viete, co chcete urobi, ale nepoznáte názov funkcie?Nájdete ju v registri , , otázok a odpovedí". Register Hadanie poda kúcového slova. 0 205­207 Chybové hlásenia 0 192­194 Ak sa v hadáciku alebo na monitore zobrazí varovanie, riesenie nájdete v tejto casti. Riesenie problémov Fotoaparát sa správa neocakávane?Tu nájdete riesenie. 0 188­191 A Pre vasu bezpecnos Pred prvým pouzitím fotoaparátu si precítajte bezpecnostné pokyny v casti , , Pre vasu bezpecnos" (0 ix­xiv). Pomocník Na pomoc pre prácu s polozkami ponuky a inými hlavnými cinnosami pouzívajte pomocníka zabudovaného vo fotoaparáte. [. . . ] Nepouzívajte silu a nepokúsajte sa zasunú konektory pod uhlom. D Rozbocovace USB Fotoaparát pripojte priamo k pocítacu. Kábel nepripájajte prostredníctvom rozbocovaca USB alebo klávesnice. 4 5 Q Zapnite fotoaparát. Preneste fotografie. Po dodrzaní pokynov na obrazovke na spustenie programu Nikon Transfer 2 kliknutím na tlacidlo Start Transfer (Spusti prenos) preneste fotografie (ak chcete získa viac informácií o pouzívaní programu Nikon Transfer 2, spustite ViewNX 2 alebo Nikon Transfer 2 a zvote ViewNX 2 Help (Pomocník ViewNX 2) z ponuky Help (Pomocník)). Tlacidlo Start Transfer (Spusti prenos) 6 A Po dokoncení prenosu vypnite fotoaparát a odpojte kábel USB. Nikon Transfer 2 sa po ukoncení prenosu zavrie automaticky. Káble USB tretích strán Ak pouzijete na pripojenie fotoaparátu k pocítacu kábel USB od iných dodávateov, pouzite kábel v dzke priblizne 1, 5 m s konektorom typu B a ku káblu USB pripevnite mensie feritové jadro (jadro pre káble USB) z dodaných feritových jadier tak, ako je to znázornené. 5 cm alebo menej 116 Tlac fotografií Ak chcete tlaci vybrané obrázky vo formáte JPEG na tlaciarni PictBridge cez priame pripojenie USB, postupujte poda nasledujúcich krokov. Zhotovte fotografie Fotografie na tlac vyberte pomocou Print set (DPOF) (Tlacová zostava (DPOF)) (0 124) Pripojte fotoaparát k tlaciarni (pozrite nizsie) Fotografie tlacte po jednej (0 118) Vytlacte viac fotografií (0 120) Vytvorte tlac indexu (0 123) Odpojte kábel USB A Tlac prostredníctvom priameho pripojenia USB Skontrolujte, ci je batéria EN-EL14 plne nabitá, alebo pouzite volitený sieový zdroj EH-5a a napájací konektor EP-5A. Pri zhotovovaní fotografií, ktoré sa majú vytlaci prostredníctvom priameho pripojenia cez rozhranie USB, nastavte Color space (Farebný priestor) na sRGB (sRGB) (0 133). Pripojenie tlaciarne Fotoaparát pripojte pomocou kábla USB UC-E4 (k dispozícii samostatne). 1 2 Vypnite fotoaparát. Pripojte kábel USB. Zapnite tlaciare a poda obrázka pripojte dodaný kábel USB. Nepouzívajte silu a nepokúsajte sa zasunú konektory pod uhlom. Q 117 D A Rozbocovace USB Fotoaparát pripojte priamo k pocítacu. Kábel nepripájajte prostredníctvom rozbocovaca USB. Káble USB tretích strán Ak pouzijete na pripojenie fotoaparátu k pocítacu kábel USB od iných dodávateov, pouzite kábel v dzke priblizne 1, 5 m s konektorom typu B a ku káblu USB pripevnite mensie feritové jadro (jadro pre káble USB) z dodaných feritových jadier tak, ako je to znázornené. 5 cm alebo menej 3 Zapnite fotoaparát. Na monitore sa zobrazí úvodná obrazovka a po nej obrazovka prehrávania PictBridge. q w Tlac snímok po jednej 1 Vyberte snímku. Stlacením 4 alebo 2 si môzete prezrie alsie snímky, alebo stlacením 1 alebo 3 si môzete prezrie informácie o fotografiách (0 100). Stlacením tlacidla X si môzete snímku na aktuálnej obrazovke priblízi (0 107 a stlacením K priblízenie zrusíte). Ak chcete prezera ses snímok naraz, stlacte tlacidlo W. Pouzitím multifunkcného volica zvýraznite snímky alebo stlacením tlacidla X zobrazte zvýraznenú snímku na celej obrazovke. Q 2 Zobrazte moznosti tlace. Stlacením tlacidla J zobrazte moznosti tlace PictBridge. 118 3 Nastavte moznosti tlace. Stlacením tlacidiel 1 alebo 3 zvýraznite pozadovanú moznos, ktorú potom vyberte stlacením tlacidla 2. Moznos Popis Zobrazí sa ponuka vekostí strán (voby, ktoré tlaciare nepodporuje, nie sú v zozname). Stlacením tlacidiel 1 alebo 3 vyberte vekos strany (ak chcete tlaci na predvolenú vekos strany pre aktuálnu tlaciare, vyberte moznos Printer default (Predvolené nastavenie tlaciarne)) a potvrte ju stlacením tlacidla J, cím sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Page size (Vekos strany) Zobrazí sa ponuka znázornená vpravo. of copies alebo 3 vyberte pocet kópií (najviac 99) a potvrte ho (Pocet kópií) stlacením tlacidla J, cím sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Táto funkcia je dostupná len vtedy, ke je podporovaná tlaciarou. Zobrazí sa ponuka znázornená vpravo. Stlacením tlacidiel 1 alebo 3 vyberte stýl tlace z mozností Printer default (Predvolené nastavenie tlaciarne) (predvolené Border nastavenie pre aktuálnu tlaciare), Print with border (Tlaci (Orámovanie) s orámovaním) (tlac fotografií s bielym orámovaním) alebo No border (Bez orámovania) a potvrte ho stlacením tlacidla J, cím sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Zobrazia sa iba funkcie podporované aktuálnou tlaciarou. Zobrazí sa ponuka znázornená vpravo. Stlacením tlacidiel 1 alebo 3 vyberte Printer default (Predvolené nastavenie Time stamp tlaciarne) (predvolené nastavenie pre aktuálnu tlaciare), (Casová Print time stamp (Tlaci casovú znacku) (tlac fotografií znacka) s casom a dátumom nasnímania záberov) alebo No time stamp (Bez casovej znacky) a potvrte ho stlacením tlacidla J, cím sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Táto moznos je dostupná iba na tlaciarach, ktoré podporujú orezávanie. Zobrazí sa ponuka znázornená vpravo. Ak chcete skonci bez orezania snímky, zvýraznite moznos No cropping (Bez orezania) a stlacte tlacidlo J. [. . . ] 176, 178 Skylight (Svetlo oblohy) (Efekt filtra)155 Slide show (Prezentácia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Slot empty release lock (Uzamknutie spúste bez pamäovej karty). . . . . . . . . . . . 147 Slow sync (Synchronizácia blesku s dlhými casmi uzávierky). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Small picture (Malá snímka). . . . . . . . . . . . . . . . 156 Soft (Jemný) (Efekt filtra). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Spínac VR objektívu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17 Spot (Bodové meranie expozície). . . . . . . 79 Spustite tlac (PictBridge). . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON D3100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON D3100 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag