Návod na použitie NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III


Mode d'emploi NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III
Download
návod na obsluhu NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] V¹etky práva vyhradené. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People a Xpress-on sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. [. . . ] Ak chcete prijatú vizitku odstráni», zvoåte Ukonèi > Áno. Zvolením polo¾ky Menu > Kontakty > Nastavenia mô¾ete zada» nasledujúce nastavenia kontaktov: Voåba pamäti - umo¾òuje vybra» na ukladanie kontaktov pamä» SIM karty alebo telefónu. Ak chcete vybera» mená alebo èísla z oboch pamätí, zvoåte polo¾ku Telefón a SIM. Spôsob zobrazovania mien a èísiel z kontaktov nastavíte prostredníctvom polo¾ky Zobrazenie Kontaktov. Ak chcete zobrazi» veåkos» voånej a obsadenej pamäte, vyberte polo¾ku Stav pamäti. Dennik Telefón zaznamenáva telefónne èísla neprijatých a prijatých hovorov a volané èísla, ako aj pribli¾nú då¾ku hovorov (slu¾ba siete). Tieto funkcie mô¾ete vyu¾íva», iba ak ich podporuje sie» a ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytej sie»ou. Zvolením polo¾ky Menu > Denník > Trvanie hovoru, Poèítadlo paketových dát alebo Meraè èasu paket. dátového spojenia získate prehåad o svojom poslednom hovore. Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a slu¾by fakturova» vá¹ poskytovateå slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní a pod. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 21 Zvolením polo¾ky Menu > Denník a príslu¹ný zoznam: Neprijaté hovory zobrazí sa zoznam telefónnych èísel, z ktorých sa vám niekto pokúsil vola» a poèet volaní od daného volajúceho, Prijaté hovory zobrazí sa zoznam posledných prijatých alebo odmietnutých hovorov, Volané èísla zobrazí sa zoznam naposledy volaných èísel. Zmaza» zoznamy v denníku vyma¾e zoznam posledných hovorov. Túto operáciu nemo¾no vráti» spä». All rights reserved. 23 Pripojiteånos» - spojenie GPRS General Packet Radio Service (GPRS) (slu¾ba siete) je typ dátového prenosu, ktorý umo¾òuje bezdrôtový prístup k dátovým sie»am, ako napríklad k Internetu. Technológia GPRS sa vyu¾íva pri výmene správ MMS, prehliadaní a preberaní aplikácií Java. Ak chcete zaèa» pou¾íva» technológiu GPRS, informujte sa u svojho operátora alebo poskytovateåa slu¾ieb o dostupnosti a mo¾nostiach aktivácie slu¾ieb GPRS. Nastavenia GPRS si ulo¾te pre ka¾dú aplikáciu, ktorá vyu¾íva túto technológiu. O cene slu¾by sa informujte u operátora va¹ej siete alebo u poskytovateåa slu¾ieb. Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie. Zvolením polo¾ky V¾dy online nastavíte telefón tak, aby sa v¾dy po zapnutí automaticky zaregistroval v sieti GPRS. Zvolením polo¾ky Ak je to nutné prebehne registrácia a pripojenie ku GPRS vtedy, keï si to vy¾aduje niektorá aplikácia a ukonèí sa po zatvorení tejto aplikácie. Nastavenia doplnkov Polo¾ka pre kompatibilný doplnok mobilného telefónu sa zobrazí iba vtedy, ak telefón je alebo bol k nemu pripojený. Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Doplnky a dostupný doplnok. Al ste napríklad k telefónu pripojili headset, mô¾ete zvoli» polo¾ku Automatický príjem, pri ktorej telefón odpovedá na prichádzajúci hovor automaticky. Ak je voåba Hlásenie prichádzajúceho hovoru nastavená ako Pípne raz alebo Vypnuté, funkcia automatickej odpovede nebude funkèná. Konfiguraèné nastavenia Niektoré slu¾by siete vy¾adujú, aby boli na va¹om telefóne definované správne konfiguraèné nastavenia. [. . . ] Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhåovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno, prach alebo kovové prá¹ky. Tiesòové volania Dôle¾ité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, pou¾ívajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenèné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované u¾ívateåmi. Preto nemo¾no zaruèi» spojenie za ka¾dých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoåvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci. Tiesòové volanie uskutoèníte takto: 1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S TELECONVERTER TC-20E III začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag