Návod na použitie NIKON AF-S NIKKOR 600MM F-4G ED VR

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S NIKKOR 600MM F-4G ED VR bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S NIKKOR 600MM F-4G ED VR


NIKON AF-S NIKKOR 600MM F-4G ED VR : Stiahnuť kompletný návod (6401 Ko)

návod na obsluhu NIKON AF-S NIKKOR 600MM F-4G ED VR

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. [. . . ] Ak chcete obnovi» pôvodné nastavenia menu nastavení, vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Obnovi» pôvodné nast. 43 Funkcie ponuky Profily Vá¹ telefón má rôzne skupiny nastavení nazývané profily, ktorými mô¾ete prispôsobi» zvukovú signalizáciu telefónu pre rôzne udalosti a prostredia. Mô¾ete si vybra» polo¾ku Menu > Nastavenia > Profily, ¾elaný profil a polo¾ku Aktivova», aby ste aktivovali zvolený profil, polo¾ku Prispôsobi», aby ste prispôsobili profil alebo polo¾ku Naèasova», aby ste pre aktívny profil nastavili èas ukonèenia. Po uplynutí nastaveného èasu pre ukonèenie profilu sa aktivuje predchádzajúci profil, ktorý nebol naèasovaný. Tichý re¾im aktivujete aj stlaèením a pridr¾aním tlaèidla #. Nastavenia tónov Ak si vyberiete polo¾ku Menu > Nastavenia > Tóny, mô¾ete zmeni» ktorúkoåvek z dostupných mo¾ností pre aktívny profil. Vá¹ telefón podporuje vyzváòacie 44 Funkcie ponuky tóny vo formáte mp3. Ako vyzváòanie mô¾ete nastavi» aj vlastné nahrávky. Ak chcete nastavi» vyzváòanie telefónu len pre vybranú skupinu volajúcich, vyberte polo¾ku Hlásenie pre:. Moje skratky S osobnými skratkami sa mô¾ete rýchlo dosta» na èasto pou¾ívané funkcie telefónu. Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Moje skratky a z nasledovných mo¾ností: Pravé výberové tlaèidlo alebo Åavé výb. tlaèidlo-- aby ste priradili jednu funkciu telefónu pravému alebo åavému výberovému tlaèidlu. Smerové tlaèidlo-- ak chcete vybra» funkcie skratiek pre navigaèné tlaèidlo. Prejdite na ¾elané navigaèné tlaèidlo, vyberte polo¾ku Zmeò alebo Prideå a funkciu zo zoznamu. 45 Funkcie ponuky Nastavenia pre hovory a telefón Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Hovor a z nasledovného: Presmerovanie hovoru (slu¾ba siete) -- presmerovanie prichádzajúcich hovorov. V¾dy prijímajte po¾iadavku na Bluetooth komunikácie len od tých, s ktorými súhlasíte. 50 Funkcie ponuky GPRS V¹eobecná paketová rádiová slu¾ba (GPRS) (slu¾ba siete) poskytuje dátový prenos, ktorý umo¾òuje bezdrôtový prístup do dátových sietí, ako napríklad do internetu. Aplikácie, ktoré mô¾u pou¾íva» GPRS, sú MMS, prehliadaè a naèítavania aplikácií Java. Predtým, ako budete môc» pou¾íva» technológiu GPRS, kontaktuje vá¹ho sie»ového operátora alebo poskytovateåa slu¾ieb z dôvodu dostupnosti a aktivácie resp. GPRS nastavenia si ukladajte pre ka¾dú aplikáciu pou¾ívanú cez GPRS. O cene slu¾by sa informujte u operátora va¹ej siete alebo u poskytovateåa slu¾ieb. Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie. Vyberte polo¾ku V¾dy online, aby ste nastavili telefón na automatické prihlásenie do GPRS siete po zapnutí telefónu. Vyberte polo¾ku Ak je to nutné a GPRS prihlásenie a spojenie sa vytvorí, keï to bude potrebova» aplikácia pou¾ívajúca GPRS a zavrie sa po ukonèení aplikácie. 51 Funkcie ponuky Prenos dát Vá¹ telefón umo¾òuje prenos dát (ako napríklad kalendár, údaje kontaktov a poznámky) s kompatibilným PC, iným kompatibilným zariadením alebo so vzdialeným internetovým serverom (slu¾ba siete). Zoznam kontaktov prenosu Ak chcete kopírova» alebo synchronizova» údaje z telefónu, meno zariadenia a nastavenia musia by» v zozname kontaktov prenosu. Ak chcete do zoznamu prida» nový kontakt (napríklad mobilný telefón), vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Prenos dát > Voåby > Prida» kontakt > Synch. cez telefón a zadajte nastavenia podåa typu prenosu. 52 Funkcie ponuky Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením Pre synchronizáciu pou¾ite spojenie bezdrôtovej technológie Bluetooth. [. . . ] Re¹pektujte obmedzenia na pou¾ívanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie v¾dy, jasne oznaèené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá jazdiace na skvapalnené uhåovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno, prach alebo kovové prá¹ky. 84 Ïal¹ie bezpeènostné informácie Tiesòové volania Dôle¾ité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, pou¾ívajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenèné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované u¾ívateåmi. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S NIKKOR 600MM F-4G ED VR

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S NIKKOR 600MM F-4G ED VR začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag