Návod na použitie NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED


NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED : Stiahnuť kompletný návod (2619 Ko)

návod na obsluhu NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými znaèkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. [. . . ] Po prijatí vizitky vyberte polo¾ku Zobraz > Ulo¾, ak chcete ulo¾i» vizitku v pamäti telefónu. Ak chcete vizitku odstráni», vyberte polo¾ku Ukonèi > Áno. 41 Funkcie ponuky Vyberte polo¾ku Menu > Kontakty > Nastavenia a z nasledujúcich mo¾ností: Voåba pamäti ­ ak chcete pre va¹e kontakty vybra» pamä» SIM karty alebo telefónu Zobraz. Kontaktov ­ ak chcete vybra» spôsob zobrazovania mien a èísiel v kontaktoch Stav pamäti ­ ak chcete zobrazi» veåkos» voånej a pou¾itej pamäte Denník Telefón zaznamenáva údaje o neprijatých a prijatých volaniach a volané èísla, ak to sie» podporuje a telefón je zapnutý a v dosahu oblasti slu¾ieb siete. Mô¾ete zobrazi» dátum a èas hovoru, upravi» alebo vymaza» telefónne èíslo zo zoznamu, ulo¾i» èíslo v polo¾ke Kontakty alebo posla» na èíslo správu. 42 Funkcie ponuky Ak chcete zobrazi» informácie o hovoroch, vyberte polo¾ku Menu > Denník > Neprijaté hovory, Prijaté hovory alebo Volané èísla. Ak chcete zobrazi» posledné neprijaté hovory a volané èísla chronologicky, vyberte polo¾ku Denník hovorov. Ak chcete zobrazi» kontakty, ktorým ste naposledy posielali správy, vyberte polo¾ku Príjemcovia spr. Ak si zvolíte polo¾ku Menu > Denník > Trvanie hovoru, Poèítadlo dát alebo Meraè paket. dát, získate pribli¾né údaje o nedávnych komunikáciách. Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a slu¾by fakturova» vá¹ poskytovateå slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní a pod. Ak chcete vymaza» zoznamy posledných hovorov, vyberte polo¾ku Zmaza» zoznamy. Túto operáciu nemô¾ete vráti». 43 Funkcie ponuky Nastavenia V tomto menu mô¾ete upravi» rôzne nastavenia telefónu. Ak chcete obnovi» pôvodné nastavenia menu nastavení, vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Obnov. nast. . Profily Vá¹ telefón má rôzne skupiny nastavení nazývané profily, ktorými mô¾ete prispôsobi» zvukovú signalizáciu telefónu pre rôzne udalosti a prostredia. Vyberte polo¾ku Formát dátumu/èasu, aby ste nastavili formáty pre dátum a èas. èasu (slu¾ba siete), aby sa v telefóne nastavilo automatické aktualizovanie èasu a dátumu podåa aktuálneho èasového pásma. Pripojiteånos» Bezdrôtová technológia Bluetooth V niektorých krajinách mô¾u by» obmedzenia na pou¾ívanie Bluetooth zariadení. Overte si to u predajcu a na miestnych úradoch. Zariadenie je v zhode so ¹pecifikáciou Bluetooth 2. 0 a podporuje nasledovné profily: handsfree, headset, prenos objektu typu push, prenos súborov, pripojenie do siete formou DIAL-UP, synchronizaèné spojenie a sériový port. Pre zaruèenie bezproblémovej spolupráce s ïal¹ími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, 48 Funkcie ponuky pou¾ívajte s týmto modelom doplnky schválené spoloènos»ou Nokia. O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslu¹ných výrobcov. V niektorých oblastiach mô¾u plati» obmedzenia na pou¾ívanie technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateåa slu¾ieb. Pri pou¾ívaní funkcií, vyu¾ívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spú¹»aní takýchto funkcií na pozadí v èase, keï pou¾ívate iné funkcie, sa zvy¹uje spotreba energie z batérie a skracuje sa dµ¾ka napájania z batérie. Technológia Bluetooth umo¾òuje pripojenie telefónu ku kompatibilnému Bluetooth zariadeniu do 10 metrov (32 stôp). Keï¾e zariadenia pou¾ívajúce technológiu Bluetooth komunikujú pou¾itím rádiových vµn, nemusí by» vá¹ telefón a druhé zariadenie v priamom zornom poli, aj keï spojenie mô¾e podlieha» ru¹eniam pri prenose cez preká¾ky, ako napríklad steny alebo od iných elektronických zariadení. 49 Funkcie ponuky Nastavenie Bluetooth spojenia Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Bluetooth a z nasledovného: Bluetooth > Zapnutý alebo Vypnutý ­ aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu Bluetooth. Håada» audiodoplnky ­ aby ste håadali kompatibilné Bluetooth audiozariadenia. Párové zariadenia ­ aby ste håadali akékoåvek Bluetooth zariadenia v dosahu. [. . . ] Vypínajte prístroj na èerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách s ïal¹ími slu¾bami. Re¹pektujte obmedzenia na pou¾ívanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie v¾dy, jasne oznaèené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno, prach alebo kovové prá¹ky. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S NIKKOR 24-70MM F2.8G ED začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag