Návod na použitie NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED


NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED : Stiahnuť kompletný návod (4960 Ko)

návod na obsluhu NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho rozvoja. [. . . ] Stlaète Menu a vyberte Správy, Nastavenia správ, Textové správy a Prepis v schránke prijatých správ alebo Prepis v odoslaných polo¾kách. Vyberte Povolený, ak chcete, aby telefón nahrádzal star¹ie textové správy v zlo¾ke Schránka p. s. , resp. v zlo¾ke Odoslané polo¾ky novými správami. Nastavenia pre multimediálne správy Stlaète Menu a vyberte Správy, Nastavenia správ a Multimed. Vyberte Áno, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zlo¾ky Odoslané polo¾ky. Ak vyberiete Nie, nebudú sa odoslané správy uklada». · Výpisy o doruèení, ak si od siete chcete vy¾iada» zasielanie oznámení o doruèení va¹ich správ (slu¾ba siete). Nastavte pou¾itie multimediálnej slu¾by na Nie, Áno alebo V domácej sieti. Ak vyberiete V domácej sieti, nebudete môc» prijíma» multimediálne správy mimo svojej domovskej siete. · Prichádzajúce multimediálne správy. Nastavte Vybra», ak chcete nastavi» telefón, aby automaticky preberal novoprijaté multimediálne správy, alebo vyberte Odmietnu», ak nechcete prijíma» multimediálne správy. Tu sa definujú nastavenia spojenia so slu¾bou pre preberanie multimediálnych správ. Vyberte Nastavenia ceny hovorov a potom Vynulova» poèítadlá, ak chcete vynulova» poèítadlá, alebo vyberte Zobrazenie ceny v, ak chcete nastavi» telefón, aby zobrazoval zostávajúci hovorový èas v tarifných jednotkách (Jednotkách) alebo v peòa¾ných jednotkách (Mene). O cenách tarifných jednotiek sa informujte u poskytovateåa slu¾ieb. Vyberte Limit ceny hovoru, ak chcete obmedzi» cenu svojich hovorov na istý poèet tarifných alebo peòa¾ných jednotiek. Pre prístup k nastaveniam ceny hovorov sa vy¾aduje PIN2 kód. Poznámka: Keï u¾ z limitu nezostávajú ¾iadne hovorové alebo menové jednotky, mô¾e sa da» vola» iba na tiesòové èíslo, naprogramované vo va¹om telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesòové èíslo). · Poèítadlo dát GPRS, a budete si môc» postupne prehliadnu» objem dát, odoslaných a prijatých v poslednom spojení, celkový objem prijatých a odoslaných dát, a budete môc» aj vynulova» poèítadlá. Poèítadlá zaznamenávajú mno¾stvá dát v bajtoch. Na vymazanie poèítadiel je potrebný bezpeènostný kód. · Meraè èasu spojenia GPRS, a budete si môc» prehliadnu» dµ¾ku posledného GPRS spojenia a celkovú dµ¾ku GPRS pojení. Tieto poèítadlá mô¾ete aj vynulova». Na vymazanie poèítadiel trvania hovorov je potrebný bezpeènostný kód. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 63 Pou¾itie systému menu Ka¾dá telefónna linka má vlastné poèítadlá dµ¾ky hovorov a zobrazujú sa údaje pre vybranú linku. Pozrite si èas» Linka pre odchádzajúce na strane 76. Mená a telefónne èísla si mô¾ete uklada» do adresára kontaktov telefónu a do pamäti SIM karty. [. . . ] Niektoré siete mô¾u vy¾adova», aby bola v telefóne správne vlo¾ená platná SIM karta. Stlaète potrebný poèet krát (napríklad aby ste ukonèili hovor, vy¹li z menu atï. ), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie. Zadajte èíslo tiesòového volania, platné pre oblas», kde sa nachádzate (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesòové èíslo). Tiesòové èísla sa v rôznych oblastiach lí¹ia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S MICRO NIKKOR 60MM F-2.8G ED začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag