Návod na použitie NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G


Mode d'emploi NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G (2289 ko)

návod na obsluhu NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nokia tune je zvuková znacka spolocnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spolocností uvedené v tomto dokumente môzu by ochrannými znackami alebo obchodnými oznaceniami ich príslusných vlastníkov. Kopírovanie, prenásanie, rozsirovanie alebo uchovávanie casti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkovek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti Nokia je zakázané. US Patent No 5818437 and other pending patents. [. . . ] · Logo operátora -- nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval alebo skryl logo operátora. · Zobrazenie informácií MCN -- zobrazenie identity bunky, ak ju poskytuje sie. Vyberte polozku Menu > Nastavenia > Displej a niektorú z dostupných mozností: Cas a dátum Ak chcete zmeni nastavenia typu hodín, casu, casového pásma a dátumu, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Cas a dátum > Cas, Dátum alebo Auto aktualizácia dátumu a casu (sluzba siete). Pri cestovaní do iného casového pásma vyberte polozku Menu > Nastavenia > Cas a dátum > Cas > Casová zóna a casové pásmo vásho umiestnenia vyjadrené ako casový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému casu (GMT) alebo svetovému koordinovanému casu (UTC). Cas a dátum sa nastavia poda casového pásma a umoznia vásmu prístroju zobrazi správny cas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ. Moje skratky Osobné skratky poskytujú rýchly prístup k casto pouzívaným funkciám prístroja. avé výberové tlacidlo Ak má avé výberové tlacidlo v pohotovostnom rezime funkciu Ís na na aktivovanie nejakej funkcie, vyberte polozku Ís na > Voby a niektorú z nasledujúcich mozností: · Vybra voby -- pridanie funkcie do zoznamu skratiek alebo jej odstránenie. · Usporiada -- zmena poradia funkcií v osobnom zozname skratiek. Ak chcete vybra niektorú funkciu v zozname, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Moje skratky > avé výb. tlacidlo. Pravé výberové tlacidlo Ak chcete vybra niektorú funkciu v zozname, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Moje skratky > Pravé výberové tlacidlo. Smerové tlacidlo Ak chcete priradi smerovému tlacidlu (posúvaciemu tlacidlu) alsie funkcie prístroja z preddefinovaného zoznamu, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Moje skratky > Smerové tlacidlo. Hlasové povely Vyslovením hlasového povelu môzete zavola kontaktom a vykonáva funkcie prístroja. Ak chcete vybra funkciu prístroja, ktorá sa aktivuje pomocou hlasového povelu, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Moje oznacuje, ktorý hlasový povel je aktivovaný. Ak chcete skratky > Hlasové povely a niektorú zlozku. Prejdite na funkciu. © 2007 Nokia. 25 Hlasové povely sú závislé od jazyka a pred pouzívaním hlasových povelov musíte nastavi funkciu Jazyk rozpoznávania hlasu. 28. Nastavenia zapnú hlasový povel, vyberte polozku Pridaj. · Párové zariadenia -- vyhadanie vsetkých zariadení Bluetooth v dosahu. Ak chcete zobrazi zoznam vsetkých zariadení Bluetooth v dosahu, vyberte polozku Nové. Vyberte zariadenie a polozku Pár. Ak chcete zariadenie spárova s vasím prístrojom, zadajte dohodnutý prístupový kód zariadenia Bluetooth (maximálne 16 znakov). Tento prístupový kód je treba zada iba pri prvom spájaním s daným zariadením. Vás prístroj sa spojí s druhým zariadením a môzete zaca prenása dáta. · Meno môjho telefónu -- nastavenie názvu prístroja pre spojenia Bluetooth. Ak máte obavy o bezpecnos, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte polozku Viditenos môjho telefónu na hodnotu Skrytý. Akceptujte vzdy iba tie spojenia Bluetooth od iných zariadení, ktorým dôverujete. Vyberte polozku Menu > Nastavenia > Pripoji-tenos > Bluetooth a niektorú z nasledujúcich mozností: © 2007 Nokia. Vsetky práva vyhradené. 26 Nastavenia GPRS (univerzálna paketová rádiová sluzba) je sluzba siete, ktorá umozuje mobilným zariadeniam odosiela a prijíma dáta cez sie vyuzívajúcu internetový protokol (IP). Ak chcete definova spôsob pouzívania tejto sluzby, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Pripojitenos > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie a niektorú z nasledujúcich mozností: · Ak je to nutné -- nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia poda potrieb aplikácií. [. . . ] Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo castice, napríklad zrno, prach alebo kovové prásky. Potenciálne explozívne prostredia Tiesové volania Tiesové volanie uskutocníte takto: Dôlezité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, pouzívajú pre svoju prevádzku rádiofrekvencné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované uzívatemi. Preto nemozno zaruci spojenie za kazdých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékovek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre zivotne dôlezitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci. 1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag