Návod na použitie NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G


NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G : Stiahnuť kompletný návod (2458 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G (2289 ko)

návod na obsluhu NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Kopírovanie, prenásanie, rozsirovanie alebo uchovávanie casti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkovek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti Nokia je zakázané. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] · Úsporný rezim -- zvýsené setrenie energie batérie. · Vekos písma -- nastavenie vekosti písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky. · Logo operátora -- nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval alebo skryl logo operátora. · Zobrazenie informácií MCN -- zobrazenie identity bunky, ak ju poskytuje sie. Vyberte polozku Menu > Nastavenia > Displej a niektorú z dostupných mozností: Cas a dátum Ak chcete zmeni nastavenia typu hodín, casu, casového pásma a dátumu, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Cas a dátum > Cas, Dátum alebo Auto aktualizácia dátumu a casu (sluzba siete). Pri cestovaní do iného casového pásma vyberte polozku Menu > Nastavenia > Cas a dátum > Cas > Casová zóna a casové pásmo vásho umiestnenia vyjadrené ako casový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému casu (GMT) alebo svetovému koordinovanému casu (UTC). Cas a dátum sa nastavia poda casového pásma a umoznia vásmu prístroju zobrazi správny cas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ. Moje skratky Osobné skratky poskytujú rýchly prístup k casto pouzívaným funkciám prístroja. avé výberové tlacidlo Ak má avé výberové tlacidlo v pohotovostnom rezime funkciu Ís na na aktivovanie nejakej funkcie, vyberte polozku Ís na > Voby a niektorú z nasledujúcich mozností: · Vybra voby -- pridanie funkcie do zoznamu skratiek alebo jej odstránenie. · Usporiada -- zmena poradia funkcií v osobnom zozname skratiek. Ak chcete vybra niektorú funkciu v zozname, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Moje skratky > avé výb. tlacidlo. Pravé výberové tlacidlo Ak chcete vybra niektorú funkciu v zozname, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Moje skratky > Pravé výberové tlacidlo. Smerové tlacidlo Ak chcete priradi smerovému tlacidlu (posúvaciemu tlacidlu) alsie funkcie prístroja z preddefinovaného zoznamu, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Moje skratky > Smerové tlacidlo. Hlasové povely Vyslovením hlasového povelu môzete zavola kontaktom a vykonáva funkcie prístroja. Ak chcete vybra funkciu prístroja, ktorá sa aktivuje pomocou hlasového povelu, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Moje oznacuje, ktorý hlasový povel je aktivovaný. Ak chcete skratky > Hlasové povely a niektorú zlozku. 25 Hlasové povely sú závislé od jazyka a pred pouzívaním hlasových povelov musíte nastavi funkciu Jazyk rozpoznávania hlasu. Tento prístupový kód je treba zada iba pri prvom spájaním s daným zariadením. Vás prístroj sa spojí s druhým zariadením a môzete zaca prenása dáta. · Meno môjho telefónu -- nastavenie názvu prístroja pre spojenia Bluetooth. Ak máte obavy o bezpecnos, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte polozku Viditenos môjho telefónu na hodnotu Skrytý. Akceptujte vzdy iba tie spojenia Bluetooth od iných zariadení, ktorým dôverujete. Vyberte polozku Menu > Nastavenia > Pripoji-tenos > Bluetooth a niektorú z nasledujúcich mozností: © 2007 Nokia. Vsetky práva vyhradené. 26 Nastavenia GPRS (univerzálna paketová rádiová sluzba) je sluzba siete, ktorá umozuje mobilným zariadeniam odosiela a prijíma dáta cez sie vyuzívajúcu internetový protokol (IP). Ak chcete definova spôsob pouzívania tejto sluzby, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Pripojitenos > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie a niektorú z nasledujúcich mozností: · Ak je to nutné -- nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia poda potrieb aplikácií. · Vzdy online -- nastavenie prístroja na automatické pripojenie k paketovej dátovej sieti po jeho zapnutí. Paketové dáta Ak chcete definova nastavenia spojenia z vásho pocítaca, vyberte polozku Menu > Nastavenia > Pripoji-tenos > Paketové dáta > Nastavenia paketových dát > Aktívne miesto prístupu a aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete pouzi. Vyberte polozku Upravi aktívne miesto prístupu > Alias miesta prístupu, zadajte nový názov miesta prístupu a vyberte polozku OK. Vyberte polozku Miesto prístupu paketových dát, zadajte názov miesta prístupu (APN) na vytvorenie spojenia so sieou a vyberte polozku OK. Vytvorte internetové spojenie pomocou vásho telefónu ako modemu. [. . . ] Iskry v takýchto priestoroch môzu spôsobi explóziu alebo poziar s následnými zraneniami, mozno i smrtenými. Vypínajte prístroj na cerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Respektujte obmedzenia na pouzívanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vzdy, jasne oznacené. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 35MM F-1.8G začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag