Návod na použitie NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR


NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR : Stiahnuť kompletný návod (3165 Ko)

návod na obsluhu NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo meni» a zdokonaåova» ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia. [. . . ] Zadajte telefónne èíslo vrátane medzimestskej predvoåby a stlaèením OK ho ulo¾te. · Ak chcete telefónne èíslo pou¾íva» aj zo zahranièia, stlaète dvakrát (vlo¾í sa znak +) a zadajte predvoåbu krajiny, medzimestskú predvoåbu (vynechajte poèiatoènú nulu, ak treba) a telefónne èíslo. Po ulo¾ení mena a èísla stlaète Koniec. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 60 Tip: Ak chcete rýchlo ulo¾i» meno a telefónne èíslo, v pohotovostnom re¾ime zadajte èíslo, stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Ukladanie viacerých èísel a textových polo¾iek s menom S ka¾dým menom mô¾ete do pamäti kontaktov v telefóne ulo¾i» rozlièné typy èísel a textových polo¾iek. Prvé telefónne èíslo, ktoré ulo¾íte s menom, je predvolené èíslo. Oznaèuje ho rámik okolo indikátora typu èísla, napríklad . Keï vyberiete meno zo zoznamu kontaktov, napríklad aby ste príslu¹nej osobe zavolali, pou¾ije sa predvolené èíslo, pokiaå nevyberiete iné èíslo. Skontrolujte, ¾e pou¾ívaná pamä» je buï Telefón alebo Telefón a SIM. Prejdite na meno, ku ktorému chcete prida» èíslo alebo textovú polo¾ku, a stlaète Detaily. Stlaète Voåby a vyberte Prida» èíslo, Prida» detail alebo Zmeni» typ. Vyberte po¾adovanú funkciu, napríklad Upravi» detail, ak chcete upravi» textovú polo¾ku. Kopírovanie kontaktov Mená a telefónne èísla mô¾ete kopírova» z pamäti telefónu na SIM kartu a naopak. Textové polo¾ky a obrázky, ulo¾ené v telefóne, sa na SIM kartu neprekopírujú. V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Kontakty a Kopírova». Vyberte Po jednom, V¹etko alebo Predvolené èísla (zobrazuje sa pri kopírovaní z telefónu). Vyberte, èi sa pôvodné mená a èísla majú zachova» (Necha» pôvodné) alebo vymaza» (Presunú» pôvod. ). Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 63 Ïal¹ie funkcie, vz»ahujúce sa na zoznam kontaktov Ak chcete pou¾i» niektorú z nasledujúcich funkcií, stlaète v pohotovostnom re¾ime Menu a vyberte Kontakty. Vyberte · Info èísla, ak chcete vola» na informaèné èísla vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb, ak ich máte ulo¾ené na svojej SIM karte (slu¾ba siete). · Servisné èísla, ak chcete vola» na servisné èísla vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb, ak ich máte ulo¾ené na svojej SIM karte (slu¾ba siete). · Moje èísla, ak si chcete prezrie» telefónne èísla, priradené k va¹ej SIM karte, pokiaå to karta umo¾òuje. · Skupiny osôb, ak si chcete usporiada» mená a telefónne èísla, ulo¾ené v menu Kontakty, do skupín. Pre ka¾dú skupinu si mô¾ete vybra» tón zvonenia a logo, ktoré sa zobrazí, keï dostanete hovor z identifikovateåného telefónneho èísla, patriaceho do príslu¹nej skupiny. [. . . ] Informujte sa u miestnych poskytovateåov slu¾ieb. Tiesòové volanie uskutoèníte takto: 1. Skontrolujte, èi je intenzita signálu dostatoèná. Niektoré siete mô¾u vy¾adova», aby bola v telefóne správne vlo¾ená platná SIM karta. Stlaète potrebný poèet krát (napríklad aby ste ukonèili hovor, vy¹li z menu atï. ), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 18-55MM F-3.5-5.6G VR začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag