Návod na použitie NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED


NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED : Stiahnuť kompletný návod (3939 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED (5878 ko)

návod na obsluhu NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. [. . . ] Vyberte Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy a niektorú z nasledujúcich volieb: Profil pri poslaní -- Ak va¹a SIM karta podporuje viac ne¾ jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeni». Mô¾u by» k dispozícii nasledujúce voåby: Èíslo centra správ (dostanete od svojho poskytovateåa slu¾ieb), Formát správ, Platnos» správy, Predvolené èíslo príjemcu (textové správy), alebo E-mailový server (e-mail), Výpisy o doruèení, Pou¾i» Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 58 paketové dáta, Odpoveï cez to isté centrum (slu¾ba siete) a Premenova» profil pri poslaní. Ulo¾i» odoslané správy > Áno -- Nastaví telefón, aby ukladal odoslané textové správy do zlo¾ky Odoslané polo¾ky. Multimédiá Tieto nastavenia správ ovplyvòujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. Vyberte Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimed. správy a niektorú z nasledujúcich volieb: Ulo¾i» odoslané správy > Áno -- Nastaví telefón, aby ukladal odoslané multimediálne správy do zlo¾ky Odoslané polo¾ky. Výpisy o doruèení -- ak si chcete od siete vy¾iada» zasielanie výpisov o doruèení va¹ich správ (slu¾ba siete). Zmen¹i» rozmery snímky -- ak chcete definova», na akú veåkos» sa upravia obrázky vkladané do multimediálnych správ. Predvolené èasovanie listu -- ak chcete nastavi» rýchlos» striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy. Povoli» multimediálny príjem > Áno alebo Nie -- ak chcete prijíma», resp. Ak vyberiete V domácej sieti, nebudete môc» prijíma» multimediálne správy, keï sa budete nachádza» mimo svojej domácej siete. Copyright © 2005 Nokia. Ak chcete vyprázdni» zoznamy posledných hovorov, vyberte Zmaza» zoznamy posled. hovorov. s Poèítadlá a meraèe èasu Upozornenie: Skutoèná cena, fakturovaná za hovory a slu¾by va¹ím poskytovateåom slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní ap. Niektoré meraèe èasu, vrátane meraèa ¾ivotnosti, sa mô¾u pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulova». Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 62 Vyberte Menu > Register > Trvanie hovoru, Poèítadlo paketových dát alebo Meraè èasu paket. spojenia ak si chcete pozrie» pribli¾né údaje o va¹ej komunikácii v poslednom èase. s Lokalizaèné informácie Niektoré siete poskytujú lokalizaèné slu¾by (slu¾ba siete). Menu Urèenie polohy vám umo¾òuje zobrazi» si ¾iadosti o lokalizáciu, prijaté od operátora siete. Obrá»te sa na operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb, ak si chcete aktivova» lokalizaènú slu¾bu alebo povoli» poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate. Vyberte Menu > Register > Urèenie polohy > Denník polôh, ak chcete vidie» zoznam prijatých ¾iadostí o lokalizáciu. Copyright © 2005 Nokia. Kontakty Mená a telefónne èísla (Kontakty) si mô¾ete uklada» do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty. Pamä» telefónu doká¾e uchováva» kontakty s èíslami a textovými polo¾kami. Pre urèitý poèet mien mô¾ete ulo¾i» aj obrázok. [. . . ] Vyhåadajte si podrobnej¹ie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateåa slu¾ieb. Pri tiesòovom volaní èo najpresnej¹ie podajte v¹etky potrebné informácie. Vá¹ bezdrôtový prístroj mô¾e by» jediným komunikaèným prostriedkom na mieste nehody. Neukonèujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie. Copyright © 2005 Nokia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag