Návod na použitie NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED


Mode d'emploi NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED (5878 ko)

návod na obsluhu NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] To sa týka tak vá¹ho prístroja ako aj v¹etkých doplnkov, oznaèených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] Registrácia je mo¾ná iba ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sie»ou, a ak sie» tieto funkcie podporuje. s Zoznamy posledných hovorov Keï vyberiete Voåby v menu Neprijaté hovory, Prijaté hovory, resp. Volané èísla, budete si môc» prezrie» èas hovoru, upravi», pozrie» si alebo zavola» na zaregistrované telefónne èíslo, ulo¾i» èíslo do pamäti alebo ho vymaza» zo zoznamu. Na èíslo mô¾ete odosla» aj textovú správu. Ak chcete vyprázdni» zoznamy posledných hovorov, vyberte Zmaza» zoznamy posled. hovorov. s Poèítadlá a meraèe èasu Upozornenie: Skutoèná cena, fakturovaná za hovory a slu¾by va¹ím poskytovateåom slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní ap. Niektoré meraèe èasu, vrátane meraèa ¾ivotnosti, sa mô¾u pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulova». Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 62 Vyberte Menu > Register > Trvanie hovoru, Poèítadlo paketových dát alebo Meraè èasu paket. spojenia ak si chcete pozrie» pribli¾né údaje o va¹ej komunikácii v poslednom èase. s Lokalizaèné informácie Niektoré siete poskytujú lokalizaèné slu¾by (slu¾ba siete). Menu Urèenie polohy vám umo¾òuje zobrazi» si ¾iadosti o lokalizáciu, prijaté od operátora siete. Obrá»te sa na operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb, ak si chcete aktivova» lokalizaènú slu¾bu alebo povoli» poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate. Vyberte Menu > Register > Urèenie polohy > Denník polôh, ak chcete vidie» zoznam prijatých ¾iadostí o lokalizáciu. Copyright © 2005 Nokia. Ak chcete indikátor zada», vyberte Zada» ID ruène. s Kopírovanie kontaktov Vyhåadajte kontakt, ktorý chcete prekopírova», a vyberte Kontakty > Kopírova». Mená a telefónne èísla mô¾ete kopírova» z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamä» SIM karty uchováva mená v¾dy s jedným telefónnym èíslom. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 65 s Úprava údajov kontaktu 1. Vyhåadajte kontakt, ktorý chcete upravi», vyberte Detaily a prejdite podåa potreby na meno, èíslo, textovú polo¾ku alebo obrázok. Ak chcete upravi» meno, èíslo, textovú polo¾ku alebo zmeni» obrázok, vyberte Voåby > Upravi» meno, Upravi» èíslo, Upravi» detail, resp. Indikátor nemo¾no zmeni», ak sa nachádza v zozname Chatové kontakty alebo Vy¾iadané mená. s Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch Ak chcete vymaza» niektorý kontakt, vyhåadajte ho a vyberte Voåby > Vymaza» kontakt. Ak chcete vymaza» èíslo, textovú polo¾ku alebo obrázok, ulo¾ený pre kontakt, vyhåadajte príslu¹ný kontakt a oznaète príslu¹ný detail > Voåby > Vymaza» èíslo, Vymaza» detail, resp. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu Galéria. Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymaza» v¹etky kontakty a údaje, ktoré máte pre ne ulo¾ené, vyberte Menu > Kontakty > Vymaza» > Po jednom alebo Vymaza» v¹etky >Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty. Potvrïte operáciu zadaním bezpeènostného kódu. s Vizitky Osobné kontaktné informácie mô¾ete vo forme vizitiek prijíma» a odosiela» na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú ¹tandard vCard. Copyright © 2005 Nokia. [. . . ] 18 slu¾ba okam¾itých správ (chat) . 49 úèas» v chatovej diskusii . 42 spoloèná pamä» . 15 správy bleskové (flash) správy . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag