Návod na použitie KENWOOD TS-B2000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD TS-B2000 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD TS-B2000


KENWOOD TS-B2000 : Stiahnuť kompletný návod (3930 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD TS-B2000 (2833 ko)
   KENWOOD TS-B2000 (3028 ko)
   KENWOOD TS-B2000 (2859 ko)
   KENWOOD TS-B2000 BROCHURE (1257 ko)

návod na obsluhu KENWOOD TS-B2000

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Co chcete robi? DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT PRÍRUCKA S POKYNMI NAVIGACNÝ SYSTÉM GPS akujeme za kúpu NAVIGACNÉHO SYSTÉMU GPS KENWOOD. V tejto prírucke sa naucíte pouzíva rôzne pohodlné funkcie systému. Kliknite na ikonu média, ktoré chcete prehra. Jedným kliknutím môzete preskoci na cas jednotlivých médií! iPod USB VCD Tuner TV Diskové médium Predtým, ako si túto prírucku precítate, kliknite na nizsie uvedené tlacidlo a skontrolujte najnovsie vydanie a upravené strany. Hudobný disk CD DVD VIDEO Skontrolova najnovsie vydanie BT Audio Karta SD © 2011 JVC KENWOOD Corporation 12DNXMid_IM345_Ref_E_Sk_02 (E/Q) 1 Obsah Pred pouzitím Cítanie tejto prírucky Základné cinnosti 4 5 6 Ovládanie Bluetooth 54 Registrácia a pripojenie zariadenia Bluetooth ________________________ 54 Prehrávanie audio zariadenia Bluetooth ________________________ 57 Pouzívanie zariadenia bez pouzitia rúk __ 58 Nastavenie Bluetooth ________________ 61 Ovládanie bez pouzitia rúk ___________ 62 Diakové ovládanie 92 Montáz batérie _____________________ 92 Funkcie tlacidiel diakového ovládania __ 93 Riesenie problémov 96 Problémy a riesenia _________________ 96 Chybové hlásenia ___________________ 97 Vynulovanie zariadenia ______________ 99 Funkcie tlacidiel na prednom paneli ____ 6 Zapnutie zariadenia _________________ 10 Spôsob prehrávania médií ____________ 13 Odpojenie predného panelu __________ 15 Obsluha s obrazovkou hlavnej ponuky __ 17 Spolocné cinnosti ___________________ 18 Obsluha navigácie __________________ 20 Príloha 100 Prehrávatené médiá a súbory _________ 100 Polozky indikátora na stavovom pruhu __ 103 Kódy regiónov vo svete ______________ 105 Jazykové kódy disku DVD ____________ 106 Technické údaje ____________________ 107 Informácie o tomto zariadení _________ 110 Nastavovanie 68 Nastavenie obrazovky monitora _______ 68 Nastavenie systému _________________ 69 Nastavenie displeja _________________ 74 Nastavenie navigácie ________________ 77 Nastavenie kamery __________________ 78 Softvérové informácie _______________ 79 Nastavenie vstupu AV _______________ 80 Nastavenie rozhrania výstupu AV ______ 81 Ovládanie externého zariadenia _______ 81 Obsluha disku DVD/Video CD (VCD) 22 Základná obsluha disku DVD/VCD _____ 22 Obsluha ponuky disku DVD ___________ 25 Ovládanie priblízenia pre disky DVD a VCD _______________________ 26 Nastavenie disku DVD _______________ 27 CD/zvukové a obrazové súbory/ iPod - obsluha 30 Základná obsluha pre hudbu/video/ fotografie ________________________ 30 Cinnos vyhadávania ________________ 36 Ovládanie filmov ___________________ 41 Nastavenie pre USB/SD/iPod/DivX _____ 41 Ovládanie zvuku 82 Nastavovanie zvuku _________________ 82 Vseobecné ovládanie zvuku __________ 86 Ovládanie ekvalizéru ________________ 87 Zónové ovládanie ___________________ 89 Zvýsenie odstupu ___________________ 89 Poloha pocúvania ___________________ 90 Obsluha rádia a TV 44 Základná obsluha rádia ______________ 44 Základná obsluha TV ________________ 46 Obsluha pamäte ____________________ 49 Výber cinnosti ______________________ 50 Dopravné informácie (len FM tuner) ____ 51 Nastavenie tuneru __________________ 52 Nastavenie TV ______________________ 53 2 3 Návrat na hlavnú stránku Pred pouzitím Návrat na hlavnú stránku Cítanie tejto prírucky Pred pouzitím 2 VAROVANIE Zraneniu alebo poziaru zabráte prijatím nasledujúcich preventívnych opatrení: · Ak chcete zabráni skratu, do vnútra zariadenia nikdy nedávajte ani v om nenechávajte ziadne kovové predmety (ako napríklad mince alebo kovové nástroje). · V prípade dlhodobej jazdy sa nepozerajte ani oci uprene nezamerajte na displej zariadenia. · Ak pocas montáze zaznamenáte problémy, porate sa s vasím predajcom znacky Kenwood. Cítanie tejto prírucky Zahmlenie sosovky Ke v studenom pocasí zapnete vykurovanie vozidla, na sosovke prehrávaca diskov v tomto zariadení sa môze vytvori zarosenie alebo kondenzácia. [. . . ] · Akjehlasitosprílisnízka, zvýstejuvmobilnomtelefónealebovzvukovomprehrávaci. 2 Znamená, zezariadeniejeaudioprehrávac alebomobilnýtelefónsaudioprehrávacom. POZNÁMKA · Akikonasvieti, znamenáto, zezariadeniepouzije danýprístroj. · Akbolozariadeniespárované, niejemozné zariadenieBluetoothpripojizospárovaného zariadenia. Zo zoznamu vyberte názov zariadenia, ktoré chcete zaregistrova. 3 Dotknite sa polozky [TEL(HFP)] alebo [Audio(A2DP)]. Polozka [TEL(HFP)] je urcená pre mobilný telefón. Polozka [Audio(A2DP)] je urcená pre audio prehráva. Zobrazí sa obrazovka potvrdenia výberu speciálneho zariadenia. 3 Skontrolujte názov zariadenia a dotknite sa tlacidla [Yes]. POZNÁMKA · Aksadotknetetlacidla[No], cinnossazrusí. · Zaregistrovanemôzetezariadenia, ktoréniesúv zoznameuvedené. POZNÁMKA · Polozka[Audio(A2DP)]jedostupnálenpre . · Dotknutímsatlacidla[Remove]odstránite informácieoregistrácii. Podotknutísatlacidlasa zobrazíobrazovkapotvrdenia. Postupujtepoda hláseniaacinnosdokoncite. · Zariadenieodpojteopätovnýmvykonanímvyssie uvedenéhopostupu. 56 57 Návrat na hlavnú stránku Ovládanie Bluetooth Návrat na hlavnú stránku Ovládanie Bluetooth Pouzívanie zariadenia bez pouzitia rúk Funkciu telefónu môzete pouzi po pripojení telefónu Bluetooth k tomuto zariadeniu. Vykonanie hovoru 2 Vyberte metódu vytácania. *1 Zoznam môzete zoradi tak, aby sa zacínal na písmeno, ktorého sa dotknete. 1 Stlacte tlacidlo <TEL>. Prevzatie telefónneho zoznamu Ak chcete pouzi údaje vásho telefónneho zoznamu, musíte tieto údaje vopred prevzia z mobilného telefónu do tohto zariadenia. 1 2 Mobilný telefón pouzite na odoslanie údajov telefónneho zoznamu do tohto zariadenia. Mobilný telefón pouzite na spustenie pripojenia bez pouzitia rúk. Jednotlivé metódy nájdete v nasledujúcej tabuke. Hovor zadaním telefónneho císla 1Dotknitesatlacidla[DirectNumber]. 2 omocounumerickýchtlacidielzadajte P telefónnecíslo. Hovor pomocou záznamov hovorov D 1 otknitesapolozky[IncomingCalls] (Prichádzajúcehovory), [OutgoingCalls] (Odchádzajúcehovory)alebo[MissedCalls] (Zmeskanéhovory). Opätovné vytocenie 1 otknutímsatlacidla[Redial]zobrazíte D predtýmvolanécíslo. Hovor pomocou telefónneho zoznamu 1Dotknitesatlacidla[Phonebook]. Hovor pomocou císla predvoby 1 otknutímsatlacidla[Preset#]spustíte D volanienazodpovedajúcetelefónnecíslo. · Znaky bez zodpovedajúcich mien sa nezobrazia. · Pocas vyhadávania sa vyhadáva znak bez diakritiky, ako napríklad "u", namiesto vyhadávania znaku s diakritikou, ako napríklad "ü". *2 Môzete nastavi, aby sa zoznam usporiadal v poradí poda priezviska alebo mena. Podrobnosti nájdete v casti Nastavenie telefónu s funkciou pouzitia bez rúk (str. 63). *3 Ak je k jednému menu priradených viacero císiel, hovor vykonajte vyslovením kúcového slova pre kategóriu a následným dotknutím sa tlacidla [ ]. Ak sa pod jedným kúcovým slovom nachádza viacero císiel alebo ak v zariadení nezaregistrujete hlas kúcového slova, dotknite sa tlacidla [Phonebook] a zo zoznamu vyberte zelané císlo. POZNÁMKA · Pocaspohybuvozidlasúzbezpecnostných dôvodovniektoréfunkciezakázané. Tlacidlá súvisiacesozakázanýmifunkciamibudúpo dotknutísaneúcinné. · Zobrazenéstavovéikony, akonapríkladikona batérieaantény, samôzuodlisovaodikon zobrazenýchnamobilnomtelefóne. [. . . ] · ManufacturedunderlicenseunderU. S. Patent Nos:5, 956, 674;5, 974, 380;6, 487, 535&otherU. S. andworldwidepatentsissued&pending. DTS, the Symbol, &DTSandtheSymboltogetherareregistered trademarks&DTS2. 0ChannelisatrademarkofDTS, Inc. Productincludessoftware. ©DTS, Inc. AllRights Reserved. · Adobe, AcrobatandReaderareeitherregistered trademarksortrademarksofAdobeSystems IncorporatedintheUnitedStatesand/orother countries. · SDHCLogoisatrademarkofSD-3C, LLC. 110 111 Návrat na hlavnú stránku Príloha Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice EMC 2004/108/ES Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice R&TTE 1999/5/ES Výrobca: JVCKENWOODCorporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa221-0022, JAPAN Zástupca pre EÚ: KenwoodElectronicsEuropeBV Amsterdamseweg37, 1422ACUITHOORN, TheNetherlands English Hereby, KenwooddeclaresthatthisunitDNX7210BT, DNX5210BT, DNX5510BT, DNX4210BTisincompliancewiththeessential requirementsandotherrelevantprovisionsofDirective1999/5/EC. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD TS-B2000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD TS-B2000 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag