Návod na použitie KENWOOD DNX9210BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX9210BT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX9210BT


KENWOOD DNX9210BT : Stiahnuť kompletný návod (14082 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX9210BT (3228 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX9210BT

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Čo chcete robiť? DNX9210BT PRÍRUČKA S POKYNMI NAVIGAČNÝ SYSTÉM GPS Ďakujeme za kúpu NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU GPS KENWOOD. V tejto príručke sa naučíte používať rôzne pohodlné funkcie systému. Kliknite na ikonu média, ktoré chcete prehrať. Jedným kliknutím môžete preskočiť na časť jednotlivých médií! iPod USB VCD Tuner TV Predtým, ako si túto príručku prečítate, kliknite na nižšie uvedené tlačidlo a skontrolujte najnovšie vydanie a upravené strany. http://manual. kenwood. com/edition/im352/ Diskové médium Hudobný disk CD DVD VIDEO Skontrolovať najnovšie vydanie BT Audio Karta SD aha © 2012 JVC KENWOOD Corporation 12DNXHi_IM352_Ref_E_sk_01 (E) 1 Obsah Pred použitím Čítanie tejto príručky Základné činnosti 4 5 6 Ovládanie Bluetoothtrol 54 Registrácia a pripojenie zariadenia Bluetooth_________________________ 54 Prehrávanie audio zariadenia Bluetooth__ 57 Používanie zariadenia bez použitia rúk___ 58 Nastavenie Bluetooth_________________ 60 Ovládanie bez použitia rúk____________ 61 Riešenie problémov 96 Problémy a riešenia__________________ 96 Chybové hlásenia____________________ 97 Vynulovanie zariadenia_______________ 99 Príloha 100 Prehrávateľné médiá a súbory__________ 100 Položky indikátora na stavovom pruhu___ 103 Kódy regiónov vo svete_______________ 105 Jazykové kódy disku DVD_____________ 106 Technické údaje_____________________ 107 Informácie o tomto zariadení__________ 110 Funkcie tlačidiel na prednom paneli_____ 6 Zapnutie zariadenia__________________ 8 Spôsob prehrávania médií_____________ 10 Odpojenie predného panelu___________ 12 Obsluha s obrazovkou hlavnej ponuky___ 13 Spoločné činnosti____________________ 14 Obsluha navigácie___________________ 16 Ovládanie kamery 66 Prepnutie do režimu pohľadu__________ 66 Prepínanie pohľadu kamery___________ 66 Obsluha disku DVD/ Video CD (VCD) Nastavovanie 68 Nastavenie obrazovky monitora________ 68 Nastavenie systému__________________ 69 Nastavenie displeja__________________ 74 Nastavenie navigácie_________________ 77 Nastavenie kamery___________________ 78 Softvérové informácie________________ 79 Nastavenie vstupu AV________________ 80 Nastavenie rozhrania výstupu AV_______ 80 Ovládanie externého zariadenia ________ 81 18 Základná obsluha disku DVD/VCD______ 18 Obsluha ponuky disku DVD____________ 21 Ovládanie priblíženia pre disky DVD a VCD 22 Nastavenie disku DVD________________ 23 CD/zvukové a obrazové súbory/ iPod - obsluha 26 Základná obsluha pre hudbu/ video/fotografie____________________ 26 Činnosť vyhľadávania_________________ 32 Ovládanie filmov____________________ 37 Obsluha aplikácie Aha________________ 38 Nastavenie pre USB/SD/iPod/DivX______ 42 Ovládanie zvuku 82 Nastavovanie zvuku__________________ 82 Všeobecné ovládanie zvuku___________ 85 Ovládanie ekvalizéru_________________ 86 Zvukový efekt_______________________ 87 Zónové ovládanie____________________ 89 Poloha počúvania____________________ 90 Obsluha rádia a TV 44 Základná obsluha rádia_______________ 44 Základná obsluha TV_________________ 46 Obsluha pamäte_____________________ 49 Výber činnosti_______________________ 50 Dopravné informácie (len FM tuner)_____ 51 Nastavenie tuneru___________________ 52 Nastavenie TV_______________________ 53 Diaľkové ovládanie 92 Montáž batérie______________________ 92 Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania___ 93 2 3 Návrat na hlavnú stránku Pred použitím Návrat na hlavnú stránku Čítanie tejto príručky Pred použitím 2 VAROVANIE Zraneniu alebo požiaru zabráňte prijatím nasledujúcich preventívnych opatrení: • Ak chcete zabrániť skratu, do vnútra zariadenia nikdy nedávajte ani v ňom nenechávajte žiadne kovové predmety (ako napríklad mince alebo kovové nástroje). • V prípade dlhodobej jazdy sa nepozerajte ani oči uprene nezamerajte na displej zariadenia. [. . . ] • Kliknutím na položku [TEL(HFP)], keď je ako zdroj nastavená aplikácia Aha alebo zvuk zariadenia Bluetooth, nie je možné pripojiť mobilný telefón. 56 57 Návrat na hlavnú stránku Obsluha Bluetooth Návrat na hlavnú stránku Obsluha Bluetooth Používanie zariadenia bez použitia rúk Funkciu telefónu môžete použiť po pripojení telefónu Bluetooth k tomuto zariadeniu. Vykonanie hovoru Hovor pomocou čísla predvoľby 1  otknutím sa tlačidla [Preset #] spustíte D volanie na zodpovedajúce telefónne číslo. *1  oznam môžete zoradiť tak, aby sa začínal Z na písmeno, ktorého sa dotknete. Prijatie hovoru 1 Stlačte tlačidlo <TEL>. 1 Prevzatie telefónneho zoznamu Ak chcete použiť údaje vášho telefónneho zoznamu, musíte tieto údaje vopred prevziať z mobilného telefónu do tohto zariadenia. Zobrazí sa obrazovka použitia bez rúk. Dotknutím sa tlačidla [ ] telefonický hovor prijmete, prípadne dotknutím sa tlačidla [   ] odmietnete prichádzajúci hovor. 1 2 2 Vyberte metódu vytáčania. Mobilný telefón použite na odoslanie údajov telefónneho zoznamu do tohto zariadenia. Mobilný telefón použite na spustenie pripojenia bez použitia rúk. • Počas vyhľadávania sa vyhľadáva znak bez diakritiky, ako napríklad “u”, namiesto vyhľadávania znaku s diakritikou, ako napríklad “ü”. *2  ôžete nastaviť, aby sa zoznam M usporiadal v poradí podľa priezviska alebo mena. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie telefónu s funkciou použitia bez rúk (str. 62). POZNÁMKA • Počas pohybu vozidla sú z bezpečnostných dôvodov niektoré funkcie zakázané. Tlačidlá súvisiace so zakázanými funkciami budú po dotknutí sa neúčinné. • Zobrazené stavové ikony, ako napríklad ikona batérie a antény, sa môžu odlišovať od ikon zobrazených na mobilnom telefóne. • Nastavenie mobilného telefónu do súkromného režimu môže vypnúť funkciu použitia bez rúk. POZNÁMKA • Počas sledovania pohľadu kamery sa táto obrazovka nezobrazí, a to ani v prípade prichádzajúceho hovoru. Túto obrazovku zobrazte stlačením tlačidla <TEL> alebo vrátením regulátora prepínania vo vozidle do polohy vodiča. POZNÁMKA • Ak váš mobilný telefón podporuje automatické preberanie telefónneho zoznamu, ale automatické preberanie sa nevykoná, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu manuálneho prevzatia. • Informácie o činnosti nájdete v príručke s pokynmi vášho mobilného telefónu. • Pre každý zaregistrovaný mobilný telefón môžete zaregistrovať až 600 telefónnych čísiel. • Pre každé telefónne číslo môžete zaregistrovať až 32 číslic, a to spolu s 50 znakmi, ktoré predstavujú meno. V závislosti od typu znakov budete môcť možno zadať menej znakov. ) • V závislosti od typu vášho mobilného telefónu platia nasledujúce obmedzenia: • Údaje telefónneho zoznamu sa nedajú prevziať normálne. • Znaky v telefónnom zozname sú zdeformované. • Preberanie údajov telefónneho zoznamu zrušíte použitím mobilného telefónu. Jednotlivé metódy nájdete v nasledujúcej tabuľke. Hovor zadaním telefónneho čísla 1 Dotknite sa tlačidla [Direct Number]. P 2  omocou numerických tlačidiel zadajte telefónne číslo. 3 Dotknite sa tlačidla [ Hovor pomocou záznamov hovorov 1  otknite sa položky [Incoming Calls] D (Prichádzajúce hovory), [Outgoing Calls] (Odchádzajúce hovory) alebo [Missed Calls] (Zmeškané hovory). Opätovné vytočenie 1  otknutím sa tlačidla [Redial] zobrazíte D predtým volané číslo. [. . . ] • SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. 110 111 Návrat na hlavnú stránku Príloha Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice EMC 2004/108/ES Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice R&TTE 1999/5/ES Výrobca: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN Zástupca pre EÚ: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands English Hereby, Kenwood declares that this unit DNX9210BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Français Par la présente Kenwood déclare que l’appareil DNX9210BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Par la présente, Kenwood déclare que ce DNX9210BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Deutsch Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser DNX9210BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX9210BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX9210BT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag