Návod na použitie KENWOOD DNX7250DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX7250DAB bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX7250DAB


KENWOOD DNX7250DAB : Stiahnuť kompletný návod (1249 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX7250DAB (2071 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX7250DAB

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Najnovšiu verziu príručky s pokynmi si môžete prevziať z webovej stránky http:// manual. kenwood. com/edition/ im366/. POZNÁMKA • Panely uvedené v tejto príručke sú príklady použité z dôvodu poskytnutia jasných vysvetlení pre činnosti. Z tohto dôvodu sa môžu odlišovať od skutočných panelov. • V prevádzkových postupoch označuje zátvorka kláves alebo tlačidlo, ktoré by ste mali použiť. < >: Označuje názov tlačidiel na paneli. [ ]: označuje názov dotykových tlačidiel. Bezpečnostné opatrenia a  dôležité informácie 5 2VAROVANIA_______________________ 5 2UPOZORNENIA____________________ 5 DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA_______________ 5 Prvý krok Základné činnosti 7 8 Funkcie tlačidiel na prednom paneli_____ 8 Spoločné činnosti____________________ 10 Spôsob používania navigačného systému Spôsob prehrávania hudby 11 14 Ostatné funkcie_____________________ 13 Spôsob prehrávania filmu/ obrázku 16 Spôsob počúvania rádia Spôsob vykonania telefonického hovoru Postup montáže 17 18 20 Pred montážou______________________ 20 Postup montáže_____________________ 21 Postup demontáže___________________ 24 Pripojenie__________________________ 25 Informácie o tomto zariadení__________ 28 2 DNX7250DAB Preventívne opatrenia 2VAROVANIE Zraneniu alebo požiaru zabráňte prijatím nasledujúcich preventívnych opatrení: • Ak chcete zabrániť skratu, do vnútra zariadenia nikdy nedávajte, ani v ňom nenechávajte žiadne kovové predmety (ako napríklad mince alebo kovové nástroje). • V prípade dlhodobej jazdy sa nepozerajte, ani oči uprene nezamerajte na displej zariadenia. [. . . ] Rýchle pretáčanie dozadu/dopredu zastavte dotknutím sa stredu zobrazenia. *4 1 2 DVD: Zobrazenie ponuky disku DVD. *1 Zobrazuje VCD:  obrazenie obrazovky ovládania obrazovku Z ovládania zdroja. priblíženia. *2 Diskové médium:  obrazenie ponuky Z disku DVD. *3 *1 Pozrite si časť Základná obsluha disku DVD/VCD (str. 24) v príručke s pokynmi. *2 Pozrite si časť Ovládanie priblíženia pre disky DVD a VCD (str. 28) v príručke s pokynmi. *3 Pozrite si časť Ovládanie filmov (str. 45) v príručke s pokynmi. *4  áto funkcia nemusí byť v prípade iPod/USB, dostupná, a to v závislosti od formátu prehrávaného súboru. T POZNÁMKA • Informácie o činnostiach na obrazovke ovládania zdroja nájdete v časti Spôsob prehrávania hudby (str. 14). Avšak vyhľadávanie podľa kategórie/prepojenia/grafiky albumu nie je k dispozícii. • Dotknutím sa tlačidla [ ] (zobrazeného dotknutím sa tlačidla [ ] na obrazovke ovládania zdroja) skryjete všetky tlačidlá. 16 DNX7250DAB Spôsob počúvania rádia 1 Na akejkoľvek obrazovke sa dotknite tlačidla [Menu]. Zobrazí sa obrazovka hlavnej ponuky. 2 Dotknite sa tlačidla [TUNER]. Zariadenie sa prepne na zdroj rádia. 3 Použite obrazovku ovládania zdroja. ● Vyhľadanie stanice ]. 1) Dotknite sa tlačidla [ Zobrazí sa ponuka vedľajšej ponuky. 2) Pásmo vyberte dotknutím sa tlačidla [AM] alebo [FM]. 3) Dotknutím sa tlačidla [4] alebo [¢] nalaďte požadovanú stanicu. 2) Pásmo vyberte dotknutím sa tlačidla [AM] alebo [FM]. POZNÁMKY • Montáž a zapojenie tohto výrobku vyžaduje zručnosti a skúsenosti. Kvôli dosiahnutiu najvyššej bezpečnosti nechajte montáž a zapojenie na odborníkov. • Zariadenie určite uzemnite k zápornému zdroju napájania 12 V DC. • Zariadenie nemontujte na miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo nadmernému teplu, prípadne vlhkosti. Vyhnite sa aj miestam s príliš veľkým množstvom prachu alebo s možnosťou postriekania vodou. • Ak sa napájanie nezapne (zobrazuje sa hlásenie „PROTECT“ (Ochrana), drôt reproduktora môže obsahovať skrat alebo sa možno dotkol karosérie vozidla a ochranná funkcia sa pravdepodobne aktivovala. Z tohto dôvodu musíte skontrolovať drôt reproduktora. • Ak zapaľovanie vášho vozidla nemá polohu ACC, drôty zapaľovania pripojte k zdroju napájania, ktorý je možné zapnúť a vypnúť pomocou kľúča zapaľovania. Ak drôt zapaľovania pripojíte k zdroju napájania s konštantným zdrojom napätia, ako napríklad pomocou drôtov batérie, môže dôjsť k vybitiu batérie. • Ak má konzola kryt, dbajte, aby ste zariadenie nainštalovali tak, aby predný panel pri otváraní a zatváraní nenarážal do krytu. • V prípade vypálenia poistky sa najskôr ubezpečte, že sa drôty nedotýkajú a nevytvárajú skrat, potom starú poistku vymeňte za novú s rovnakými hodnotami. [. . . ] Správna recyklácia a likvidácia odpadu pomôže pri zachovaní zdrojov a zároveň zabraňuje nepriaznivým účinkom na naše zdravie a životné prostredie. Oznámenie: Označenie „Pb“ pod symbolom pre batérie označuje, že táto batéria obsahuje olovo. 29 Príručka rýchleho spustenia Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice EMC 2004/108/ES Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice R&TTE 1999/5/ES Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice RoHS 2011/65/EU Výrobca: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN Zástupca pre EÚ: JVCKENWOOD NEDERLAND B. V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands English Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit DNX7250DAB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Français Par la présente JVC KENWOOD déclare que l’appareil DNX7250DAB est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX7250DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX7250DAB začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag