Návod na použitie KENWOOD DNX7230DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX7230DAB bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX7230DAB


KENWOOD DNX7230DAB : Stiahnuť kompletný návod (3679 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX7230DAB (3746 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX7230DAB

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Utretie čelného panelu tvrdou handrou alebo používanie prchavých kvapalín, ako napríklad riedidla alebo liehu, môže spôsobiť poškriabanie povrchu alebo odstránenie ochrannej potlače. 5 Dotknite sa položky [Factory data reset]. • Toto zariadenie dokáže prehrávať len disky CD s označením . Toto zariadenie možno nebude správne prehrávať disky bez tohto označenia. • Disk, pri ktorom nebola vykonaná finalizácia, sa nedá prehrať. (Informácie o procese finalizácie nájdete vo vašom zapisovacom programe a v príručke s pokynmi k vášmu nahrávaciemu zariadeniu. ) ÑÑ Zraneniu alebo požiaru zabráňte prijatím nasledujúcich preventívnych opatrení: • Ak chcete zabrániť skratu, do vnútra zariadenia nikdy nedávajte, ani v ňom nenechávajte žiadne kovové predmety (ako napríklad mince alebo kovové nástroje). [. . . ] Zobrazí sa zoznam detegovaného obsahu. Prostredníctvom tohto zariadenia prehráva obsah využívaný v inom mediálnom radiči. Funkcia vykresľovania médií 76 77 Návrat na hlavnú stránku Obsluha Kenwood Wireless Link Návrat na hlavnú stránku Obsluha Kenwood Wireless Link ÑÑObrazovka prehrávania Funkcia radiča médií Umožňuje manipuláciu s obsahom uloženým v inom zariadení mediálneho servera prostredníctvom tohto zariadenia a jeho prehrávanie na inom sieťovom mediálnom prehrávači (klientske zariadenie). Funkcia vykresľovania médií Prostredníctvom tohto zariadenia prehráva obsah využívaný v inom mediálnom radiči. 1 2 [L] Prehrávanie alebo pozastavenie. [E] [F] Vyhľadávanie predchádzajúceho/ nasledujúceho súboru. Každým stlačením tlačidla sa zapína alebo vypína režim opakovania. [ ] Prepínanie medzi hudobnými a video súbormi. Stavový pruh v strede Potvrdenie aktuálnej pozície prehrávania. Potiahnutím kruhu doľava alebo doprava môžete zmeniť pozíciu prehrávania. 1 2 3 4 Stlačte tlačidlo <HOME>. ] na paneli Wireless 3 4 Dotknite sa tlačidla [DMR]. Pripojte sa k mediálnemu serveru. Funkcia vykresľovania je zapnutá. 5 Zobrazí sa zoznam detegovaných mediálnych serverov. Dotknutím sa názvu servera sa pripojte k požadovanému serveru. Vytvorte pripojenie z radiča médií. Z radiča médií sa pripojte k tomuto zariadeniu. Toto zariadenie: DNX7230DAB. 5 Zvoľte sieťový prehrávač médií, ktorý sa má použiť na prehrávanie. Zobrazí sa zoznam detegovaných sieťových prehrávačov médií. Dotknite sa názvu sieťového prehrávača médií, ktorý sa má použiť na prehrávanie. 78 79 ññ Obsluha rádia POZNÁMKA Návrat na hlavnú stránku Rádia Návrat na hlavnú stránku Rádia 6 Zoznam predvolieb Zobrazuje zoznam predvolených staníc a informácie. 4 Tlačidlo predvoľby/multifunkčná ponuka Vyvoláva uloženú stanicu alebo kanál. Keď sa tohto tlačidla dotknete na 2 sekundy, do pamäte sa uloží aktuálne prijímaná stanica alebo kanál. Po prepnutí môžete pomocou tlačidiel v tejto oblasti vykonávať rôzne funkcie. Podrobnosti o ponuke nájdete v časti Multifunkčná ponuka (str. 81). 5 Tlačidlo vedľajšej funkcie Dotknutím sa zobrazíte ponuku „Ponuke vedľajšej funkcie“ (číslo 7 v tejto tabuľke). 80 81 Návrat na hlavnú stránku Rádia Návrat na hlavnú stránku Rádia 7 Ponuke vedľajšej funkcie Pomocou tlačidiel v tejto oblasti môžete vykonávať nasledujúce funkcie. • Naladí vysielanie, službu a súčasť: Dotknite sa tlačidla [1] [¡]. Metódu prepnutia vysielania, služby a súčasti je možné zmeniť. • Zobrazenie obrazovky Dynamic Label Segment: Dotknite sa tlačidla [DLS]. 8 Tlačidlo vedľajšej funkcie/prepnutia zoznamu Dotknutím sa zobrazíte ponuku „Ponuke vedľajšej funkcie“ (číslo 7 v tejto tabuľke). Podržaním prepínate medzi zoznamom predvolieb a zoznamom informácií. Základná obsluha digitálneho rádia Na obrazovke ovládania zdroja môžete ovládať väčšinu funkcií. POZNÁMKA • Spínač režimu diaľkového ovládania nastavte na režim AUD ešte pred začatím činnosti, pozrite si časť Prepnutie prevádzkového režimu (str. 129). Obrazovka jednoduchého ovládania Obrazovka ovládania zoznamu 1 2 7 3 4 5 3 4 8 2 6 7 ÑÑMultifunkčná ponuka Funkcie jednotlivých tlačidiel sú nasledujúce. [. . . ] (Wien) Nederlands Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel DNX7230DAB in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaat JVC KENWOOD dat deze DNX7230DAB voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Italiano Con la presente JVC KENWOOD dichiara che questo DNX7230DAB è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Español Por medio de la presente JVC KENWOOD declara que el DNX7230DAB cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX7230DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX7230DAB začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag