Návod na použitie KENWOOD DNX7200

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX7200 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX7200


KENWOOD DNX7200 : Stiahnuť kompletný návod (7570 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX7200 (5900 ko)
   KENWOOD DNX7200 INSTALLATION MANUAL (1263 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX7200

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DNX7200 NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS PRÍRUČKA PRE INŠTALÁCIU B64-3810-08 190-00771-43_0A. indd 1 2/8/2007 11:45:27 AM VAROVANIE Pred začatím používania navigačného systému do auta značky Kenwood si pozorne prečítajte túto príručku a postupujte podľa jej pokynov. Spoločnosť Kenwood nie je zodpovedná za problémy alebo nehody, ktoré spôsobí nedodržanie pokynov v tejto príručke. Garmin® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností a nemôže sa používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. SiRF, SiRFstar a logo SiRF sú registrované obchodné známky spoločnosti SiRF Technology, Inc. [. . . ] Vymazat Trasu — odstráni túto trasu. Prevádzková príručka navigačného systému GPS DNX7200 15 190-00771-43_0A. indd 15 2/8/2007 11:46:17 AM Vytváranie a úprava trás Pridanie zastávok do vašej trasy Pri vytváraní môžete do cesty pridať prechodné body (nazývajú sa aj tranzitné body alebo zastavenia) podľa popisu na strane 15. Do trasy môžete podľa nižšie uvedeného popisu pridávať body aj počas jej úpravy. Aby ste začali upravovať trasu, postupujte podľa krokov na predchádzajúcej strane. Dotknite sa miesta, kde chcete Dotknite sa možnosti Editovat/ bod pridať. Zobrazit Body. ➊ ➋ ➌ ➍ Dotknite sa metódy a potom vyberte bod. ➎ Podľa potreby pridajte body. Po skončení stlačte možnosť OK. Automaticke zoradenie — usporiada body, aby sa zaistila najkratšia trasa. Odstrániť — dotknite sa bodu, ktorý chcete odstrániť a potom sa dotknite možnosti Odstrániť. Zoradit — dotknite sa bodu, ktorý chcete premiestniť a dotknite sa možnosti Posunúť nahor alebo Posunúť nadol. Po skončení stlačte možnosť OK. Prevádzková príručka navigačného systému GPS DNX7200 16 190-00771-43_0A. indd 16 2/8/2007 11:46:21 AM Vytváranie a úprava trás Ukladanie aktívnej trasy Na stránke ponuky sa dotknite položiek Nástroje > Moje data > Trasy > Uložiť aktívnu Trasu. Pridanie obchádzky do trasy e Navigácia po uloženej trase Na stránke ponuky sa dotknite položiek Nástroje > Moje data > Trasy > Navigovať po Trase. Dotknite sa cesty, po ktorej chcete navigovať. Opätovné prepočítanie trasy Na stránke ponuky sa dotknite položiek Nástroje > Moje data > Trasy > Prepočítať cestu. Odstránenie všetkých uložených trás Zastavenie vašej trasy Na stránke ponuky sa dotknite položiek Nástroje > Moje data > Trasy > > Vymazat všetky uložené Trasy. Potom sa dotknite možnosti Áno. Ak potrebujete uskutočniť obchádzku z vašej aktuálne trasy, otvorte stránku ponuky a dotknite sa možnosti Obchádzka. 1 kilometer, 5 kilometrov alebo 10 kilometrov — vyberte vzdialenosť obchádzky. Napríklad, ak sa na značke na ceste píše, že ulica je zatvorená najbližších päť kilometrov, v zozname sa dotknite možnosti 5 kilometrov. Navigačný systém opätovne prepočíta vašu trasu pre najbližších päť kilometrov. Obchádzka podľa cesty (ciest) na trase — vyberte cesty na vašej trase, ktorým sa chcete vyhnúť. Napríklad, ak je zatvorená rampa diaľnice, vyberte danú rampu v zozname ciest. Navigačný systém opätovne prepočíta vašu trasu, aby ste sa danej rampe vyhli. Obchádzka podľa udalosti v cestnej premávke na trase — ak používate FM prijímač cestnej premávky, môžete obchádzať udalosti v cestnej premávke. Odstrániť všetky obchádzky — dotknite sa tejto možnosti, aby ste odstránili akékoľvek obchádzky, ktoré ste zadali do trasy. Prevádzková príručka navigačného systému GPS DNX7200 17 190-00771-43_0A. indd 17 2/8/2007 11:46:21 AM Vytváranie a úprava trás Pridanie vylúčených úsekov Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti Nastav >Navigácia > > Nastavenie Obmedzeni. Dotknite sa , aby ste zobrazili viac typov cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Vytvorenie vlastných miest, obmedzenu Oblasť alebo Pridať a následne možnosti Dalsi. ktorým sa chcete vyhnúť Môžete zadať špecifické oblasti a cesty, ktorým sa chcete na vašich trasách vyhnúť. [. . . ] Sposob vypoctu — vyberte, či jednotka požiada o vašu preferenciu zakaždým, keď bude vypočítavať trasu. Dalsia odbocka menu — vyberte, kedy sa zobrazí okno popisu nasledujúcej odbočky. Prepočet po chybe — nastaví spôsob, akým bude jednotka reagovať po zídení z cesty. V tejto možnosti môžete stíšiť správu „zišli ste z cesty, prepočítava sa“. 28 Prevádzková príručka navigačného systému GPS DNX7200 190-00771-43_0A. indd 28 2/8/2007 11:46:39 AM Zmena nastavení Nepretržité Autorouting — zapne alebo vypne funkciu nepretržitého automatického smerovania. Táto funkcia umožní jednotke nepretržite vyhľadávať lepšiu trasu k vami stanovenému cieľu. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX7200

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX7200 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag