Návod na použitie KENWOOD DNX5510BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX5510BT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX5510BT


Mode d'emploi KENWOOD DNX5510BT
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX5510BT (3960 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX5510BT

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 3 2 Zadávanie textu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 Telefónny hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 Ľudia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 Správy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6 E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7 Pripojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8 Z  istenie polohy pomocou satelitov GPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 Zálohovanie dát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 10  Resetovanie údajov z výroby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 11  plikácie a interné úložisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 A 12  aximálne využitie telefónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 M Bezpečnosť a používanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Všeobecné informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Riešenie problémov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tento produkt spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 2, 0 W/kg. Konkrétne maximálne hodnoty SAR nájdete na  strane 31 tejto používateľskej príručky. Pri prenášaní tohto produktu alebo pri jeho používaní počas nosenia pri tele použite schválené príslušenstvo (ako napríklad puzdro), alebo zachovajte vzdialenosť 1, 5 cm od tela, aby bola zaistená kompatibilita s požiadavkami na ochranu pred rádiofrekvenčným žiarením. Uvedomte si, prosím, že tento produkt môže generovať žiarenie aj v čase, keď netelefonujete. 1 Obsah www. sar-tick. com 2 CHRÁŇTE VÁŠ SLUCH A  by ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas s  vysokou úrovňou hlasitosti. [. . . ] Váš telefón bude teraz používať najnovšiu verziu softvéru. V  šetky osobné informácie budú pri  procese aktualizácie trvale stratené. Odporúčame vám, aby ste si pred aktualizáciou zazálohovali osobné údaje pomocou aplikácie ONE TOUCH Manager. 12. 2. 2 Nástroj FOTA Upgrade Pomocou nástroja FOTA Upgrade môžete aktualizovať softvér vášho telefónu. Pre prístup k  funkcii Aktuálizácie systému otvorte panel a potom dotykom zvoľte možnosť oznámení, dotknite sa ikony Základné informácie o telefóne\Aktualizácie systému alebo 26 zobrazte ponuku Základné informácie o telefóne\Aktualizácie systému. Alebo môžete dotykom priamo zvoliť aplikáciu Aktualizácia systému v zozname aplikácií. Dotykom zvoľte možnosť Skontrolovať aktualizácie. Telefón vyhľadá najnovší softvér. Ak chcete systém aktualizovať, dotknite sa, prosím, tlačidla Stiahnuť a  po vykonaní dokončite aktualizáciu dotykom tlačidla Inštalovať. Teraz bude váš telefón obsahovať najnovšiu verziu softvéru. Pred vyhľadávaním aktualizácií treba zapnúť dátové pripojenie. Hneď, ako reštartujete telefón, bude taktiež dostupné nastavenie intervalov automatickej kontroly a upozornení na aktualizácie. Rozsah prevádzkových teplôt odporúčaný výrobcom je -10 °C až +55 °C. Pri teplote nad 55 °C môže dôjsť k zhoršeniu čitateľnosti displeja telefónu, ktoré je však iba dočasné a nie je závažné. V  niektorých mobilných sieťach nemusia byť k  dispozícii čísla tiesňového volania. V  prípadoch nutnosti tiesňového volania nespoliehajte iba na svoj telefón. Mobilný telefón neotvárajte, nerozoberajte a  nepokúšajte sa ho sami opravovať. Neupúšťajte mobilný telefón na zem, nehádžte s ním a neohýbajte ho. Aby nedošlo k zraneniu, nepoužívajte telefón, ktorého displej je poškodený, prasknutý alebo rozbitý. Používajte iba batérie, nabíjačky batérií a  príslušenstvo odporúčané spoločnosťou TCT Mobile Limited a  jej pobočkami, ktoré je kompatibilné s  modelom vášho telefónu. Spoločnosť TCT Mobile Limited a  jej pobočky nenesú žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené používaním iných nabíjačiek alebo batérií. Nezabudnite robiť záložné kópie alebo udržiavať písomný záznam všetkých dôležitých informácií uložených vo vašom telefóne. U niektorých ľudí môže vystavenie blikajúcemu svetlu alebo hranie videohier • PODMIENKY POUŽÍVANIA: 28 spôsobiť epileptický záchvat alebo stratu vedomia. Tieto záchvaty alebo straty vedomia môžu nastať aj v prípade, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat alebo stratu vedomia nemala. [. . . ] Nie je možné odosielať a prijímať správy MMS • Skontrolujte kapacitu pamäte vášho telefónu, pretože môže byť plná. • Kontaktujte vášho sieťového operátora a  overte dostupnosť služby. Vykonajte kontrolu nastavenia správ MMS. • Overte u  vášho operátora číslo servisného strediska alebo profil pre správy MMS. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX5510BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX5510BT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag