Návod na použitie KENWOOD DNX4230TR

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX4230TR bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX4230TR


KENWOOD DNX4230TR : Stiahnuť kompletný návod (741 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX4230TR (3746 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX4230TR

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DNX4230TR Príručka rýchleho spustenia NAVIGAČNÝ SYSTÉM GPS © 2013 JVC KENWOOD Corporation Slovakia/00 (JKNL) Príručka rýchleho spustenia rýchleho spustenia Informácie o príručke Obsah Preventívne opatrenia 3 2VAROVANIE_______________________ 3 Čistenie zariadenia___________________ 4 Spôsob vynulovania zariadenia_________ 4 Táto príručka rýchleho spustenia vysvetľuje základné funkcie tohto zariadenia. Informácie o funkciách, ktoré nie sú súčasťou tejto príručky, nájdete v príručke s pokynmi (súbor PDF), ktorá sa nachádza na dodanom disku CD-ROM „Instruction Manual“. Ak si chcete pozrieť príručku s pokynmi, ktorá sa nachádza na disku CD-ROM, vyžaduje sa PC so systémom Microsoft® Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS X® 10. 4, prípadne novší a taktiež program Adobe® Reader™ 7. 1 alebo Adobe® Acrobat® 7. 1, prípadne novší. Príručka s pokynmi podlieha zmenám pre úpravu technických údajov a pod. . [. . . ] 3) Dotknutím sa tlačidla [4] alebo [¢] nalaďte požadovanú stanicu. 2) Pásmo vyberte dotknutím sa tlačidla [AM] alebo [FM]. 5) V ponuke vedľajšej funkcie sa dotknite tlačidla [4] or [¢]. Dotknutím sa zobrazenia frekvencie v strede môžete tiež zobraziť zoznam predvolieb. POZNÁMKA • Informácie o ostatných činnostiach nájdete v časti Základná obsluha rádia (str. 52) v príručke s pokynmi. 17 Príručka rýchleho spustenia Spôsob vykonania telefonického hovoru Po spárovaní s týmto zariadením môžete používať váš mobilný telefón s funkciou Bluetooth. 1 Mobilný telefón zaregistrujte v zariadení. 1) Na akejkoľvek obrazovke sa dotknite tlačidla [Menu]. Zobrazí sa obrazovka zoznamu vyhľadaných zariadení. 5) Na obrazovke zoznamu vyhľadaných zariadení sa dotknite tlačidla [PIN Code Set]. 7) Zo zoznamu zobrazeného na obrazovke zoznamu vyhľadaných zariadení vyberte váš mobilný telefón. Zaregistrovanie sa dokončilo. Postupujte podľa postupov uvedených dole. Podrobné informácie o činnosti nájdete v časti Registrácia zariadenia Bluetooth (str. 65) v príručke s pokynmi. 2 Mobilný telefón pripojte k zariadeniu. 1) Na obrazovke NASTAVENIA Bluetooth sa dotknite názvu zariadenia, ktoré chcete pripojiť. 2) Na obrazovke nastavení pripojenia Bluetooth sa dotknite tlačidla [ON] (ZAP. ) v položke [TEL(HFP)]. Zvolené zariadenie sa pripojí k tomuto zariadeniu. Po dokončení registrácie mobilného telefónu sa telefónny zoznam mobilného telefónu automaticky prevezme do tohto zariadenia. 18 DNX4230TR 3 Vykonajte alebo prijmite telefonický hovor. Jednotlivé prevádzkové metódy nájdete v nižšie uvedenej tabuľke. Hovor zadaním telefónneho čísla 1 Pomocou numerických tlačidiel zadajte telefónne číslo. Hovor pomocou záznamov hovorov 1  otknite sa tlačidla [   ] (prichádzajúce hovory), [  D (odchádzajúce hovory). Hovor pomocou telefónneho zoznamu 1 Dotknite sa tlačidla [   ]. Hovor pomocou čísla predvoľby 1 Dotknutím sa tlačidla [Preset #] spustíte volanie na zodpovedajúce telefónne číslo. Hovor pomocou hlasu Hlasový hovor môžete vykonať pomocou funkcie rozpoznávania hlasu v mobilnom telefóne. 2 Vyslovte meno zaregistrované v mobilnom telefóne. POZNÁMKA • Podrobné informácie o činnosti nájdete v časti Používanie zariadenia bez použitia rúk (str. 67) v príručke s pokynmi.  ] (zmeškané hovory) alebo [   ] 19 Príručka rýchleho spustenia Postup montáže Pred montážou Pred montážou tohto zariadenia si všimnite nasledujúce preventívne opatrenia. VAROVANIA • Ak drôt zapaľovania (červený) a drôt batérie (žltý) pripojíte ku karosérii vozidla (uzemnenie), môžete spôsobiť skrat obvodu, ktorý môže následne spôsobiť vznik požiaru. Tieto drôty vždy pripájajte k zdroju napájania, ktorý prechádza cez poistkovú skriňu. • Poistku neodpájajte od drôtu zapaľovania (červený) ani drôtu batérie (žltý). Zdroj napájania musí byť k drôtom pripojený prostredníctvom poistky. UPOZORNENIE • Toto zariadenie namontujte do konzoly vášho vozidla. [. . . ] Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce DNX4230TR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Deutsch Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser DNX4230TR in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi) Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes DNX4230TR mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richitlinie 1999/5/EG. (Wien) Nederlands Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel DNX4230TR in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX4230TR

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX4230TR začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag