Návod na použitie KENWOOD DNX-4210DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNX-4210DAB bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNX-4210DAB


Mode d'emploi KENWOOD DNX-4210DAB
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNX-4210DAB (2943 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNX-4210DAB

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB PRÍRUČKA S POKYNMI NAVIGAČNÝ SYSTÉM GPS Predtým, ako si túto príručku prečítate, kliknite na nižšie uvedené tlačidlo a skontrolujte najnovšie vydanie a upravené strany. Skontrolovať najnovšie vydanie © 2012 JVC KENWOOD Corporation 12DNXDAB_IM356_Ref_E_Sk_01 (E) Čo chcete robiť? Ďakujeme za kúpu NAVIGAČNÝ SYSTÉM GPS KENWOOD. V tejto príručke sa naučíte používať rôzne pohodlné funkcie systému. Kliknite na ikonu média, ktoré chcete prehrať. Jedným kliknutím môžete preskočiť na časť jednotlivých médií! iPod USB VCD Tuner DAB Diskové médium Hudobný disk CD DVD VIDEO TV Karta SD 1 Obsah Pred použitím Čítanie tejto príručky Základné činnosti 4 5 6 Ovládanie Bluetooth 58 Registrácia a pripojenie zariadenia Bluetooth_________________________ 58 Používanie hands-free________________ 60 Nastavenie Bluetooth_________________ 63 Ovládanie bez použitia rúk____________ 64 Funkcie tlačidiel na prednom paneli_____ 6 Zapnutie zariadenia__________________ 10 Spôsob prehrávania médií_____________ 13 Odpojenie predného panelu___________ 15 Obsluha s obrazovkou hlavnej ponuky___ 16 Bežné činnosti______________________ 17 Obsluha navigácie___________________ 20 Nastavovanie 70 Nastavenie obrazovky monitora________ 70 Nastavenie systému__________________ 71 Nastavenie displeja__________________ 76 Nastavenie navigácie_________________ 78 Nastavenie kamery___________________ 79 Softvérové informácie________________ 80 Nastavenie vstupu AV________________ 80 Nastavenie rozhrania výstupu AV_______ 81 Obsluha disku DVD/Video CD (VCD) 22 Základná obsluha disku DVD/VCD______ 22 Obsluha ponuky disku DVD____________ 25 Ovládanie priblíženia pre disky DVD a VCD________________________ 26 Nastavenie disku DVD________________ 27 Ovládanie zvuku 82 Nastavovanie zvuku__________________ 82 Všeobecné ovládanie zvuku___________ 84 Ovládanie ekvalizéru_________________ 85 Zónové ovládanie____________________ 86 CD/zvukové a obrazové súbory/ iPod – obsluha 30 Základná obsluha pre hudbu/video/fotografie_____________ 30 Činnosť vyhľadávania_________________ 36 Ovládanie filmov____________________ 41 Nastavenie pre USB/SD/iPod/DivX______ 41 Obsluha rádia a TV 44 Základná obsluha rádia_______________ 44 Základná obsluha DAB________________ 46 Základná obsluha TV_________________ 48 Obsluha pamäte_____________________ 51 Výber činnosti_______________________ 52 Dopravné informácie_________________ 53 Nastavenie tuneru___________________ 54 Nastavenie DAB_____________________ 55 Nastavenie TV_______________________ 56 2 Diaľkové ovládanie 88 Riešenie problémov 92 Montáž batérie______________________ 88 Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania___ 89 Problémy a riešenia__________________ 92 Chybové hlásenia____________________ 93 Vynulovanie zariadenia_______________ 95 Príloha 96 Prehrávateľné médiá a súbory__________ 96 Položky indikátora na stavovom pruhu___ 99 Kódy regiónov vo svete_______________ 101 Jazykové kódy disku DVD_____________ 102 Technické údaje_____________________ 103 Informácie o tomto zariadení__________ 106 3 Návrat na hlavnú stránku Pred použitím Pred použitím 2 VAROVANIE Zraneniu alebo požiaru zabráňte prijatím nasledujúcich preventívnych opatrení: • Ak chcete zabrániť skratu, do vnútra zariadenia nikdy nedávajte ani v ňom nenechávajte žiadne kovové predmety (ako napríklad mince alebo kovové nástroje). • V prípade dlhodobej jazdy sa nepozerajte ani oči uprene nezamerajte na displej zariadenia. • Ak počas montáže zaznamenáte problémy, poraďte sa s vaším predajcom značky Kenwood. Zahmlenie šošovky Keď v studenom počasí zapnete vykurovanie vozidla, na šošovke prehrávača diskov v tomto zariadení sa môže vytvoriť zarosenie alebo kondenzácia. [. . . ] Pri nasledujúcom prijímaní oznámení zariadenie automaticky obnoví nastavenie hlasitosti. Zobrazí sa obrazovka ponuky NASTAVENIA zdroja. 4 V zozname sa dotknite tlačidla [TV SETUP]. Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA TV. 56 Návrat na hlavnú stránku Rádia, TV 5 Každú z položiek nastavte nasledovne. TV1 Area/TV2 Area Nastavuje predvolenú oblasť prijímania TV1 alebo TV2. Dotknite sa tlačidla [SET] a vyberte oblasť a číslo. Táto funkcia je dostupná len po pripojení voliteľného príslušenstva KTC-V301E/KTCV300E. On Screen TV Nastavuje spôsob zobrazenia informácií o TV. Auto (predvolené):  Po aktualizácii sa informácie zobrazia na 5 sekúnd. OFF:  Nezobrazujú sa žiadne informácie. 57 Návrat na hlavnú stránku Ovládanie Bluetooth Ovládanie Bluetooth Pomocou funkcie Bluetooth môžete používať viaceré funkcie: volanie/prijatie hovoru Registrácia a pripojenie zariadenia Bluetooth Pred používaním funkcie Bluetooth je nevyhnutné, aby ste mobilný telefón v tomto zariadení zaregistrovali. Zaregistrovať môžete až 5 zaradení Bluetooth. O mobilnom telefóne Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi špecifikáciami Bluetooth: Verzia Certifikované pre Bluetooth 2. 0 + EDR Profil Mobilný telefón: HFP (Hands Free Profile) POZNÁMKA • Informácie o mobilných telefónoch s overenou kompatibilitou nájdete na nasledujúcej adrese URL: http://www. kenwood. com/cs/ce/bt/. • Zariadenia podporujúce funkciu Bluetooth získali po postupe, ktorý predpisuje spoločnosť Bluetooth SIG, certifikát pre zhodu so štandardnom Bluetooth. V závislosti od typu vášho mobilného telefónu s ním ale takéto zariadenia možno nedokážu komunikovať. 1 Stlačte tlačidlo <TEL>. Zobrazí sa obrazovka použitia bez rúk. 58 Návrat na hlavnú stránku Ovládanie Bluetooth 2 Dotknite sa tlačidla [BT SETUP]. Registrácia zariadenia Bluetooth 1 Dotknite sa tlačidla [SET] v položke [Regist New Device]. Zobrazí sa obrazovka zoznamu vyhľadaných zariadení. POZNÁMKA Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA Bluetooth. V nasledujúcej časti nájdete informácie o každom nastavení. • Registrácia zariadenia Bluetooth (str. 59) • Pripojenie zariadenia Bluetooth (str. 60) • Nové zariadenie sa nedá zaregistrovať, ak ste zaregistrovali už 5 zariadení Bluetooth. Odstráňte nepotrebné registrácie. Pozrite si časť Pripojenie zariadenia Bluetooth (str. 60). 2 Dotknite sa položky [PIN Code Set]. Zobrazí sa obrazovka nastavenia kódu PIN. POZNÁMKA • Ak sa zariadenie nepodarí vyhľadať v kroku 1, zariadenie môžete znovu vyhľadať tak, že sa vyššie uvedenej obrazovke dotknete tlačidla [Search]. • Vyhľadávanie zariadenia Bluetooth zrušte dotknutím sa tlačidla [Cancel]. 3 Zadajte kód PIN a dotknite sa tlačidla [Enter]. Zadaný kód sa rozpozná a znovu sa zobrazí obrazovka zoznamu vyhľadaných zariadení. Zo zoznamu vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete zaregistrovať. Zobrazí sa obrazovka zoznamu zariadení na pripojenie. 4 POZNÁMKA • Registráciu môžete vykonať zo zariadenia Bluetooth. Pri tejto činnosti sa vyžaduje zadanie kódu PIN. Pozrite si časť Registrácia kódu PIN zariadenia Bluetooth (str. 64). 59 Návrat na hlavnú stránku Ovládanie Bluetooth Pripojenie zariadenia Bluetooth Používanie hands-free Funkciu telefónu môžete použiť po pripojení telefónu Bluetooth k tomuto zariadeniu. 1 Dotknite sa tlačidla [SET] v položke [Paired Device List]. Zobrazí sa obrazovka zoznamu zariadení na pripojenie. Dotknite sa názvu zariadenia, ktoré chcete pripojiť. Prevzatie telefónneho zoznamu Ak chcete použiť údaje vášho telefónneho zoznamu, musíte tieto údaje vopred prevziať z mobilného telefónu do tohto zariadenia. 2 1 2 Mobilný telefón použite na odoslanie údajov telefónneho zoznamu do tohto zariadenia. [. . . ] Oznámenie: Označenie “Pb” pod symbolom pre batérie označuje, že táto batéria obsahuje olovo. Tento výrobok jeho výrobca nemontuje do vozidla na výrobnej linke, ani profesionálny dovozca vozidla do členského štátu EÚ. 107 Návrat na hlavnú stránku Príloha Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice EMC 2004/108/ES Vyhlásenie o zhode týkajúce sa smernice R&TTE 1999/5/ES Výrobca: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN Zástupca pre EÚ: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands English Hereby, Kenwood declares that this unit DNX521DAB, DNX521VBT, DNX4210DAB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Français Par la présente Kenwood déclare que l’appareil DNX521DAB, DNX521VBT, DNX4210DAB est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Par la présente, Kenwood déclare que ce DNX521DAB, DNX521VBT, DNX4210DAB est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Deutsch Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser DNX521DAB, DNX521VBT, DNX4210DAB in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNX-4210DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNX-4210DAB začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag