Návod na použitie KENWOOD DNN9230DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod KENWOOD DNN9230DAB bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky KENWOOD DNN9230DAB


Mode d'emploi KENWOOD DNN9230DAB
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   KENWOOD DNN9230DAB (889 ko)

návod na obsluhu KENWOOD DNN9230DAB

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návrat na hlavnú stránku Čo chcete robiť? DNN9230DAB PRÍRUČKA S POKYNMI PRIPOJENÝ NAVIGAČNÝ SYSTÉM Ďakujeme za kúpu PRIPOJENÉHO NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU KENWOOD. V tejto príručke sa naučíte používať rôzne pohodlné funkcie systému. Kliknite na ikonu média, ktoré chcete prehrať. Jedným kliknutím môžete preskočiť na časť jednotlivých médií! iPod USB SD VCD Rádia DAB Diskové médium Predtým, ako si túto príručku prečítate, kliknite na nižšie uvedené tlačidlo a skontrolujte najnovšie vydanie a upravené strany. http://manual. kenwood. com/edition/im365/ Hudobný disk CD DVD VIDEO Skontrolovať najnovšie vydanie BT Audio Úložisko Wireless Link © 2013 JVC KENWOOD Corporation 13DNN_IM365_Ref_E_sk_03 (E) 1 ññ Obsah Obsluha Kenwood Wireless Link 76 4 6 Obsluha miniaplikácií a aplikácií 36 Miniaplikácia Počasie_________________ 36 Aplikácia Počasie____________________ 36 Miniaplikácia Dnes___________________ 39 Miniaplikácia SNS____________________ 39 Miniaplikácia RSS____________________ 40 Aplikácia Naplánovaný program________ 40 Aplikácia SNS_______________________ 42 Aplikácia RSS_______________________ 46 Miniaplikácia Práve sa prehráva_________ 48 Miniaplikácia História sieťových médií___ 50 Miniaplikácia Fotorámik_______________ 50 Vyhľadávanie rozličných médií_________ 51 Počiatočný postup___________________ 76 Funkcia mediálneho servera___________ 77 Funkcia prehrávača médií_____________ 77 Funkcia radiča médií_________________ 78 Funkcia vykresľovania médií___________ 79 Nastavovanie 108 Nastavenie obrazovky monitora________ 108 Nastavenie systému__________________ 109 Nastavenie displeja__________________ 112 Nastavenie navigácie_________________ 114 Nastavenie kamery___________________ 115 Softvérové informácie________________ 116 Nastavenie vstupu AV________________ 116 Nastavenie rozhrania výstupu AV_______ 117 Pred použitím Čítanie tejto príručky # VAROVANIE_______________________ 4 Funkcie navigačných systémov 8 Základné činnosti 10 Funkcie tlačidiel na prednom paneli_____ 10 Zapnutie navigačného systému________ 12 Odpojenie predného panela __________ 17 Spôsob prehrávania médií_____________ 18 Ovládanie z obrazovky Home__________ 20 Spoločné činnosti____________________ 24 Obsluha navigácie___________________ 26 Obsluha rádia 80 Základná obsluha rádia_______________ 80 Základná obsluha digitálneho rádia_____ 82 Obsluha pamäte_____________________ 84 Výber činnosti_______________________ 84 Dopravné informácie_________________ 86 Opakovanie (len digitálne rádio)________ 86 Nastavenie tunera___________________ 87 Nastavenie DAB_____________________ 88 Ovládanie zvuku 118 Nastavovanie zvuku__________________ 118 Všeobecné ovládanie zvuku___________ 121 Ovládanie ekvalizéru_________________ 122 Zvukový efekt_______________________ 123 Zónový ovládač_____________________ 125 Poloha počúvania____________________ 126 Nastavenie siete Wi-Fi Nastavenie hodín a dátumu Nastavenie konta 28 30 32 Nastavenie siete Wi-Fi________________ 28 Obsluha disku DVD/Video CD (VCD) 54 Základná obsluha disku DVD/VCD______ 54 Obsluha ponuky disku DVD____________ 57 Ovládanie priblíženia pre disky DVD a VCD_______________________ 58 Nastavenie disku DVD________________ 59 Aplikácia Streamovacie služby 90 Aplikácia na streamovanie videa________ 90 Aplikácia AUPEO!____________________ 92 Diaľkové ovládanie 128 Montáž batérie______________________ 128 Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania___ 129 Nastavenie hodín a dátumu____________ 30 Ovládanie Bluetooth 94 Riešenie problémov 132 O konte____________________________ 32 Vytvorenie konta používateľa__________ 32 Nastavenie konta vlastníka____________ 33 Nastavenie konta používateľa__________ 34 Prepnutie prihlásenia používateľa_______ 34 Vymazanie konta používateľa__________ 35 Vynulovať konto vlastníka_____________ 35 Registrácia a pripojenie zariadenia Bluetooth________________________ 94 Prehrávanie audio zariadenia Bluetooth__ 97 Používanie funkcie bez použitia rúk_____ 98 Nastavenie použitia bez rúk____________ 102 SMS (Služba krátkych správ)___________ 104 Problémy a riešenia__________________ 132 Chybové hlásenia____________________ 133 Vynulovanie navigačného systému______ 135 CD/zvukové a obrazové súbory/ iPod - obsluha 62 Základná obsluha pre hudbu/video_____ 62 Činnosť vyhľadávania_________________ 68 Ovládanie filmov____________________ 72 Nastavenie pre USB/SD/iPod/DivX______ 72 Príloha 136 Prehrávateľné médiá a súbory__________ 136 Položky indikátora na stavovom pruhu___ 139 Kódy regiónov vo svete_______________ 141 Jazykové kódy disku DVD_____________ 142 Technické údaje_____________________ 143 Ochranné známky___________________ 146 Bezpečnostné opatrenia______________ 148 Ovládanie hlasom Ovládanie kamery 106 107 Ovládanie hlasom___________________ 106 Obsluha cloudového úložiska 74 Počiatočný postup___________________ 74 Základná obsluha prehrávania hudby____ 74 Vyhľadávanie kategórie_______________ 75 Ovládanie kamery___________________ 107 Prepínanie pohľadu kamery___________ 107 2 3 ññ Pred použitím # VAROVANIE Návrat na hlavnú stránku Pred použitím Návrat na hlavnú stránku Pred použitím • Používať sa nedajú disky so zafarbeným záznamovým povrchom ani znečistené disky. ! • Priama aplikácia sprejového čistiaceho prostriedku na zariadenie môže mať vplyv na jeho mechanické časti. [. . . ] Podrobnosti nájdete v časti Automatická pamäť (str. 84). [PTY] (len FM tuner) Vyhľadanie programu nastavením typu programu. Podrobnosti nájdete v časti Hľadanie podľa typu programu (str. 85). [MONO] (len FM tuner) Výber monofónneho príjmu. [LO. S] (len FM tuner) Zapnutie alebo vypnutie funkcie miestneho hľadania. 1 Zobrazenie názvu PS/stanice Zobrazuje názov PS. 2 Oblasť prepínania zobrazenia informácií/ovládania Zobrazuje nasledujúce informácie. • [FM1] atď. : Zobrazenie pásma • MHz/kHz: Zobrazenie frekvencie • Predvoľba #: Číslo predvoľby Dotknutím sa prepínate medzi obrazovkou jednoduchého ovládania a zoznamu ovládania. 3 Multifunkčné tlačidlo Dotknutím sa prepínate multifunkčnú ponuku. Podrobnosti o ponuke nájdete v časti Multifunkčná ponuka (str. 81). 4 Tlačidlo predvoľby/multifunkčná ponuka Vyvoláva uloženú stanicu alebo kanál. Keď sa tohto tlačidla dotknete na 2 sekundy, do pamäte sa uloží aktuálne prijímaná stanica alebo kanál. Po prepnutí môžete pomocou tlačidiel v tejto oblasti vykonávať rôzne funkcie. Podrobnosti o ponuke nájdete v časti Multifunkčná ponuka (str. 81). 5 Tlačidlo vedľajšej funkcie Dotknutím sa zobrazíte ponuku „Ponuke vedľajšej funkcie“ (číslo 7 v tejto tabuľke). 80 81 Návrat na hlavnú stránku Rádia Návrat na hlavnú stránku Rádia 7 Ponuke vedľajšej funkcie Pomocou tlačidiel v tejto oblasti môžete vykonávať nasledujúce funkcie. • Zobrazenie obrazovky typu zoznamu: Dotknite sa tlačidla [ ]. Pozrite si časť Výber činnosti (str. 84). • Naladí vysielanie, službu a súčasť: Dotknite sa tlačidla [1] [¡]. Metódu prepnutia vysielania, služby a súčasti je možné zmeniť. • Zobrazenie obrazovky Dynamic Label Segment: Dotknite sa tlačidla [DLS]. • Zmena režimu opakovania: Dotknite sa tlačidla [ ]. 8 Tlačidlo vedľajšej funkcie/prepnutia zoznamu Dotknutím sa zobrazíte ponuku „Ponuke vedľajšej funkcie“ (číslo 7 v tejto tabuľke). Podržaním prepínate medzi zoznamom predvolieb a zoznamom informácií. Základná obsluha digitálneho rádia Na obrazovke ovládania zdroja môžete ovládať väčšinu funkcií. [. . . ] Português JVC KENWOOD declara que este DNN9230DAB está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Polska JVC KENWOOD niniejszym oświadcza, że DNN9230DAB spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC. Český JVC KENWOOD timto prohlasuje, ze DNN9230DAB je ve shode se zakladnimi pozadavky a s dalsimi prislusnymi ustanoveni Narizeni vlady c. Magyar Alulírott, JVC KENWOOD, kijelenti, hogy a jelen DNN9230DAB megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU KENWOOD DNN9230DAB

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu KENWOOD DNN9230DAB začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag