Návod na použitie HP OFFICEJET 6500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod HP OFFICEJET 6500 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky HP OFFICEJET 6500


Mode d'emploi HP OFFICEJET 6500
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   HP OFFICEJET 6500 QUICK GUIDE (1987 ko)
   HP OFFICEJET 6500 INSTALLATION (7532 ko)
   HP OFFICEJET 6500 (9908 ko)
   HP OFFICEJET 6500 START (2170 ko)
   HP OFFICEJET 6500 QUICK GUIDE (2170 ko)
   HP OFFICEJET 6500 INSTALLATION (4821 ko)
   HP OFFICEJET 6500 ADDITIONNAL INFORMATION (398 ko)

návod na obsluhu HP OFFICEJET 6500

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] OFFICEJET 6500 Pouzívateská prírucka Podrcznik uytkownika E709 HP Officejet 6500 (E709) All-in-One Series Pouzívateská prírucka Informácie o autorských právach © 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Poznámky spolocnosti Hewlett-Packard Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môzu zmeni bez upozornenia. Reprodukovanie, úpravy alebo preklad tohto materiálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti Hewlett-Packard sú zakázané, okrem prípadov povolených autorskými zákonmi. Jediné záruky vzahujúce sa na produkty a sluzby spolocnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s takýmito produktmi a sluzbami. Ziadne informácie uvedené v tejto prírucke nemozno povazova za dodatocnú záruku. [. . . ] Zariadenia v sieti s povoleným sifrovaním WEP pouzívajú na kódovanie údajov kúce WAP. Ak vasa sie pouzíva sifrovanie WEP, musíte pozna pouzívaný kúc (kúce) WEP. WPA pouzíva na sifrovanie Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) a pouzíva overenie 802. 1X s jedným zo standardných typov protokolu Extensible Authentication Protocol (EAP), ktoré sú dnes dostupné. WPA2 poskytuje novú schému sifrovania, Advanced Encryption Standard (AES). AES sa definuje v rezime counter cipher-block chaining mode (CCM) a podporuje Nezávislý základný súbor sluzieb (IBSS) za úcelom povolenia zabezpecenia medzi klientskými pracovnými stanicami pracujúcimi v rezime ad hoc. · Nastavenie bezdrôtovej komunikácie pomocou instalátora (Windows) Poznámka Pre tento spôsob musíte ma nastavenú a funkcnú bezdrôtovú sie. Kábel USB nepripájajte, kým vás na to nevyzve instalátor. Ulozte vsetky otvorené dokumenty. Zatvorte vsetky aplikácie spustené v pocítaci. Automaticky sa zobrazí ponuka disku CD. Ak sa ponuka disku CD nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu nastavenia na disku CD Starter. V ponuke disku CD kliknite na polozku Install Network/Wireless Device (Instalova sieové/bezdrôtové zariadenie) a potom postupujte poda pokynov na obrazovke. Poznámka Ak softvér brány firewall v pocítaci zobrazí pocas instalácie akékovek hlásenia, vyberte v nich moznos , , vzdy povoli". Výberom tejto moznosti umozníte softvéru úspesne sa nainstalova do pocítaca. Po zobrazení výzvy docasne pripojte kábel USB na instaláciu bezdrôtovej komunikácie. Nastavenie zariadenia pre bezdrôtovú komunikáciu (iba niektoré modely) 145 Kapitola 8 5. Instaláciu dokoncite poda pokynov na obrazovke. Po zobrazení výzvy odpojte kábel USB na instaláciu bezdrôtovej komunikácie. Instalácia bezdrôtovej komunikácie pouzitím instalátora (Mac OS X) 1. Pripojte kábel USB na instaláciu bezdrôtovej komunikácie do portu na zadnej casti zariadenia HP a potom do akéhokovek portu USB na pocítaci. Vlozte spúsací disk CD do pocítaca. Dvakrát kliknite na ikonu Instalátora HP na spúsacom disku CD a potom postupujte poda pokynov na obrazovke. Po zobrazení výzvy odpojte kábel USB na instaláciu bezdrôtovej komunikácie. Nastavenie bezdrôtovej komunikácie pomocou sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete z ovládacieho panela zariadenia Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete umozuje jednoduchý spôsob nastavenia a správy bezdrôtového sieového pripojenia zariadenia. Poznámka Ak chcete pouzi tento spôsob, musíte ma nastavenú a funkcnú bezdrôtovú sie. Nastavenie hardvéru zariadenia (pozrite si prírucku Zacíname s prácou alebo poster nastavenia dodaný so zariadením). [. . . ] Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 294 Homologizácné informácie 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSLToolkit. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU HP OFFICEJET 6500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu HP OFFICEJET 6500 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag