Návod na použitie HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL SETUP POSTER W2007V LCD MONITOR (PAGE 1)

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL


Mode d'emploi HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL SETUP POSTER W2007V LCD MONITOR (PAGE 2) (1047 ko)
   HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL PRIRUČKA PRE POUŽIVATEL'A - VP15, VP17, VP19, FP1707, W1907, WF1907, WF1907V, W1 (4446 ko)
   HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL (1504 ko)
   HP consumer 20 inch flat panel annexe 1 (5177 ko)
   HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL SETUP POSTER W2007V LCD MONITOR (PAGE 2) (1047 ko)
   HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL SETUP POSTER - VP15, VP17, VP19, FP1707, W1707, W1907, WF1907, W1907S, W2007, W2 (1907 ko)

návod na obsluhu HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANELSETUP POSTER W2007V LCD MONITOR (PAGE 1)

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tento dokument obsahuje specifické informácie, chránené autorským zákonom. Ziadna cast' tohto dokumentu nesmie byt' bez predchádzajúceho p somného súhlasu spolocnosti HP kop rovaná, reprodukovaná ani prekladaná do iného jazyka. Hewlett Packard Company 10955 Tantau Avenue Cupertino, California 95014 0770 USA Copyright © 2006 2007 Hewlett Packard Development Company, L. P. Microsoft a Windows sú ochranné známky spolocnosti Microsoft Corporation, registrované v USA. [. . . ] Trvalému zobrazovaniu obrazu na m setrica obrazovky alebo vypnut monitora, ak sa dlhsiu dobu nepouz va. Postup pouzitia funkcie automatického nastavenia: 1. Pred nastaven m nechajte monitor 20 minút zahriat'. Stlacte tlacidlo Auto/Select (Automaticky/Vybrat') na celnom paneli monitora. Môzete stlacit'aj tlacidlo Menu (Ponuka) a potom v ponuke OSD postupne vybrat'moznosti Image Control (Ovládanie obrazu) a Auto Adjustment (Automatické nastavenie). alsie informácie nájdete v casti , , Úprava kvality zobrazenia" v tejto kapitole. V pr pade, ze je výsledok neuspokojivý, pokracujte pod a postupu. 3. Vyberte moznost' Open Auto Adjustment Software (Spustit' softvér na automatické nastavenie). Zobraz sa testovac obrazec nastavenia. Testovac obrazec automatického nastavenia 7. Stabilný obraz uprostred displeja dosiahnete stlacen m tlacidla Auto/Select (Automaticky/Vybrat') na celnom paneli monitora. 4­2 Pr rucka pre pouz vate a Pouz vanie monitora Softvéru My Display Pomocou programu My Display (plat pre vybrané modely) zvol te nastavenie optimálneho zobrazenia. Môzete vybrat' nastavenie pre hry, filmy, úpravy fotografi alebo prácu s dokumentami a tabu kami. Reset (Obnovitt') ­ návrat k predchádzajúcemu nastaveniu. Moznosti hlavnej ponuky Switch Video Input (Prepnút' videosignál) (plat pre vybrané modely) Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Image Control (Ovládánie obrazu) Auto adjustment (Automatické nastavenie) Horizontal Position (Vodorovná poz cia) Ikona Moznosti podponuky Popis Prepne zdroj videosignálu, ak je monitor pripojený k dvom akt vnym a platným zdrojom videosignálu. Zap na alebo vyp na aj sn mac okolitého svetla (plat pre vybrané modely). Automaticky nastav obraz na displeji (iba vstup VGA). Nastav vodorovnú polohu obrazu (iba vstup VGA). Vertical Position (Zvislá poz cia) Nastav zvislú polohu obrazu (iba vstup VGA). Custom Scaling Vyberie metodu formátovania informáci , zobrazených na monitore. (Vlastné rozmery) Moznosti: (plat iba pre vybrané modely) Fill to Screen (Vyplnit' displej) ­ Obraz vypln celý displej a môze byt' zdeformovaný alebo pretiahnutý z dôvodu neproporcionálneho nastavenia výsky a s rky. Fill to Aspect Ratio (Vyplnit' v pomere zobrazenia) ­ Ve kost' obrazu sa uprav tak, aby obraz vyplnil displej pri zachovan svojich proporci . Sharpness (Ostrost') (plat pre vybrané modely) Na stupnici od 1 do 5 uprav obraz na displeji tak, aby bol ostrejs alebo jemnejs . POZNÁMKA: V pr pade výberu ponuky priameho nastavenia vlastných rozmerov sa moznosti rozmerov aj funkcie Sharpness (Ostrost') vypnú. Ambient Light Sensor Nastav jas displeja v závislosti na okolitom svetle. Sn mac sa nachádza (Sn mac okolitého svetla) v avo na prednej strane monitora. [. . . ] Ak nie je nainstalované a pouz vané v súlade s pokynmi, môze rusit' rádiové komunikácie. Nedá sa vsak zarucit', ze pri konkrétnej instalácii nedôjde k ruseniu. Ak zariadenie spôsobuje rusenie pr jmu telev zneho alebo rádiového signálu (to sa dá zistit' zapnut m a vypnut m zariadenia), pouz vate môze skúsit' rusenie odstránit' pomocou nasledujúcich postupov: Presmerujte alebo premiestnite prij maciu anténu. Zväcsite vzdialenost' medzi zariaden m a prij macom. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu HP CONSUMER 20 INCH FLAT PANEL začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag