Návod na použitie HP C9733A QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod HP C9733A bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky HP C9733A


Mode d'emploi HP C9733A
Download
návod na obsluhu HP C9733AQUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] V prípade pouzívania v domácnosti môze spôsobova radiové rusenie a uzívate bude musie vykona zodpovedajúce opatrenie. Tento stroj obsahuje software s modulmi, vyvinutými skupinou Independent JPEG Group. Tento výrobok obsahuje technológiu Adobe® Flash® spolocnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Vsetky práva rezervované. 2 LICENCNÁ DOHODA Ke instalujete software z CD-ROM, objaví sa LICENCNÁ DOHODA. [. . . ] Pokia sa do stroja dostane kovový predmet alebo kvapalina, vypnite hlavný vypínac stroja a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Zavolajte vásmu predajcovi alebo do najblizsieho autorizovaného servisného strediska. Pouzívanie stroja za tohoto stavu môze vies ku vzniku poziaru alebo k úrazu elektrickým prúdom. Na cistenie stroja nepouzívajte horavé spreje. Ke príde plyn zo spreja do kontaktu s horúcimi elektrickými súciastkami alebo fixacnou jednotkou vo vnútri stroja, môze dôjs ku vzniku poziaru alebo k úrazu elektrickým prúdom. 7 UPOZORNENIE Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja. Mohlo by dôjs k poskodeniu vásho zraku. Pri vyahovaní zaseknutého papiera sa nedotýkajte fixacnej casti. Dbajte opatrnosti aby nedoslo k popáleniu sa. Neblokujte ventilacné otvory na stroji. Stroj neinstalujte na miesto, kde by doslo k zablokovaniu ventilacných otvorov. Zablokovanie ventilacných otvorov by spôsobilo nárast teploty vo vnútri stroja a zvýsilo by sa nebezpecie vzniku poziaru. Pri zakladaní papiera, vyahovaní zaseknutého papiera, vykonávaní údrzby, zavieraní predných a bocných krytov a zasúvaní a vysúvaní zásobníkov papiera dbajte na to, aby nedoslo k zacviknutiu vasich prstov. Zariadenie disponuje funkciou ukladania dokumentov, ktorá ukladá dáta na pevný disk zariadenia. Ulozené dokumenty môzu by poda potreby vyvolané a vytlacené alebo prenesené. Ke nastane závada pevného disku, nebude uz mozné ulozené dáta dokumentov vyvola. MX-2010U: [Návod na pouzívanie] nájdete na "manual CDROM". MX2310U/MX3111U: [Návod na pouzívanie] je stiahnutý priamo z prístroja. 13 Ako cíta Návod na pouzívanie Prírucku [Návod na pouzívanie] je mozné si stiahnu priamo zo stroja a prezera si ho na pocítaci. Ke je stroj pripojený do siete, je mozné si prírucku [Návod na pouzívanie] stiahnu do pocítaca poda postupu nizsie. 1 Zistite IP adresu stroja Najskôr stlacte na ovládacom paneli tlacidlo [NASTAVENIE SYSTÉMU] a potom po zobrazení na ovládacom paneli stlacte [Zobrazi zoznam (uzívate)]. alej zvote z [Skúsobná Stránka Tlaciarne] moznos [Stránka NIC] a potom stlacte tlacidlo [Tlac]. Na vytlacenom zozname nájdete IP adresu stroja. 2 Pre prístup k stroju zapíste do riadku adresy webového prehliadaca IP adresu. http://IP adresa stroja/ Poda nastavenia stroja bude mozné nutné overenie uzívatea. Informácie k overeniu uzívatea zistíte u administrátora stroja, ktorý vám povie uzívateské informácie pre overenie uzívatea. 3 4 Stiahnite si prírucku [Návod na pouzívanie] Na zobrazenej stránke kliknite na [Návod k obsluhe stiahnu]. alej zvote zo zoznamu [Jazyk] pozadovaný jazyk a potom kliknite na tlacidlo [Stiahnutie]. Dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor sa Návod na pouzívanie otvorí. 14 PARAMETRE Parametre zariadení / parametre kopírky Názov Typ Farebný Tlacová metóda Rozlísenie skenovania Gradácia Vekos originálu MX-2010U/MX-2310U/C9733A Stolný Plnofarebný Elektrofotografický systém (laser) Skenovanie (c/b): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi, 600 × 300 dpi Skenovanie (farebné): 600 × 600 dpi Tlac: 600 × 600 dpi, ekvivalentné rozlíseniu 9. 600 dpi × 600 dpi Skenovanie: ekvivalentné 256 úrovniam / Tlac: ekvivalentné 256 úrovniam Max. A3 (11"×17") / voné listy, viazané dokumenty A3W (12" × 18") do A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, priehadná fólia, azký papier, obálky Zásobník 1-4: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4 × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Vekos kópií Bocný vstup: A3W (12" × 18") do A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, Priehadná fólia, azký papier, obálky Tlacové okraje (predný okraj): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64) Tlacové okraje (zadný okraj): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64) Predný okraj / zadný okraj: celkom 8 mm (21/64") alebo menej Blízky okraj / vzdialený okraj: celkom 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") alebo menej MX-2010U Doba nahrievania 45 sekúnd MX-2310U 20 sekúnd MX-2010U Doba pre zhotovenie prvej kópie Plnofarbne: C/B: 10, 2 sekúnd 8, 8 sekúnd C9733A 20 sekúnd MX-2310U 10, 0 sekúnd 7, 4 sekúnd C9733A 7, 9 sekúnd 5, 8 sekúnd C9733A 31 kópií/min. *1 *2 Celkové rozmery Rozmery Pozadované napájanie Okolité prostredie Maximálna zásoba papiera Predvoba poctu kópií Zásobník papiera / kapacita Rozmery kopírovania Rovnaký rozmer: 1:1 ± 0, 8 % Zväcsenie: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Zmensenie: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Premenná: 25 do 400 % (25 - 200 % pri pouzití automatického podávaca RSPF) v krokoch po 1%, celkom 376 krokov. 500 listov v jednom zásobníku plus pomocný zásobník 100 listov Pri pouzití papiera 80 g/m2 (21 lbs. ) 2. 100 listov v 4 zásobníkoch (500 × 4) plus pomocný zásobník 100 listov Pri pouzití papiera 80 g/m2 (21 lbs. ) Max. 999 kópií Standard: 1 GB HDD: 160 GB *1 Ukladanie 1 GB = Jedna miliarda byte ako kapacita pevného disku. [. . . ] · Sharp OSA je obchodnou známkou spolocnosti Sharp Corporation. · RealVNC je obchodnou známkou spolocnosti RealVNC Limited. · Vsetky alsie obchodné známky a autorská práva sú majetkom ich príslusných vlastníkov. Candid a Taffy sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU HP C9733A

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu HP C9733A začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag