Návod na použitie HP C9732A QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod HP C9732A bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky HP C9732A


Mode d'emploi HP C9732A
Download
návod na obsluhu HP C9732AQUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Pre dodrzanie noriem EMC musí by u tohto zariadenia pouzitý tieovaný kábel pocítacovej siete a USB. EMC (tento stroj a prídavné zariadenie) Varovanie: Stroj predstavuje výrobok triedy A. V prípade pouzívania v domácnosti môze spôsobova radiové rusenie a uzívate bude musie vykona zodpovedajúce opatrenie. Tento stroj obsahuje software s modulmi, vyvinutými skupinou Independent JPEG Group. Tento výrobok obsahuje technológiu Adobe® Flash® spolocnosti Adobe Systems Incorporated. [. . . ] Kazetu developera drzte pevne ako ukazuje nákres a pretriasajte smerom vpred a vzad, doava a doprava. Po pretrasení stiahnite z kazety ochranný kryt. Ochranný kryt 5 · Cas kazety developera vyobrazená nizsie by sa mohla ahko deformova alebo poskodi. Pri manipulácii s kazetou sa preto nedotýkajte tejto casti. · Nedotýkajte sa valca v kazete developera. Pokia sa valca náhodou dotknete, môzu vzniknú problémy s kvalitou obrazu. V tomto prípade vymete kazetu developera za novú. · Ke sa nová kazeta developera pretriasa, nesmie z nej by uz stiahnuté tesnenie. · Pri pretriasaní kazety developera dbajte na to, aby nedoslo k jej poskodeniu. Pri poskodení by mohlo dochádza k úniku developera. 21 VÝMENA SPOTREBNÉHO MATERIÁLU A ÚDRZBA Novú kazetu developera zasute do stroja vo vodorovnej polohe. Novú kazetu developera zasute na to isté miesto, odkia bola pôvodná kazeta vybratá. 6 · Kazetu developera nenakláajte alebo ju nevkladajte spatným smerom alebo orientáciou. Mohlo by to poskodi kazetu developera alebo kazetu valca a spôsobi poruchu. · Pri vkladaní novej kazety developera ju uchopte obidvomi rukami zhruba uprostred. Toto môze kazetu optického valca poskodi alebo spôsobi poruchu stroja. Skontrolujte, ci súhlasí farba novej kazety optického valca a nálepka pre vlozenie. 4 Zalozte kazetu developera a odpadnú nádobu tonera, zavrite predný kryt stroja a stroj zapnite. Postup pre výmenu kazety developera a odpadovej nádoby tonera viz kroky 7 az 8 a kroky 10 az 11 v casti "Výmena kazety developera" (strana 18). 27 VÝMENA SPOTREBNÉHO MATERIÁLU A ÚDRZBA Výmena sponiek zosívacky vo finiseri Akonáhle v kazete so sponkami dôjdu sponky, na ovládacom paneli sa zobrazí zodpovedajúce hlásenie. Sponky zosívacky vymete poda postupu nizsie. Odklopte kryt. 1 Sklopte pácku smerom doava a finiser odsute smerom doava az na doraz. Finiser posúvajte jemne az na doraz 2 Sklopte viecko kazety sponiek a kazetu sponiek vyberte. Kazetu sponiek vytiahnite smerom doprava. 3 28 VÝMENA SPOTREBNÉHO MATERIÁLU A ÚDRZBA Vyberte z kazety prázdnu schránku sponiek. Schránku sponiek jemne uchopte poda nákresu na pravej strane a zdvihnite smerom doava a nahor. Po uvonení zámku pokracujte v zdvíhaní schránky smerom doava a nahor pre jej úplné vybratie. 4 · Aj ke sa na ovládacom paneli zobrazí hlásenie, môze sa niekedy sta, ze v schránke sú este nejaké sponky. · Ke sú v schránke sponky, zámok sa neuvoní celkom ahko. Pouzitie sily pre uvonenie zámku môze deformova schránku sponiek a kazetu sponiek a spôsobi tak poruchu. Vlozte novú schránku sponiek do kazety poda nákresu nizsie. Schránku sponiek vlozte na miesto az zaklapne. 5 29 VÝMENA SPOTREBNÉHO MATERIÁLU A ÚDRZBA Vlozte kazetu sponiek do stroja. Kazetu sponiek vlozte na miesto az zaklapne. 6 Posute finiser doprava spä na miesto. Finiser posute jemne doprava spä az zaklapne na svojom pôvodnom mieste. 7 Zavrite kryt. 8 Pri zavieraní krytov dbajte na to, aby nedoslo k poraneniu vasich prstov. Vykonajte skusobnú tlac alebo kópiu v rezime so zosívaním pre overenie, ci zosívanie prebieha správne. 30 VÝMENA SPOTREBNÉHO MATERIÁLU A ÚDRZBA Pravidelná údrzba Pre zaistenie trvalej spickovej kvality prevádzky vykonávajte pravidelné cistenie stroja. Upozornenie Na cistenie stroja nepouzívajte horavé spreje. Pokia by plyn zo spreja prisiel do kontaktu s horúcimi elektrickými súciastkami alebo fixacnou casou vo vnútri stroja, mohlo by to vies ku vzniku poziaru alebo k úrazu elektrickým prúdom. · Na cistenie stroja nepouzívajte riedidlo, benzín alebo podobné agresívne cistiace prostriedky. Tieto prostriedky by mohli spôsobi poskodenie alebo zafarbenie krytov. · Pri pouzívaní MX-C311/MX-C381 pouzite mäkkú tkaninu na jemné zotrenie necistôt z povrchu lesklej zrkadlovitej casti ovládacieho panelu (zobrazené vpravo). Pokia pouzijete hrubú tkaninu alebo budete stiera necistoty silou, môze sa lesklý povrch Lesklá zrkadlovitá cas panelu je oblas oznacená . [. . . ] · Sharp OSA je obchodnou známkou spolocnosti Sharp Corporation. · RealVNC je obchodnou známkou spolocnosti RealVNC Limited. · Vsetky alsie obchodné známky a autorská práva sú majetkom ich príslusných vlastníkov. Candid a Taffy sú obchodné známky firmy Monotype Imaging, Inc. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU HP C9732A

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu HP C9732A začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag