Návod na použitie HP C9730A QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod HP C9730A bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky HP C9730A


Mode d'emploi HP C9730A
Download
návod na obsluhu HP C9730AQUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na pouzívanie je mozné si stiahnu z webovej stránky v stroji. Návod na pouzívanie Pre podrobné informácie Návod na pouzívanie si stiahnite z webovej stránky v stroji. Postup pre stiahnutie viz "Stiahnutie návodu na pouzívanie" (strana 4). Spôsob pouzívania návodu na pouzívanie Prvá strana obsahuje bezný obsah, ako aj obsah castí "Chcem. . . ". Voba "Chcem. . . " vám umozní odskoci priamo na cas popisujúcu oblas vásho záujmu. Napríklad, "Casto pouzívam funkciu kopírovania, preto by som rád setril papier". Poda toho, o co máte záujem môzete tiez postupova poda obsahu. Obsah návodu na pouzívanie je nasledujúci: PRED POUZITÍM ZARIADENIA KOPÍRKA TLACIARE SKENER/INTERNETOVÝ FAX UKLADANIE DOKUMENTOV NASTAVENIA SYSTÉMU RIESENIE PROBLÉMOV * Na prezeranie návodu vo formáte PDF je nutné ma Adobe® ReaderTM alebo Acrobat® Reader spolocnosti Adobe Systems Incorporated. [. . . ] Vyobrazenie funkcie je na konci tohoto návodu. Nastavenie jasu kópie (Jas) Túto funkciu pouzite na nastavenie jasu kópie. Vyobrazenie funkcie je na konci tohoto návodu. Nastavenie intenzity kópie (Intenzita) Túto funkciu pouzite na nastavenie intenzity kópie. Vyobrazenie funkcie je na konci tohoto návodu. Kontrola kópií pred tlacou (Náhad kópie) Bez ohadu na zvolený pocet kópií táto funkcia zhotoví len prvú sadu. Po kontrole tejto prvej sady sa zhotovia zostávajúce sady. 5 sád Kontrola 1 sada 4 sady 54 Kopírovanie originálov s rôznym formátom (Zmiesané vekosti originálu) Ke je napríklad originál B5 zmiesaný s originálmi A4, táto funkcia umozní kopírova vsetky originály naraz. Pri pouzití v kombinácii s funkciou auto obraz, môzu by vsetky kópie zhotovené na rovnakú vekos papiera. B5 B5 A4 A4 Kopírovanie tenkých originálov (Rezim pomalého skenovania) Táto funkcia umozní skenova pomocou automatického podávaca tenké originály, s ktorými sa normálne obtiazne manipuluje. Kopírovanie viac vizitiek (Skenovanie vizitiek) Na jeden list papiera je mozno skopírova az osem vizitiek. Túto funkciu je mozné pouzi na vytvorenie zoznamu vizitiek alebo na sústredenie vea vizitiek spolu do jednej skupiny. (Je pozadovaný podávac vizitiek. ) 55 Tlac Táto cas vysvetuje základné postupy pre tlac pomocou ovládaca tlaciarne stroja. Ukazuje tiez nastavenia, ktoré je mozné zvoli v ovládaci tlaciarne. Popisy obrazoviek a postupy sú uvádzané primárne pre Windows Vista® v prostredí Windows®, a pre Mac OS X v10. 4 v prostredí Macintosh. Zobrazenie okien závisí na verzii operacného systému, na verzii ovládaca tlaciarne a na pouzívanej aplikácii. 58 ZRUSENIE TLACOVEJ ÚLOHY (NA STROJI) . INSTALÁCIA V PROSTREDÍ MACINTOSH" v Návod na instaláciu softwaru / Sharpdesk instalacný manuál. Voba vekosti papiera Pred zadaním príkazu k tlaci zvote v ovládaci tlaciarne nastavenie papiera. (1) 1 Otvorte okno nastavenia stránky v TextEdit. (1) Otvorte menu [File]. (2) Zvote [Page Setup]. V Mac OS 9 zvote [Print] z menu [File] pri SimpleText. (2) 2 (1) (2) Zvote nastavenie papiera (1) Presvedcte sa, ci je zvolená správna tlaciare. Názov stroja, ktorý je zobrazený v menu "Format for" je normálne [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je skupina znakov, ktorá sa odlisuje poda modelu vásho stroja. ) (3) (2) Zvote [A4]. (3) Kliknite na tlacidlo [OK]. 61 Tlac súboru (1) 1 Vykonajte tlac z TextEdit. (1) Otvorte menu [File]. (2) Zvote [Print]. V Mac OS 9 zvote [Print] z menu [File] pri SimpleText. (2) 2 Zvote nastavenie tlace a kliknite na tlacidlo [Print]. (1) (2) (3) (1) Presvedcte sa, ci je zvolená správna tlaciare. Názov stroja, ktorý je zobrazený v menu "Printer" je normálne [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je skupina znakov, ktorá sa odlisuje poda modelu vásho stroja. ) (2) Zvote nastavenie tlace Kliknite na veda [Copies & Pages] a zvote z rozbaovacieho menu kazdé nastavenie, ktoré chcete konfigurova. Zobrazí sa obrazovka zvoleného nastavenia. Ke sa nastavenie v Mac OS X v10. 5 az 10. 5. 1 nezobrazí, kliknite na veda názvu tlaciarne. V Mac OS 9 kliknite na veda [General] a z rozbaovacej ponuky vyberte nastavenie. Zobrazí sa obrazovka zvoleného nastavenia. (3) Kliknite na tlacidlo [Print]. Tlac je spustená. 62 ZRUSENIE TLACOVEJ ÚLOHY (NA STROJI) Tlacovú úlohu môzete zrusi, pokia zrusenie vykonáte skôr, ako sa skutocne zacne tlaci. STAV ÚLOHY 1 2 Prevíja Tlacový rad 1 1 Dokoncené Stlacte tlacidlo [STAV ÚLOHY]. Zvote nastavenie na dotykovom paneli. (1) Stlacte tlacidlo [Tlac. [. . . ] poda obrázku ukazuje priblizne na miesto, kde doslo k Stlacením tlacidla [Informácia] sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Miesto zaseknutia Vyskytlo sa nesprávne vlozenie. Informácia (D) Odstránenie nesprávne podaného papiera Otvorte bocný kryt a odstráte zle vlozený papier. Opusti (A) (B) Spä alsí (A) Tu sa zobrazia pokyny pre odstránenie zaseknutia. (B) Animácia ukazuje, co je treba robi. (C) Zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej obrazovky. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU HP C9730A

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu HP C9730A začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag