Návod na použitie GARMIN NUVI 7X5

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 7X5 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 7X5


Mode d'emploi GARMIN NUVI 7X5
Download
návod na obsluhu GARMIN NUVI 7X5

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] nüvi 7X5 series ® uzívateská prírucka © 2008 Garmin Ltd. alebo jej pobocky Garmin International, Inc. Garmin Corporation 1200 East 151st Street, Liberty House, Hounsdown Business Park, No. 68, Jangshu 2nd Road, Olathe, Kansas 66062, USA Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. [. . . ] · Dotknite sa pre prehrávanie aktuálnej skladby od zaciatku; dotknite sa znovu pre prehrávanie predchádzajúcej skladby zo zoznamu. Dotknite sa a drzte pre posúvanie sa dozadu v aktuálnej skladbe. pre preskocenie na · Dotknite sa nasledujúcu skladbu. Dotknite sa a drzte pre posúvanie sa dopredu v aktuálnej skladbe. pre prerusenie · Dotknite sa skladby. nüvi 705 Series Uzívateská prírucka pre opakovanie · Dotknite sa aktuálneho zoznamu skladieb. · Dotknite sa pre miesanie poradia skladieb. · Dotknite sa albumu art pre prezeranie podrobností o skladbe, alebo pre odstránenie skladby zo zoznamu skladieb. Podporované typy súborov Nüvi podporuje hudobné súbory MP3 a súbory zoznamov skladieb M3U a M3U8. Vytváranie a pocúvanie zoznamov skladieb Pri pouzívaní svojho nüvi môzete pocúva zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili na vasom pocítaci. Taktiez môzete s pouzitím nüvi ulozi zoznamy skladieb. 29 Pouzívanie prehrávacov médií Pre ulozenie vásho aktuálneho zoznamu skladieb: 1. Zatia co pocúvate hudbu, v prehrávaci sa dotknite Prehadáva > Zozn. > Ulozi aktuálny zoznam skladieb. Zadajte názov a dotknite sa OK. Pre vytvorenie nového zoznamu skladieb: 1. V hudobnom prehrávaci sa dotknite Prehadáva > Zozn. > Vytvori nový zoznam skladieb. Dotknite sa Spä potom, ako skoncíte pridávanie skladieb do vásho zoznamu skladieb. 2. Ak je to potrebné, pouzite aplikáciu textového editora na odstránenie cesty k názvom súboru v súbore M3U. V súbore M3U by mal by len zoznam názvov hudobných súborov. Pozrite si súbor Pomocník (Help) pre audio program. Preneste zoznam skladieb a hudobné súbory do nüvi (pozrite si strany 32­33). Súbor M3U musí by na tom istom mieste, ako sú hudobné súbory. Pre prehrávanie zoznamu skladieb: Pre vytvorenie zoznamu skladieb na pocítaci: 1. S pouzitím vásho pocítaca a audio programu vytvorte zoznam skladieb hudobných súborov. Ulozte zoznam skladieb ako súbor M3U alebo M3U8. 1. V hudobnom prehrávaci sa dotknite Prehadáva > Zozn. [. . . ] 34 kilometre 41 klávesnica 9 rezim jazyka 9, 43 usporiadanie 41 klávesnica na obrazovke 9 klávesnica QWERTY 41 knihy 31 konektor slúchadla 58 kontaktovanie Garmin i konverzia mena 38 mapa aktivova podrobné mapy 44 aktualizova 49 listova 14 pohyb 14 prídavné 49 prispôsobenie potrebám 43 prezeranie 44 úrove podrobností 43 tlacidlo Map Info 44 verzia 44 zmena zobrazených dát 16 zoom 14 MapSource 49 maximálna rýchlos, reset 17 mena, konverzia 38 miery, konverzia 37 mikrofón 1 míle 41 mimo cesty, vytváranie trasy 14, 42, 61 montáz nabíjanie vásho nüvi 48, 59 nacítavanie lokality 12 fotografie 12 nacítavanie súborov do nüvi 32 náhlavná súprava 28 nastavenia 41­47 obnovenie 47 nastavenia casu 43 nastavenia displeja 42 nastavenia systému 41 nastavenie svojej lokality 14 Nástroje 34­38 navigácia 5 nastavenia 42 rezim 41 nedávno nájdené miesta 10 nüMaps Guarantee 49 O Obúbené 10 nacítavanie 12 editovanie 11 obrázky 35 obrázky Panoramio 12 63 nüvi 705 Series Uzívateská prírucka Index obrazovka jas 42 snímanie obrazovky 42 obrysy mapy 15 obchádzka 6 11 pripojenie pocítaca 32 prísavka 2 príslusenstvo 50, 51 prispôsobenie nüvi potrebám uzívatea 41­47 starostlivos o vás nüvi 54 stlmenie audio 6 telefonický hovor 21 stránka alsie odbocenie 18 stránka Trasový pocítac 17 stránka Zoznam odbocení 17 svetové hodiny 35 súbory 32­33 podporované typy 32 prenásanie 32­33 riadenie 32­33 vymazanie 33 súradnice 15 strbina karty SD 1 P párovanie mobilného telefónu 19, 20 PIN Bluetooth 46 Garmin Lock 49 podporované typy súborov 32 podrobné mapy 44 poistka, výmena 53 pokyny odbocenie za odbocením 17 pokyny pre jazdu 17 pomoc v núdzi 34 Pomocník v prístroji 34 posledná poloha 11, 61 postové smerovacie císlo 8 prehadávanie oblasti 7 Prehlásenie o zhode 57 prehrávac médií 28­31 prekladanie slov 36 prenásanie súborov 32­33 prídavné mapy 49 prichádzajúci hovor 21 prijímac dopravných informácií anténa 2 pripojenie fotografie k miestu 64 Q R QWERTY klávesnica 41 registrácia 55 reklamy 27, 38 resetovanie maximálnej rýchlosti 17 údajov o jazde 17 rezim navigácie bicykla 41, 61 rezim navigácie chodca 41 rezim pouzívania 41 riesenie problémov 59 Rozsírenia 50, 52 T S satelitné signály 3, 53 SaversGuide 52 sériové císlo 1 simulácia trasy 41 skladovanie nüvi 55 softvér aktualizova 50 dohoda o licencii 57 verzia 41 technické údaje 58 technológia Bluetooth 19­23 náhlavná súprava 28 párovanie s telefónom 9, 46 odstránenie telefónu 46 nastavenia 46 telefónny zoznam 21 tlacidlo POWER 1 TourGuide 47, 51 trasa krácania 41 trasy pridanie zastávky 5 uzívateský 13­15 obchádzka 6 nüvi 705 Series Uzívateská prírucka Index editovanie 13 nasledujúce 5 importovanie 35 rezim 41 mimo cesty 42 preferencie 42 simulácia 41 zastavenie 6 volanie domov 22 história 22 odpovedanie 21 stlmenie 21 toto miesto 7 ukoncenie hovoru 21 vyhýanie sa typy ciest 42 krádez 55 doprava 24 vymazanie Favorites (obúbené) 11, 14 vsetkých dát pouzívatea 47 súbory 33 trasa 14 znak 9 zákazkové POI 51 zoznam naposledy nájdených 10 vysielac FM 39­40 nastavenie 39 zákonné informácie 56 výstup, audio 6 konektor slúchadla 58 reproduktory vozidla 39 výstup audio 39­40 Z U údaje cesty, reset 17 ulozenie miest, ktoré nájdete 10 vasej aktuálnej lokality 10, 14, 34 upozornenia bezpecnostná kamera 50 blízkos 47 upozornenia pri priblízení 47 USB 32 vysunutie 33 rezim vekokapacitnej pamäte 32­33 riesenie problémov 59 uzívateské trasy, pozri trasy zabezpecené miesto 49 zachytávanie satelitov 3 zadávanie názvu 8 zákazkové POI 51 zákonné upozornenie, FM vysielac 56 zálozky 31 zariadenie proti ukradnutiu 44, 49 záznam cesty 44 zobrazenie glóbusu 15 zoom 14 zoznam skladieb 29 editovanie 30 prehrávanie 30 ulozenie aktuálnej 30 vytváranie 30 z pocítaca 30 zvukové knihy 31 V verzia audio 41 vidlica 2 vlastnosti telefónu hands-free 19­23 W WebUpdater 50 65 nüvi 705 Series Uzívateská prírucka Príloha 66 nüvi 705 Series Uzívateská prírucka Príloha Zárucný List ô ZáRUCNý LIST Informácie o výrobku: Názov - Typ - Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sériové císlo: TU ODSTRIHNÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informácie o zákazníkovi: Meno a priezvisko: Adresa: Telefón: Email: Upozornenie: Nie je potrebné aby bol zárucný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdací doklad. Zárucný list vsak plní dôlezitú sprievodnú funkciu pocas reklamacného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplni a posla spolu s dokladom o kúpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 7X5

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 7X5 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag