Návod na použitie GARMIN NUVI 3790T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 3790T bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 3790T


GARMIN NUVI 3790T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NÜVI 3790T (1441 ko)
   GARMIN NÜVI 3790T QUICK START MANUAL (649 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 3790TIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunú», a vyberte Presuò. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestni», a vyberte OK. Pravé výberové tlaèidlo Ak chcete zo zoznamu zvoli» funkciu pre pravé výberové tlaèidlo, vyberte Menu > Nastavenia > Moje skratky > Pravé výberové tlaèidlo. Pozrite si tie¾ èas» Pohotovostný re¾im str. 23. Li¹ta skratiek Ak chcete v aktívnom pohotovostnom re¾ime zvoli» aplikácie na li¹te skratiek a upravi» ich poradie, vyberte Menu > Nastavenia > Moje skratky > Li¹ta skratiek. Vyberte Zvoli» odkazy a oznaète po¾adovanú aplikáciu v zozname alebo v niektorej zlo¾ke. Vyberte Organizova» odkazy, ak chcete upravi» poradie aplikácií na li¹te skratiek. Zvoåte po¾adovanú aplikáciu, Copyright © 2006 Nokia. 64 vyberte Presuò a presuòte ikonu na iné miesto. Voåbou Hotovo > Áno potvrïte upravené poradie. Smerové tlaèidlo Ak chcete priradi» skratky smerovým tlaèidlám, vyberte Menu > Nastavenia > Moje skratky > Smerové tlaèidlo. Prejdite k po¾adovanému smerovému tlaèidlu a vyberte Zmeò a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete z niektorého tlaèidla priradenú funkciu odstráni», vyberte (prázdne). Tento prístupový kód je treba zada» iba keï sa so zariadením spájate prvý raz. Vá¹ telefón vytvorí spojenie so zariadením a mô¾ete zaèa» prená¹a» dáta. 66 Bezdrôtové spojenie Bluetooth Vyberte Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Bluetooth. Ak chcete zisti», ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte Aktívne zariadenia. Ak si chcete zobrazi» zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte Párové zariadenia. Vyberte Voåby, ak chcete získa» prístup k voåbám, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Nastavenia Bluetooth Ak chcete definova», ako sa vá¹ telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Bluetooth > Nastavenia Bluetooth > Viditeånos» môjho telef. alebo Meno môjho telefónu. Ak je pre vás dôle¾itá bezpeènos», vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte Viditeånos» môjho telef. Povoåte komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete. Infraèervené V tomto menu mô¾ete svoj telefón nastavi» na odosielanie a príjem dát cez jeho infraport. Aby ste mohli vyu¾i» IÈ prepojenie, musia by» zariadenia, medzi ktorými chcete vytvori» spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Cez infraport telefónu mô¾ete odosiela» a prijíma» dáta z kompatibilného telefónu alebo dátového zariadenia (napríklad poèítaèa). Nemierte IÈ (infraèerveným) lúèom nikomu do oèí a nedovoåte, aby ru¹il prácu iných infraèervených zariadení. Infraèervené zariadenia sú laserové výrobky Triedy 1. Pri odosielaní a príjme dát zabezpeète, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali ¾iadne preká¾ky. [. . . ] 22 tlaèidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 údr¾ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 témy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 text písanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 3790T

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 3790T začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag