Návod na použitie GARMIN NUVI 1490LMT IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1490LMT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1490LMT


GARMIN NUVI 1490LMT IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NÜVI 1490LMT (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1490LMT QUICK START MANUAL (613 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1490LMTIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. [. . . ] Smerovým tlaèidlom prejdite na po¾adovanú skupinu osôb alebo na polo¾ku Ka¾dý hovor a vyberte polo¾ku Oznaè. Moje skratky Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k èasto pou¾ívaným funkciám telefónu. Ak chcete upravi» svoje skratky, vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Moje skratky a niektorú z nasledujúcich mo¾ností: Pravé výberové tlaèidlo - výber funkcie v zozname pre pravé výberové tlaèidlo. Pozrite si aj èas» Pohotovostný re¾im na strane 23. V závislosti od vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb mô¾e by» toto menu nedostupné. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 71 Smerové tlaèidlo - výber skratiek pre smerové tlaèidlo. Prejdite na po¾adované smerové tlaèidlo, vyberte polo¾ku Zmeò a niektorú funkciu v zozname. Ak chcete pre niektoré tlaèidlo odstráni» priradenú funkciu, vyberte polo¾ku (prázdne). Ak chcete tlaèidlu znova priradi» funkciu, vyberte polo¾ku Prideå. V závislosti od vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb mô¾e by» toto menu nedostupné. Hlasové povely - aktivácia funkcií telefónu hlasovými povelmi. Vyberte zlo¾ku, smerovým tlaèidlom prejdite na funkciu, pre ktorú chcete prida» hlasovú voåbu, a vyberte polo¾ku Pridaj. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú da» presmerova». Pozrite si odsek Slu¾ba blokovania hovorov v èasti Bezpeènos» na strane 83. Príjem ka¾dým tlaèidlom > Zapnutý - prijímanie hovorov krátkym stlaèením åubovoåného tlaèidla okrem tlaèidla Koniec a åavého a pravého výberového tlaèidla. Príjem otvorením krytu > Zapnutý - odpovedanie na prichádzajúci hovor otvorením prístroja. Automatické opakovanie > Zapnuté - prístroj po neúspe¹nom pokuse o spojenie hovoru vykoná maximálne desa» ïal¹ích pokusov. Rýchla voåba > Zapnutá - zapnutie rýchlej voåby. Informácie o nastavení rýchlej voåby nájdete v èasti Rýchla voåba na strane 67. Tieto èísla budete môc» vola» stlaèením a podr¾aním príslu¹ného èíselného tlaèidla. Slu¾ba èakania na hovor > Aktivova» - sie» vás upozorní na prichádzajúci hovor aj poèas prebiehajúceho hovoru (slu¾ba siete). Súhrnné info po hovore > Zapnuté - prístroj po ka¾dom hovore krátko zobrazí pribli¾nú då¾ku a cenu hovoru (slu¾ba siete). All rights reserved. 74 Posla» moju identifikáciu (slu¾ba siete) > Áno, Nie alebo Nastavená sie»ou Linka pre odchádzajúce (slu¾ba siete) - ak va¹a SIM karta podporuje slu¾bu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastavi» linku 1 alebo 2. Telefón Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Telefón a zvoåte niektorú z nasledujúcich volieb: Jazyk telefónu - nastavenie jazyka písaného a zobrazovaného textu. [. . . ] 28, 65, 67 S servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 servisné èísla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 skripty pri bezpeènom spojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 správy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 slu¾by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 slu¾by SIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 slu¾by zákazníkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1490LMT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1490LMT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag