Návod na použitie GARMIN NUVI 1450LM IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1450LM bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1450LM


Mode d'emploi GARMIN NUVI 1450LM
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1450LM QUICK START MANUAL (613 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1450LMIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nenechávajte zariadenie v prostredí s teplotou vyssou ako 35°C (napr. v saune alebo vo vnútri zaparkovaného automobilu). Pocas letného obdobia môze teplota vo vnútri automobilu vystúpi az na 80°C. Aby ste predisli riziku dopravnej nehody Nepouzívajte slúchadlá pocas bicyklovania, pri riadení automobilu alebo motocykla. Slúchadlá nepouzívajte pri vedení motorového vozidla ani pocas bicyklovania. Nielen ze je to nebezpecné, ale v mnohých krajinách je to aj protizákonné. Rovnako môze by nebezpecné pocúva hudbu v slúchadlách pri vysokej hlasitosti pocas chôdze, najmä pri prechode cez cestu. 2 Z dôvodu bezpecnosti skontrolujte, ci sa kábel slúchadiel pri vasom pohybe nedotýka vásho ramena alebo okolitých objektov. UPOZORNENIE V prípade nedodrzaní týchto pokynov môze dôjs k fyzickým skodám alebo poskodeniu zariadenia. Pouzívanie zariadenia Dávajte pozor, aby ste predisli zlyhaniu zariadenia a jeho fyzickému poskodeniu. [. . . ] [ lbb ] alebo [ BBl] a potom Naladí sa najblizsia stanica k frekvencii, pri ktorej ste uvonili tlacidlo. Manuálne ladenie 1 Stlacte [ ] a zvote <Manual Mode>. Hlásenie <PRESET> zmizne z displeja a aktivuje sa rezim manuálneho ladenia. 2 Stlacte [ lbb ] alebo [ BBl]. Stlácaním tlacidla naladíte stanicu. 40 Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM Naladenie stanice Automatické ladenie staníc Ulozi môzete az 20 staníc. a pridrzaním 1 Zatlacením Menu. tlacidla [ zobrazenie ] zapnite Kapitola 3. Prehrávanie hudby/Príjem FM rádia Ladenie staníc/Naladenie stanice tlacidla 2 Stlacenímtlacidlo [ [ +]. , - ] vyberte <Settings> a stlacte Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia). tlacidla 3 Stlacenímtlacidlo [ [ +]. , - ] vyberte <FM Radio> a stlacte Zobrazí sa Menu FM Radio (FM rádio). tlacidla 4 Stlacenímtlacidlo [ [ +]. , - ] vyberte <Auto Preset> a stlacte Zobrazí sa potvrdzovacie okno Auto Preset Confirm. 5 Stlacením tlacidla [ + , - ] vyberte <Yes> a stlacte tlacidlo [ ]. Zobrazí sa hlásenie <AUTO> a automaticky sa naladia stanice pod císla predvolieb 1 ~ 20. 41 Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM Naladenie stanice (Pokracovanie) Zrusenie pocas ladenia Ak chcete zrusi ladenie pocas operácie <Auto Preset>, stlacte tlacidlo [ lbb ] alebo [BBl]. Automatické ladenie sa zrusí a ulozia sa len doteraz naladené stanice. Pozn. Ak chcete po ulození znova aktivova funkciu <Auto Preset>, ulozené stanice sa úplne vymazú a môzete zaca s operáciou od zaciatku. Pred ladením vzdy pripojte k prehrávacu slúchadlá. Kábel slúchadiel sa vyuzíva ako anténa FM rádia. Pozor 42 Manuálne ladenie staníc 1 Stlacte [ ] a zvote <Manual Mode>. Kapitola 3. Prehrávanie hudby/Príjem FM rádia Hlásenie <PRESET> zmizne z displeja a aktivuje sa rezim manuálneho ladenia. 2 Stlácaním [ lbb ] alebo [BBl] prepínate ulozené predvoby. 3 Stlacte [ USER/ ]. Zobrazí sa hlásenie <Save?> . alebo 4 Stlácaním [ lbb ]tlacidlo[BBl]]. specifikujte císla a potom stlacte [ Zobrazí sa hlásenie <SAVED!!> a zvolená stanica sa ulozí pod zvolené císlo predvoby. Naladenie stanice Ladenie staníc v rezime PRESET 1 Stlacte [ ] a zvote <Preset Mode>. Zobrazí sa hlásenie <PRESET> a aktivuje sa rezim predvolieb. 2 Stlacte [ lbb ] alebo [ BBl]. Zvolí sa pozadovaná predvoba a naladí sa ulozená stanica. 43 Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM Vymazanie predvolieb Skôr nez zacnete! Nasledovným postupom vymazete ulozené stanice pocas pocúvania FM rádia. 1 Stlacte [ ] a zvote <Preset Mode>. Zobrazí sa hlásenie <PRESET> a aktivuje sa rezim predvolieb. 2 Stlácaním lbb ] alebo [BBl] zvote ulozené predvoby, ktoré chcete vymaza. 3 Stlacte [ USER/ ]. Zobrazí sa hlásenie <Delete?> . 4 Stlácaním lbb ] [alebo [BBl] zvote <Y> a potom stlacte tlacidlo ]. Zobrazí sa hlásenie <DELETED!!> a zvolená predvoba sa vymaze. Vymazávanie predvolieb zrusíte zvolením <N>. 44 Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM Nastavenie FM rádia Nastavenie rozsahu a kroku ladenia a pridrzaním 1 Zatlacením Menu. tlacidla [ zobrazenie ] zapnite Kapitola 3. Prehrávanie hudby/Príjem FM rádia Vymazanie predvolieb/ tlacidla 2 Stlacenímtlacidlo [ [ +]. , - ] vyberte <Settings> a stlacte Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia). tlacidla 3 Stlacenímtlacidlo [ [ +]. , - ] vyberte <FM Radio> a stlacte Zobrazí sa Menu FM Radio (FM rádio). tlacidla 4 Stlacenímtlacidlo [ [ +]. , - ] vyberte <FM Radio> a stlacte Nastavenie FM rádia Zobrazí sa Menu FM Region (Rozsah a krok ladenia v pásme FM). 5 Stlacením tlacidla [ + , - ] zvote región a stlacte tlacidlo [ ]. Zvoli môzete: <Korea/USA> <Japan> <Other Countries>. Pozn. Ladiaci rozsah poda regiónu: - Korea/USA: Krok ladenia je 100 kHz a ladiaci rozsah je 87, 5 MHz ~ 108, 0 MHz. - Pre pohyb v aktuálnom Menu stlácajte tlacidlá [+, -]. - Stlacením [ ] zvote alebo ulozte nastavenie v Menu. Ak pocas 30 sekúnd nie je v Menu Settings stlacené ziadne tlacidlo, nastavenia sa zrusia a obnoví sa predchádzajúca funkcia. 50 DNSe : Môzete vybra vhodné vlastnosti zvuku pre kazdý hudobný záner. Zvoli môzete <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club> <Normal> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballad> <R&B> <Classical> alebo <User EQ>. 3D User Set : Nastavenie 3D zvuku a zvýraznenia nízkych tónov. 3D môze by nastavený medzi úrovami 00 az 05 a zvýraznenie basov medzi úrovami 00 az 03. Ak chcete pouzi funkciu 3D User Set, zvote <3D User> z <DNSe>. User EQ Set : Priamy výber zvukového efektu (EQ). Pre pouzitie uzívateského EQ, vyberte <User EQ> v <DNSe>. Play Mode : Výber rezimu prehrávania, napr. Zvoli môzete <Normal> <Repeat All> <Repeat One> <Shuffle All> a <Intro>. [. . . ] (Pre Windows ME/2000/XP) Na ploche stlacte <Start> a spustite Windows Update. Vyberte kritické aktualizácie a spustite aktualizáciu. Restartujte PC a znova pripojte prehrávac. Skontrolujte stav akumulátora. Nefunguje podsvietenie. Zariadenie je horúce. Teplo sa môze vytvára pocas nabíjania akumulátora. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1450LM

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1450LM začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag