Návod na použitie GARMIN NUVI 1450 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1450 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1450


GARMIN NUVI 1450 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1450 (918 ko)
   GARMIN NÜVI 1450 (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1450 QUICK START MANUAL (613 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1450IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ak budete pociÈovaÈ zvonenie v uiach pri pouÏívaní slúchadiel, okamÏite si ich zloÏte a zníÏte hlasitosÈ. Aby ste predili riziku dopravnej nehody Zariadenie nepouÏívajte vo vlhkom, pranom alebo v zneãistenom prostredí, môÏete tm spôsobiÈ poÏiar alebo úraz elektrickm prúdom. Nenechávajte zariadenie v prostredí s teplotou vyou ako 35oC (napr. v saune alebo vo vnútri zaparkovaného automobilu). Poãas horúceho obdobia môÏe teplota vo vnútri automobilu vystúpiÈ aÏ na 80oC. NepouÏívajte slúchadlá poãas bicyklovania, vedenia automobilu alebo jazdy na motocykli. MôÏete tm spôsobiÈ váÏnu nehodu a navye je to v niektorch krajinách zákonom zakázané. Rovnako môÏe byÈ nebezpeãné poãúvaÈ hudbu v slúchadlách pri vysokej hlasitosti poãas chôdze, najmä pri prechode cez cestu. Dbajte nato, aby sa vám kábel zo slúchadiel nezamotal okolo rúk alebo okolitch objektov pri vedení vozidla, pri práci alebo poãas chôdze. [. . . ] Add to Preset RDS Display Auto Preset FM Region FM Sensitivity 1 V reÏime FM rádia stlaãte tlaãidlo [MENU]. 2 Stláãaním [ I ] zvoºte <Auto Preset> a stlaãte [ ]. Zobrazí sa potvrdzovacie okno Auto Preset Confirm. 3 Stláãaním [ I ] zvoºte <Yes> a stlaãte [ ]. Zobrazí sa okno <Auto Preset>, ktoré umoÏní naladiÈ aÏ 30 staníc. Zruenie poãas ladenia Ak chcete zruiÈ ladenie poãas operácie <Auto Preset>, stlaãte tlaãidlo [ ]. I Automatické ladenie sa zruí a uloÏia sa len doteraz naladené stanice. I Pozn. Ak chcete po uloÏení znova aktivovaÈ funkciu <Auto Preset>, uloÏené stanice sa úplne vymaÏú a môÏete zaãaÈ s operáciou od zaãiatku. 49 Príjem FM rozhlasového vysielania Naladenie stanice (Pokraãovanie) Manuálne ladenie staníc 1 Stláãaním [ I ] zvoºte <MANUAL>. V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí <MANUAL>. BBC R2 2 Stláãaním [ predvoºbu. I ] nalaìte stanicu, ktorú chcete uloÏiÈ ako B/ ]. 3 Stlaãte tlaãidlo [A 4 Stláãaním [ I I Pred ãíslom predvoºby bliká <ADD>. ] Ïelané ãíslo predvoºby a stlaãte [ ]. Zvolená stanica sa uloÏí pod ãíslo predvoºby. Predvoºbu môÏete uloÏiÈ aj stlaãením [MENU] a zvolením <Add to Preset> v reÏime <MANUAL>. Ak naladíte rovnakú frekvenciu, zobrazí sa <Same frequency exists. Stláãaním[ <Yes> alebo <No> a stlaãte Pozn. I ] zvoºte [ ]. Ladenie staníc v reÏime PRESET 1 Stláãaním [ I ] zvoºte <PRESET>. V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí <PRESET>. BBC R2 2 Stlaãte tlaãidlo [ I ]. Zvolí sa poÏadovaná predvoºba a naladí sa uloÏená stanica. 50 I Ak ste neuloÏili Ïiadnu predvoºbu, zobrazí sa <No preset> a prehrávaã sa neprepne do reÏimu <PRESET>. Pozn. Príjem FM rozhlasového vysielania Vymazanie predvolieb SK 51 Skôr neÏ zaãnete! I Nasledovnm postupom vymaÏete uloÏené stanice poãas poãúvania FM rádia. 1 Stláãaním [ I ] zvoºte <PRESET>. V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí <PRESET>. BBC R2 2 Stlaãte tlaãidlo [A I B/ ]. Bliká <DELETE>. ] zvoºte predvoºbu, ktorú 3 Stláãanímzo[ zoznamu PRESET a stlaãte [ chcete ]. odstrániÈ I Zobrazí sa okno pre vymazanie predvolieb Delete Preset. 4 Stláãaním [ I I ] zvoºte <Yes> a stlaãte [ ]. Zvolené ãíslo predvoºby sa vymaÏe. Ak nechcete odstrániÈ predvoºby, zvoºte <NO>. I Predvoºbu môÏete odstrániÈ aj stlaãením [MENU] a zvolením <Delete Preset> v reÏime <MANUAL>. Pozn. Príjem FM rozhlasového vysielania PouÏívanie Menu FM Radio Nastavenie zobrazenia RDS Go to Preset Mo. . Add to Preset RDS Display Auto Preset FM Region FM Sensitivity RDS (Radio Data System) umoÏÀuje príjem a zobrazenie aj inch vysielanch informácií. Informácie o type programu ako News, Sports alebo Music, alebo informácie o vysielanej stanici sa budú zobrazovaÈ na displeji. 1 V reÏime FM rádia stlaãte tlaãidlo [MENU]. 2 Stláãaním [ ] zvoºte <RDS Display> a stlaãte [ I ]. Zobrazí sa Menu RDS Display (RDS zobrazenia). Program Service Program Type 3 Stláãaním [ [ ]. I I ] zvoºte reÏim RDS zobrazenia a stlaãte ZvoliÈ môÏete: <Program Service> a <Program Type>. <Program Service> : Zobrazenie názvu stanice z aÏ 8 znakov. Ak sa prijímajú informácie PS, zobrazí sa názov PS (BBC, AFO, NDR atì. ). Ak sa neprijíma PS informácia, na displeji sa zobrazí pôvodná frekvencia stanice. <Program Type> : Zobrazenie typu práve vysielaného programu. I I Ak nie je FM signál kvalitn, RDS informácie sa nemusia zobraziÈ. Pozn. 52 Nastavenie rozsahu a kroku ladenia Go to Preset Mo. . Bluetooth je PC a telekomunikaãn priemyseln tandard, ktor definuje vzájomné bezdrôtové prepojenie mobilnch telefónov, PC, PDA a domácich telefónov na krátke vzdialenosti. I V závislosti od podmienok pouÏívania môÏe Bluetooth zariadenie spôsobovaÈ ruenie alebo poruchy. I I I I Elektrické ovplyvÀovanie z dôvodu fyzického kontaktu s produktom, napr. ak máte produkt v jednej ruke a na hlave nosíte stereo slúchadlá. Z dôvodu fyzického kontaktu s vysielaãom alebo prijímaãom na produkte alebo stereo slúchadlách Elektrické ruenie z elektrickch vbojov v stenách, rohoch alebo kancelárskych zariadeniach Elektrické ruenie spôsobené zariadeniami pracujúcimi v tom istom frekvenãnom pásme, vrátane zdravotníckych zariadení, mikrovlnnch rúr a bezdrôtovch LAN sietí. I âím väãia je vzdialenosÈ medzi produktom a stereo slúchadlami, tm horia je kvalita. Ak vzdialenosÈ presiahne urãitú medzu, bezdrôtové spojenie sa rozpojí. I Pri párovaní Bluetooth zariadenia s produktom umiestnite zariadenia vedºa seba v ão najkratej vzdialenosti. I Neodporúãa sa poÏívaÈ reÏimy zobrazenia textu alebo obrázkov pri poãúvaní cez Bluetooth slúchadlá. Inak môÏe dochádzaÈ k oneskoreniu v odozve na pouÏitie ovládacích prvkov a rueniam v Bluetooth komunikácii. I V zónach so zlmi podmienkami na írenie signálu (napr. vo vÈahu alebo v podzemí) nemusí Bluetooth spojenie fungovaÈ správne. I Súbory s niÏou frekvenciou neÏ 32 kHz sa v závislosti od pecifikácií stereo slúchadiel nemusia prehraÈ. 57 SK Funkciu Bluetooth moÏno pouÏívaÈ len s príslunmi modelmi (YP-T9B, T9JB). Bluetooth PouÏívanie Bluetooth (Pokraãovanie) ·pecifikácie Bluetooth Vlastnosti Bluetooth zariadenia sa líia v závislosti od jeho pecifikácií. Tento produkt je kompatibiln so tandardom Bluetooth pecifikácií. I ·pecifikácie na urãité úãely: Veobecne silnejí vstupn prenosov signál redukuje problémy, avak vyÏaduje väãiu spotrebu akumulátora. I ·tandardné pecifikácie: NiÏí vstupn prenosov signál spôsobuje viac problémov pri prenose, avak vyÏaduje niÏiu spotrebu akumulátora a zvyuje sa dostupn ãas prevádzky. I Pozn. Ak nepouÏívate Bluetooth prepojenie, nastavte <Bluetooth Mode> na <OFF>. Ak zostane nastavenie <ON> pre poloÏku <Bluetooth Mode>, redukuje sa vdrÏ akumulátora. 58 Skôr neÏ zaãnete! I Bluetooth zariadenie musí byÈ v reÏime párovania. [. . . ] Stlaãením ºubovoºného tlaãidla ho zapnite. Zariadenie sa nezapne. I I Nefungujú tlaãidlá. I I I Displej sa nezapne. I Zariadenie sa vypína. VdrÏ akumulátor nezodpovedá údajom v návode. RchlosÈ prenosu súboru je príli nízka. Zariadenie sa automaticky vypne, keì je akumulátor úplne vybit. Nabite akumulátor. I I VdrÏ akumulátora sa môÏe meniÈ v závislosti od nastavenia zvuku a nastavenia displeja. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1450

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1450 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag