Návod na použitie GARMIN NUVI 1390T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1390T bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1390T


Mode d'emploi GARMIN NUVI 1390T
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NÜVI 1390T (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1390T QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1390TIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tieto výrobky neodhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. V¹etky práva vyhradené. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] úèas» v stave kµudu, Synchronizova» s profilmi, Typ spojenia alebo Nastavenia úèasti Vy¾iadané mená Mô¾ete si vytvori» zoznam kontaktov, pre ktoré chcete dostáva» informácie o ich prezenènom stave. Tieto údaje si mô¾ete prezera», ak to povolí príslu¹ný kontakt a sie». Tieto vy¾iadané mená si mô¾ete prezrie» buï pri prechádzaní cez zoznam kontaktov, alebo v menu Vy¾iadané mená. Skontrolujte, èi je pou¾ívaná pamä» buï Telefón, alebo Telefón a SIM. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 67 Ak sa chcete pripoji» k prezenènej slu¾be, vyberte polo¾ku Menu > Kontakty > Moja úèas» > Pripoji» k slu¾be Moja úèas». Pridanie kontaktu k vy¾iadaným menám 1. Vyberte polo¾ku Menu > Kontakty > Vy¾iadané mená. Ak vo svojom zozname nemáte ¾iadne kontakty, vyberte polo¾ku Pridaj. V opaènom prípade vyberte polo¾ku Voµby > Vy¾iada» nové. Zobrazí sa zoznam va¹ich kontaktov. Ak má kontakt ulo¾ený identifikátor, pridá sa do zoznamu vy¾iadaných kontaktov. Zobrazenie vy¾iadaných mien Informácie o zobrazení prezenèných informácií nájdete v èasti Vyhåadávanie kontaktov na strane 63. Vyberte polo¾ku Menu > Kontakty > Vy¾iadané mená. Vyberte polo¾ku Detaily, navigaèným tlaèidlom prejdite na po¾adované telefónne èíslo a vyberte polo¾ku Voµby > Prida» hlas. Vyberte polo¾ku ©tart a jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahra» ako hlasový povel. Po skonèení nahrávania telefón zaznamenaný povel prehrá. V prieèinku Kontakty sa za telefónnym èíslom s hlasovým povelom objaví ikona . Ak chcete získa» prehåad o hlasových poveloch, vyberte polo¾ku Menu > Kontakty > Hlasové voµby. Navigaèným tlaèidlom prejdite na kontakt s po¾adovaným hlasovým povelom a vyberte, èi chcete zaznamenaný hlasový povel prehra», vymaza» alebo zmeni». Volanie s vyu¾itím hlasového povelu Ak je na telefóne spustená aplikácia, ktorá prijíma alebo odosiela dáta cez spojenie GPRS, musíte túto aplikáciu pred pou¾itím hlasového vytáèania ukonèi». V pohotovostnom re¾ime stlaète a podr¾te tlaèidlo na zní¾enie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text Hovorte teraz. Telefón prehrá rozpoznaný hlasový povel a potom po uplynutí 1, 5 sekundy vytoèí èíslo zodpovedajúce tomuto hlasovému povelu. Ak pou¾ívate kompatibilný headset s tlaèidlom, mô¾ete hlasové vytáèanie spusti» stlaèením a podr¾aním tlaèidla headsetu. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 71 Rýchla voåba Ak chcete niektorému tlaèidlu rýchlej voåby priradi» èíslo, vyberte polo¾ku Menu > Kontakty > Rýchla voµba a navigaèným tlaèidlom prejdite na po¾adované tlaèidlo rýchlej voåby. [. . . ] Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» vypnú», aby ste mohli uskutoèni» tiesòové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeni» profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutoèni» tiesòové volanie. Vyhåadajte si podrobnej¹ie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateåa slu¾ieb. Pri tiesòovom volaní èo najpresnej¹ie podajte v¹etky potrebné informácie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1390T

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1390T začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag