Návod na použitie GARMIN NUVI 1350LMT IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1350LMT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1350LMT


GARMIN NUVI 1350LMT IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NÜVI 1350LMT (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1350LMT QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1350LMTIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ïal¹ie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane ¾ivotného prostredia alebo v ¹pecifických informáciách pre danú krajinu na adrese www. nokia. com. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] Otvorte zlo¾ku Témy a vyberte po¾adovanú tému. Naèítania tém - otvorenie zoznamu prepojení na naèítanie ïal¹ích tém. Pozrite si èas» Naèítanie súborov na strane 87. Tóny Tu mô¾ete zmeni» nastavenia vybraného aktívneho profilu. Vyberte a zmeòte polo¾ky Hlásenie prichádzajúceho hovoru, Tón zvonenia, Hlasitos» zvonenia, Hlásenie vibrovaním, Nastavenia slu¾by Push to talk, Tón hlásenia 52 Nastavenia správy, Tón hlásenia chatu, Tóny tlaèidiel a Výstra¾né tóny. Pozrite si èas» Profily na strane 52. Ak zvolíte najvy¹¹iu hlasitos» tónu zvonenia, tón dosiahne najvy¹¹iu hlasitos» po niekoåkých sekundách. Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych èísel patriacich vybranej skupine osôb, vyberte polo¾ku Hlásenie. Smerovým tlaèidlom prejdite na po¾adovanú skupinu osôb alebo na polo¾ku Ka¾dý hovor a vyberte polo¾ku Oznaè. Svetlo Výberom polo¾ky Menu > Nastavenia > Svetlo > Svetelné efekty > Zapnutá mô¾ete aktivova» svetelné efekty prístroja, napríklad ako pripomienku neprijatých hovorov. Moje skratky Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k èasto pou¾ívaným funkciám telefónu. Ak chcete spravova» skratky, vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Moje skratky a niektorú z nasledujúcich mo¾ností: Pravé výberové tlaèidlo - výber funkcie v zozname pre pravé výberové tlaèidlo. Pozrite si aj èas» Pohotovostný re¾im na strane 17. V závislosti od vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb mô¾e by» toto menu nedostupné. Smerové tlaèidlo - výber skratiek pre smerové tlaèidlo. Prejdite na po¾adované smerové tlaèidlo, vyberte polo¾ku Zmeò a niektorú funkciu v zozname. Napríklad GMT -5 oznaèuje èasové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu/Londýna (Veåká Británia). Telefonovanie Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Hovor a niektorú z nasledujúcich mo¾ností: Automatická kontrola hlasitosti - telefón bude automaticky upravova» výstupnú hlasitos» podåa hluku okolia. Presmerovanie hovoru (slu¾ba siete) - presmerovanie prichádzajúcich hovorov. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú da» presmerova». Pozrite si odsek Slu¾ba blokovania hovorov v èasti Ochrana na strane 60. Príjem ka¾dým tlaèidlom > Zapnutý - prijímanie hovorov krátkym stlaèením åubovoåného tlaèidla okrem tlaèidla Koniec a åavého a pravého výberového tlaèidla. Automatické opakovanie > Zapnuté - telefón po neúspe¹nom pokuse o spojenie hovoru vykoná maximálne desa» ïal¹ích pokusov. Rýchla voåba > Zapnutá - zapnutie rýchlej voåby. Informácie o nastavení rýchlej voåby nájdete v èasti Rýchla voåba na strane 49. Tieto èísla budete môc» vola» stlaèením a podr¾aním príslu¹ného èíselného tlaèidla. Slu¾ba èakania na hovor > Aktivova» - sie» vás upozorní na prichádzajúci hovor aj poèas prebiehajúceho hovoru (slu¾ba siete). Pozrite si èas» Slu¾ba èakania na hovor na strane 21. [. . . ] Tiesòové èísla sa v rôznych oblastiach lí¹ia. Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» vypnú», aby ste mohli uskutoèni» tiesòové volanie. Vyhåadajte si podrobnej¹ie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateåa slu¾ieb. Pri tiesòovom volaní èo najpresnej¹ie podajte v¹etky potrebné informácie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1350LMT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1350LMT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag