Návod na použitie GARMIN NUVI 1350 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1350 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1350


Mode d'emploi GARMIN NUVI 1350
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1350 (1409 ko)
   GARMIN NÜVI 1350 (897 ko)
   GARMIN NUVI 1350 QUICK START GUIDE (553 ko)
   GARMIN NUVI 1350 QUICK START MANUAL (564 ko)
   GARMIN NÜVI 1350 QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1350IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ïal¹ie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane ¾ivotného prostredia alebo v ¹pecifických informáciách pre danú krajinu na adrese www. nokia. com. Copyright © 2006 Nokia. V¹etky práva vyhradené. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port, PC Suite a logá Nokia Original Enhancements sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. [. . . ] Nastavenia Pomocou tohto menu mô¾ete nastavi» alebo zmeni» svoje profily, témy, osobné skratky, nastavenia èasu a dátumu, nastavenia hovoru, nastavenia pripojenia, nastavenia prístroja, nastavenia hlavného displeja, nastavenia minidispleja, nastavenia tónov, nastavenia doplnkov, konfiguraèné nastavenia, ochranné nastavenia a obnovi» predvolené nastavenia od výrobcu. Profily Vá¹ prístroj pou¾íva niekoåko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umo¾òujú upravi» tóny prístroja pre rozlièné okolnosti a prostredia. Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Profily a po¾adovaný profil. · Ak chcete aktivova» zvolený profil, vyberte polo¾ku Aktivova». · Ak chcete upravi» daný profil, vyberte polo¾ku Prispôsobi» a nastavenia, ktoré chcete upravi»: potom vykonajte zmeny. · Ak chcete profil aktivova» na urèitý èas (nepresahujúci 24 hodín), vyberte polo¾ku Naèasova» a nastavte èas, dokedy bude nastavený daný profil. Keï uplynie èas nastavený pre daný profil, aktivuje sa predchádzajúci (nenaèasovaný) profil. Témy Aktiváciou niektorej témy mô¾ete zmeni» vzhåad displeja prístroja. Téma mô¾e obsahova» obrázok tapety, tón zvonenia, ¹etriè obrazovky a farebnú schému. Témy sú ulo¾ené v zlo¾ke Galéria. Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Témy a jednu z nasledujúcich mo¾ností: Zvoli» tému - nastavenie témy pre prístroj. Otvorí sa zoznam zlo¾iek v menu Galéria. Otvorte zlo¾ku Témy a vyberte po¾adovanú tému. Zobrazenie informácií MCN > Zapnutá - od operátora siete budete dostáva» informácie v závislosti od bunky siete, v ktorej sa práve nachádzate (slu¾ba siete). ©etriè displeja Ak chcete vybra» ¹etriè obrazovky, vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Hlavný displej > ©etriè displeja > ©etrièe displeja > Snímka, Sada listov, Otvori» Kameru, Videoklip, Analógové hodiny alebo Digitálne hodiny. Ak chcete naèíta» ïal¹ie ¹etrièe displeja, vyberte polo¾ku Naèítania grafiky. Vyberte polo¾ku Èasový limit a nastavte èas, po ktorom sa bude aktivova» ¹etriè displeja. Ak chcete aktivova» ¹etriè displeja, vyberte polo¾ku Zapnuté. Veåkos» písma Táto funkcia umo¾òuje vybra» veåkos» písma pre Správy, Kontakty a Web. Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Hlavný displej > Veåkos» písma a jednu z nasledujúcich mo¾ností: Správy - výber veåkosti písma pre správy. Vyberte polo¾ku Extra malé písmo, Normálne písmo alebo Veåké písmo. Kontakty - výber veåkosti písma pre názvy kontaktov. Vyberte polo¾ku Normálne písmo alebo Veåké písmo. Web - výber veåkosti písma pre internetové stránky urèené pre mobilné telefóny. Vyberte polo¾ku Extra malé písmo, Malé písmo alebo Veåké písmo. 57 Nastavenia Minidisplej Mô¾ete vybra» nastavenia minidispleja na prednej strane prístroja. ©etriè displeja Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Minidisplej > ©etriè displeja > ©etrièe displeja > Analógové hodiny alebo Digitálne hodiny. [. . . ] Najvy¹¹ia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri pou¾ívaní prístroja pri uchu je 1, 15 W/kg. Pri pou¾ití príslu¹enstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR mô¾u zmeni». Hodnoty SAR sa mô¾u odli¹ova» v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenèného pásma siete. Ïal¹ie informácie o SAR mô¾ete nájs» medzi produktovými informáciami na stránkach www. nokia. com. 114 Register Register A aktívny pohotovostný re¾im . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1350

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1350 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag