Návod na použitie GARMIN NUVI 1350 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1350 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1350


GARMIN NUVI 1350 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1350 (1409 ko)
   GARMIN NÜVI 1350 (897 ko)
   GARMIN NUVI 1350 QUICK START GUIDE (553 ko)
   GARMIN NUVI 1350 QUICK START MANUAL (564 ko)
   GARMIN NÜVI 1350 QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1350IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ïal¹ie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane ¾ivotného prostredia alebo v ¹pecifických informáciách pre danú krajinu na adrese www. nokia. com. Copyright © 2006 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port, PC Suite a logá Nokia Original Enhancements sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] Ak chcete aktivova» ¹etriè displeja, vyberte polo¾ku Zapnuté. Èas a dátum Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Èas a dátum a jednu z nasledujúcich mo¾ností: Èas - nastavenie zobrazovania alebo skrytia hodín na displeji prístroja v pohotovostnom re¾ime, nastavenie èasu a výber èasového pásma a formátu èasu. Dátum - nastavenie zobrazovania alebo skrytia dátumu na displeji prístroja v pohotovostnom re¾ime, nastavenie dátumu a výber formátu a oddeåovaèa dátumu. Auto aktualizácia dátumu a èasu (slu¾ba siete) - nastavenie prístroja na automatickú aktualizáciu èasu a dátumu príslu¹ného èasového pásma. Moje skratky Mô¾ete nastavi» najèastej¹ie pou¾ívané funkcie, ktoré budú rýchlo dostupné prostredníctvom funkcie Moje skratky. ¥avé výberové tlaèidlo Ak chcete zvoli» funkciu v zozname pre åavé výberové tlaèidlo, vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Moje skratky > Åavé výb. Pozrite si tie¾ èas» , , Pohotovostný re¾im", str. Ak chcete aktivova» funkciu v pohotovostnom re¾ime, keï je åavé výberové tlaèidlo nastavené ako Ís» na, vyberte polo¾ku Ís» na a po¾adovanú funkciu v zozname osobných skratiek. Vyberte polo¾ku Voåby a niektorú z nasledujúcich mo¾ností: 58 Nastavenia Vybra» voåby - ak chcete do zoznamu skratiek prida» alebo z neho odstráni» niektorú funkciu. Smerovým tlaèidlom prejdite na po¾adovanú funkciu a vyberte polo¾ku Oznaè alebo Neoznaè. Usporiada» - ak chcete zmeni» poradie funkcií vo svojom osobnom zozname skratiek. Smerovým tlaèidlom prejdite na funkciu, ktorú chcete presunú», a vyberte polo¾ku Presuò. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestni», a vyberte OK. Ak chcete presunú» inú funkciu, zopakujte tento proces. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateåa slu¾ieb. 60 Nastavenia Pri pou¾ívaní funkcií vyu¾ívajúcich technológiu Bluetooth a pri spú¹»aní takýchto funkcií na pozadí v èase, keï pou¾ívate iné funkcie, sa zvy¹uje spotreba energie z batérie a zni¾uje sa výdr¾ batérie. Technológia Bluetooth umo¾òuje prepoji» prístroj s kompatibilným zariadením podporujúcim technológiu Bluetooth na vzdialenos» do 10 metrov. Preto¾e zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vån, prístroj a ostatné zariadenia nemusia by» priamo viditeåné. Mô¾e v¹ak dochádza» k ru¹eniu spojenia preká¾kami, napríklad stenami alebo inými elektronickými zariadeniami. Ak chcete nastavi» spojenie Bluetooth, postupujte nasledovne: 1. Vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Bluetooth. Ak chcete zapnú» alebo vypnú» funkciu Bluetooth, vyberte polo¾ku Bluetooth > Zapnutý alebo Vypnutý. Ak chcete vyhåada» kompatibilné zvukové zariadenia s rozhraním Bluetooth, vyberte polo¾ku Håada» audiodoplnky a zariadenie, ktoré chcete pripoji» k prístroju. Ak chcete vyhåada» åubovoåné zariadenie Bluetooth v dosahu, vyberte polo¾ku Párové zariadenia. Ak chcete zobrazi» zoznam v¹etkých zariadení Bluetooth v dosahu, vyberte polo¾ku Nové. Smerovým tlaèidlom prejdite na po¾adované zariadenie a vyberte polo¾ku Pár. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia, ak chcete, aby sa spárovalo s va¹im telefónom. [. . . ] Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie v¾dy, jasne oznaèené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhåovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno, prach alebo kovové prá¹ky. Tiesòové volania Dôle¾ité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, pou¾ívajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenèné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované u¾ívateåmi. Preto nemo¾no zaruèi» spojenie za ka¾dých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoåvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci. Tiesòové volanie uskutoèníte takto: 1. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1350

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1350 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag