Návod na použitie GARMIN NUVI 1310 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1310 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1310


GARMIN NUVI 1310 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1310 (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1310 (918 ko)
   GARMIN NUVI 1310 QUICK START GUIDE (553 ko)
   GARMIN NUVI 1310 QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1310IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo meni» a zdokonaåova» ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia. [. . . ] Pozrite si èas» Linka pre odchádzajúce na strane 82. Mená a telefónne èísla si mô¾ete uklada» do pamäte telefónu (vnútorný telefónny zoznam) alebo do pamäte SIM karty (telefónny zoznam SIM). · Do vnútorného telefónneho zoznamu mô¾ete vlo¾i» a¾ 300 mien s èíslami a textovými poznámkami ku ka¾dému menu. Poèet mien, ktoré mô¾ete ulo¾i», závisí od dµ¾ky mien a od poètu a dµ¾ky telefónnych èísel a textových polo¾iek. Vnútorný telefónny zoznam vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na strane 19. · Telefón podporuje SIM karty, na ktoré mo¾no ulo¾i» do 250 mien a telefónnych èísel. Mená a telefónne èísla, ulo¾ené v pamäti SIM karty, sú oznaèené symbolom . Výber nastavení telefónneho zoznamu Stlaète Menu a vyberte Telef. Vyberte · Voåba pamäti, ak chcete vybra» telefónny zoznam, ktorý budete pou¾íva». Ak chcete, aby sa mená a telefónne èísla vyhåadávali v oboch telefónnych zoznamoch, vyberte Telefón a SIM. Mená a telefónne èísla sa budú uklada» do pamäte telefónu. · Zobrazenie telefónneho zoznamu, ak chcete vybra», ako sa budú zobrazova» mená (a èísla) v telefónnom zozname. · Stav pamäti, ak chcete vidie», koåko mien a telefónnych èísel máte ulo¾ených a koåko e¹te mô¾ete ulo¾i» do vybraného telefónneho zoznamu. Copyright ©2003 Nokia. Postupne si mô¾ete prehliada» údaje, zaznamenané k vybranému menu. Tip: Ak chcete rýchlo vyhåada» meno a telefónne èíslo, stlaète v pohotovostnom re¾ime alebo . Zadajte prvé písmeno (písmená) mena a/alebo prejdite na po¾adované meno. Copyright ©2003 Nokia. Vyberte jeden z nasledujúcich typov èísel: práce a Fax, Bli¾¹ie neurèené, Mobilné, Domov, Do Vyhåadajte meno (a èíslo), ktoré chcete upravi», a stlaète Detaily. Prejdite na meno, èíslo alebo textovú polo¾ku, ktorú chcete upravi», a stlaète Voåby. Vyberte Upravi» meno, Upravi» èíslo, alebo Upravi» detail a upravte meno, èíslo alebo text a stlaète OK. Vymazávanie mien a èísel Stlaète Menu a vyberte Telef. · Ak chcete vymazáva» mená a èísla po jednom, vyberte Po jednom a prejdite na meno (a èíslo), ktoré chcete vymaza». Stlaète Zru¹ a potvrïte vymazanie stlaèením OK. · Ak chcete naraz vymaza» v¹etky mená a èísla v telefónnom zozname, vyberte Zru¹i» v¹etky a potom prejdite na príslu¹ný telefónny zoznam, Telefón alebo SIM karta, a stlaète Zru¹. Stlaète OK a potvrïte vymazanie zadaním bezpeènostného kódu. Kopírovanie telefónnych zoznamov Mená a telefónne èísla mô¾ete kopírova» z pamäte telefónu do pamäte svojej SIM karty a naopak. Vyberte smer kopírovania, Z telefónu na SIM kartu alebo Zo SIM karty do telefónu. [. . . ] Vo v¹eobecnosti, èím bli¾¹ie sa nachádzate k základòovej stanici, tým men¹í je výkonový výstup telefónu. Najvy¹¹ia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0, 60 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozlièné polohy mô¾u odli¹ova», sú v¹etky v súlade s príslu¹nými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF ¾iarením. * Limit SAR pre mobilné telefóny, pou¾ívané verejnos»ou, je stanovený na 2, 0 wattu na kilogram (W/kg), prièom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1310

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1310 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag