Návod na použitie GARMIN NUVI 1310 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1310 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1310


Mode d'emploi GARMIN NUVI 1310
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1310 (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1310 (918 ko)
   GARMIN NUVI 1310 QUICK START GUIDE (553 ko)
   GARMIN NUVI 1310 QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1310IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. US Patent No 5818437 and other pending patents. [. . . ] · Volané èísla, ak si chcete prezrie» zoznam dvadsiatich telefónnych èísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokú¹ali vola». Pozrite si aj èas» Opakovanie poslednej voåby na strane 33. · Zru¹i» zoznam posledných hovorov, ak chcete vymaza» zoznamy posledných hovorov. Vyberte si, èi chcete vymaza» v¹etky telefónne èísla v zozname posledných hovorov, alebo iba èísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných èísel. Túto operáciu nemo¾no odvola». Poèítadlá tarifných jednotiek a èasu hovorov Poznámka: Skutoèná cena, fakturovaná za hovory a slu¾by va¹ím poskytovateåom slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní ap. Stlaète Menu a vyberte Register a potom vyberte · Trvanie hovoru, a budete si môc» postupne zobrazi» pribli¾nú dµ¾ku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vynulovanie poèítadiel je potrebný bezpeènostný kód. 69 Funkcie menu Zoznamy posledných hovorov · Cena hovorov (slu¾ba siete). Vyberte Jednotky posledného hovoru alebo Jednotky hovorov celkom, ak chcete zisti» cenu svojho posledného hovoru alebo v¹etkých hovorov v jednotkách, definovaných vo funkcii Zobrazenie ceny v. Vyberte Nastavenia ceny hovorov a potom vyberte Vynulova» poèítadlá, ak chcete vynulova» poèítadlá, alebo Zobrazenie ceny v, ak chcete nastavi», aby telefón zobrazoval zostávajúci hovorový èas v tarifných jednotkách (Jednotkách) alebo v peòa¾ných jednotkách (Mene). Ceny tarifných jednotiek si mô¾ete zisti» u svojho poskytovateåa slu¾ieb. Vyberte Limit ceny hovoru, ak chcete obmedzi» cenu svojich hovorov na istý poèet tarifných alebo menových jednotiek. Po ulo¾ení mena a èísla stlaète Koniec. Tip: Rýchle ukladanie V pohotovostnom re¾ime navoåte telefónne èíslo. Stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Napí¹te meno a stlaète OK a Koniec. Ukladanie viacerých èísel a textových polo¾iek s jedným menom Do vnútorného telefónneho zoznamu mô¾ete s ka¾dým menom uklada» rozlièné typy telefónnych èísel a krátkych textových záznamov. Prvé ulo¾ené telefónne èíslo sa automaticky nastaví ako predvolené a oznaèuje ho rámik okolo indikátora typu èísla, napríklad . Keï v telefónnom zozname vyberiete meno, napríklad aby ste príslu¹nej osobe zavolali, pou¾ije sa predvolené èíslo, pokiaå nevyberiete iné èíslo. Skontrolujte, ¾e pou¾ívaná pamä» je buï Telefón alebo Telefón a SIM. Pozrite si èas» Výber nastavení telefónneho zoznamu na strane 71. Do zoznamu mien a telefónnych èísel vstúpite v pohotovostnom re¾ime stlaèením alebo . Prejdite na meno, ku ktorému chcete prida» nové èíslo alebo textovú polo¾ku, a stlaète Detaily. Stlaète Voåby a vyberte Prida» èíslo alebo Prida» detail. [. . . ] Vo v¹eobecnosti, èím bli¾¹ie sa nachádzate k základòovej stanici, tým men¹í je výkonový výstup telefónu. Najvy¹¹ia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0, 60 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozlièné polohy mô¾u odli¹ova», sú v¹etky v súlade s príslu¹nými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF ¾iarením. * Limit SAR pre mobilné telefóny, pou¾ívané verejnos»ou, je stanovený na 2, 0 wattu na kilogram (W/kg), prièom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1310

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1310 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag