Návod na použitie GARMIN NUVI 1300T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1300T bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1300T


Mode d'emploi GARMIN NUVI 1300T
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NÜVI 1300T (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1300T QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1300TIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. V¹etky práva vyhradené. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými znaèkami alebo registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] Ak chcete vybra» grafiku pre ¹etriè displeja, vyberte polo¾ku Snímka a vyberte obrázok alebo grafiku zo zlo¾ky Galéria. Ak chcete pou¾i» obrázky v zlo¾ke ako súpravy listov, vyberte polo¾ku Sada listov a zlo¾ku v èasti Galéria. Ak chcete naèíta» viac obrázkov pre ¹etriè displeja, vyberte polo¾ku Naèítania grafiky. ©etriè energie > Zapnuté - zvý¹ená úspora energie batérie. Ak po istý èas nepou¾ijete ¾iadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny. Farebná ¹kála - zmena farby pozadia menu a indikátorov intenzity signálu a stavu batérie. re¾ime - výber farby textov na displeji v pohotovostnom re¾ime. Logo operátora - zobrazenie alebo skrytie loga operátora na telefóne. Ak ste logo operátora neulo¾ili, toto menu je nedostupné. Ïal¹ie informácie o dostupnosti loga operátora získate od operátora va¹ej siete alebo poskytovateåa slu¾ieb. Èas a dátum Ak chcete zmeni» nastavenie èasu, èasového pásma a dátumu, vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Èas a dátum > Hodiny, Dátum alebo Auto aktualizácia dátumu a èasu (slu¾ba siete). Pri cestovaní do iného èasového pásma vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Èas a dátum > Hodiny > Èasová zóna a èasové pásmo vá¹ho umiestnenia vyjadrené ako èasový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému èasu (GMT) alebo svetovému koordinovanému èasu (UTC). Pri nastavení mo¾nosti Ruèná mô¾ete vybra» sie», s ktorou má roamingovú dohodu operátor va¹ej domovskej siete. Potvrdenie slu¾by SIM - pozrite si èas» Slu¾by SIM na strane 102. Aktivácia pomocných textov - nastavenie zobrazovania vysvetåujúcich textov na prístroji. Tón pri zapnutí - nastavenie prehrávania zapínacieho tónu pri zapnutí prístroja. Pripojenie Telefón mô¾ete pripoji» ku kompatibilným zariadeniam prostredníctvom infraèerveného rozhrania. Tu mô¾ete definova» aj nastavenia pre paketové dátové spojenia. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 62 Infraèervené spojenie Infraèervený port vá¹ho prístroja umo¾òuje obojsmerný prenos dát medzi va¹ím prístrojom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad poèítaèom). Aby ste mohli vyu¾i» infraèervené rozhranie, musia by» zariadenia, medzi ktorými chcete vytvori» spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Nemierte IÈ (infraèerveným) lúèom nikomu do oèí a nedovoåte, aby ru¹il prácu iných infraèervených zariadení. Infraèervené zariadenia sú laserové výrobky triedy 1. Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpeète, aby infraèervené rozhrania odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali ¾iadne preká¾ky. Ak chcete aktivova» infraèervený port prístroja na prijímanie dát, vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Infraèervený port. Ak chcete infraèervený port vypnú», vyberte polo¾ku Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Infraèervený port. Keï prístroj zobrazí otázku Deaktivova» infraèervený port?, vyberte mo¾nos» Áno. [. . . ] 32 ¹etrenie energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ¹etriè obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ¹peciálne znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ¹tvorsmerné smerové tlaèidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1300T

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1300T začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag