Návod na použitie GARMIN NUVI 1300LM IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1300LM bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1300LM


GARMIN NUVI 1300LM IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NÜVI 1300LM (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1300LM QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1300LMIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia a Nokia Connecting People sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] Ak vyberiete V domácej sieti, nebudete môc» prijíma» multimediálne správy, keï sa budete nachádza» mimo svojej domácej siete. Prichádzajúce multimediálne správy > Vybra», Vybra» manuálne alebo Odmietnu» -- ak chcete, aby sa multimediálne správy preberali automaticky, manuálne po va¹om súhlase, alebo ak chcete príjem odmietnu». Konfiguraèné nastavenia > Konfigurácia ­ zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte poskytovateåa slu¾ieb, Predvolené alebo Osobná konfigur. Vyberte Konto a konto multimediálnej slu¾by, ktoré sa nachádza v aktívnom súbore konfiguraèných nastavení. Povoli» reklamy -- ak chcete povoli» alebo zakáza» príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keï je funkcia Povoli» multimediálny príjem nastavená na Nie. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 49 E-mail Tieto nastavenia ovplyvòujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania emailových správ. Konfiguraèné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu mô¾ete získa» v konfiguraènej správe. Pozrite si èas» , , Slu¾ba konfiguraèných nastavení, " str. Ak chcete aktivova» nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy a niektorú z nasledujúcich volieb: Konfigurácia -- Zvoåte súbor, ktorý sa má aktivova». Zadajte meno a telefónne èíslo. Ulo¾enie èísla, textu alebo obrázka Do pamäti kontaktov telefónu si s ka¾dým menom mô¾ete ulo¾i» rozlièné typy telefónnych èísel a krátkych textových polo¾iek. Prvé èíslo, ktoré ulo¾íte, sa automaticky nastaví ako predvolené èíslo. Signalizuje to rámik okolo indikátora typu èísla (napríklad ). Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 53 Keï zvolíte meno (napríklad za úèelom uskutoènenia hovoru), pou¾ije sa predvolené èíslo, pokiaå nevyberiete iné èíslo. Skontrolujte, ¾e pou¾ívaná pamä» je Telefón alebo Telefón a SIM. Prejdite k menu, ku ktorému chcete prida» nové èíslo alebo textovú polo¾ku, a vyberte Detaily > Voåby > Prida» detail. Ak chcete prida» èíslo, vyberte Èíslo a niektorý typ èísla. Ak chcete prida» iný údaj, vyberte typ textovej polo¾ky alebo obrázok z menu Galéria. Ak ste pripojení k prezenènej slu¾ba a chcete vyhåada» identifikátor na serveri poskytovateåa slu¾by, vyberte ID u¾ívateåa > Håada». Pozrite si èas» , , Informácie o va¹om prezenènom stave, " str. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa ulo¾í. [. . . ] Stláèajte tlaèidlo Koniec, kým sa nevyma¾e displej a zariadenie nie je pripravené na volanie. Navoåte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesòové èísla sa v rôznych oblastiach lí¹ia. Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» vypnú», aby ste mohli uskutoèni» tiesòové volanie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1300LM

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1300LM začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag