Návod na použitie GARMIN NUVI 1300 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1300 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1300


GARMIN NUVI 1300 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1300 (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1300 (918 ko)
   GARMIN NÜVI 1300 (897 ko)
   GARMIN NUVI 1300 QUICK START GUIDE (553 ko)
   GARMIN NUVI 1300 QUICK START MANUAL (564 ko)
   GARMIN NÜVI 1300 QUICK START MANUAL (564 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1300IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. [. . . ] Ak chcete upravi» meno, èíslo, textovú polo¾ku alebo zmeni» obrázok, vyberte Voåby > Upravi» meno, Upravi» èíslo, Upravi» detail, resp. Indikátor nemo¾no zmeni», ak sa nachádza v zozname Chatové kontakty alebo Vy¾iadané mená. s Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch Ak chcete vymaza» niektorý kontakt, vyhåadajte ho a vyberte Voåby > Vymaza» kontakt. Ak chcete vymaza» èíslo, textovú polo¾ku alebo obrázok, ulo¾ený pre kontakt, vyhåadajte príslu¹ný kontakt a oznaète príslu¹ný detail > Voåby > Vymaza» èíslo, Vymaza» detail, resp. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu Galéria. Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymaza» v¹etky kontakty a údaje, ktoré máte pre ne ulo¾ené, vyberte Menu > Kontakty > Vymaza» kontakt > Po jednom alebo Vymaza» v¹etky >Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty. Potvrïte operáciu zadaním bezpeènostného kódu. s Vizitky Osobné kontaktné informácie mô¾ete vo forme vizitiek prijíma» a odosiela» na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú ¹tandard vCard. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 65 Ak chcete odosla» vizitku, vyberte kontakt, ktorého informácie chcete odosla», a potom Voåby > Posla» vizitku > Cez multimédiá, Ako text. Po prijatí vizitky vyberte Uká¾ > Ulo¾, aby sa vizitka ulo¾ila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodi», stlaète Ukonèi > Áno. s Moja úèas» Pomocou prezenènej slu¾by Moja úèas» (slu¾ba siete) mô¾ete informova» o svojom prezenènom stave ostatných úèastníkov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto slu¾be. Prezenèný stav tvorí va¹a dostupnos», stavová správa a osobné logo. Ïal¹í u¾ívatelia, ktorí majú prístup k tejto slu¾be a vy¾iadajú si va¹e informácie, budú ma» mo¾nos» vidie» vá¹ stav. Vyberte Detaily, ak si chcete zobrazi» detaily vybraného kontaktu, alebo vyberte Voåby > Vy¾iada» nové, Chat, Posla» správu, Posla» vizitku alebo Zru¹i» vy¾iadanie. Zru¹enie vy¾iadania kontaktu Ak chcete zru¹i» vy¾iadanie kontaktu z adresára Kontakty, oznaète tento kontakt a vyberte Detaily > identifikátor u¾ívateåa > Voåby > Zru¹i» vy¾iadanie > OK. Vy¾iadanie mô¾ete zru¹i» aj v zozname Vy¾iadané mená. Pozrite si èas» Zobrazenie vy¾iadaných mien, str. All rights reserved. 68 s Nastavenia Vyberte Menu > Kontakty > Nastavenia a niektorú z nasledujúcich volieb: Voåba pamäti -- umo¾òuje vybra» pre ukladanie kontaktov pamä» SIM karty alebo pamä» telefónu. Zobrazenie Kontaktov -- pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a èísel v zozname kontaktov. Stav pamäti -- pre zistenie veåkosti voånej a pou¾itej pamäti. s Rýchla voåba Ak chcete niektorému tlaèidlo rýchlej voåby priradi» èíslo, vyberte Menu > Kontakty > Rýchla voåba a prejdite na po¾adované tlaèidlo rýchlej voåby. Vyberte Prideå alebo, ak je tlaèidlu u¾ priradené èíslo, vyberte Voåby > Zmeni». Vyberte Håadaj a potom meno a èíslo, ktoré chcete prideli». Ak je funkcia Rýchla voåba vypnutá, telefón sa spýta, èi ju chcete aktivova». Pozrite si tie¾ odstavec Rýchla voåba v èasti Hovor, str. O volaní pomocou tlaèidiel rýchlej voåby sa dozviete v èasti Rýchla voåba, str. [. . . ] Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeni» profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutoèni» tiesòové volanie. Vyhåadajte si podrobnej¹ie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateåa slu¾ieb. Pri tiesòovom volaní èo najpresnej¹ie podajte v¹etky potrebné informácie. Vá¹ bezdrôtový prístroj mô¾e by» jediným komunikaèným prostriedkom na mieste nehody. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1300

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1300 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag