Návod na použitie GARMIN NUVI 1250 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1250 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1250


GARMIN NUVI 1250 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1250 (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1250 (918 ko)
   GARMIN NÜVI 1250 (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1250 QUICK START MANUAL (569 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1250IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. [. . . ] O volaní pomocou tlaèidiel rýchlej voåby sa dozviete v èasti Rýchla voåba, str. 33. Voåba hlasom Telefón vám umo¾òuje zavola» na telefónne èíslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste èíslu priradili. Hlasovou menovkou mô¾u by» åubovoåné vyslovené slová, napríklad meno osoby. Mô¾ete definova» iba obmedzený poèet hlasových menoviek. Kým zaènete pou¾íva» hlasové menovky, uvedomte si, ¾e: · Jazyk nie je u hlasových menoviek dôle¾itý. · Meno musíte vyslovi» presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní. · Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a pou¾ívajte ich v tichom prostredí. · Veåmi krátke mená prístroj neprijme. Pou¾ívajte dostatoène dlhé mená a nepou¾ívajte podobné mená pre rozlièné èísla. Upozornenie: Pou¾ívanie hlasových menoviek mô¾e by» problematické napríklad v hluènom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spolieha» výluène na voåbu hlasom. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 70 Vytváranie a úprava hlasových menoviek Kontakty, ku ktorým chcete prida» hlasovú menovku, ulo¾te alebo prekopírujte do pamäti telefónu. Otvorte zlo¾ku Témy a vyberte po¾adovanú tému. 73 Naèítania tém -- ak chcete otvori» zoznam odkazov a naèíta» si viac tém. Pozrite si èas» Naèítanie súborov, str. 122. Tóny Tu mô¾ete zmeni» nastavenia vybraného aktívneho profilu. > Hlásenie prichádzajúceho hovoru, Tón zvonenia, Hlasitos» zvonenia, Hlásenie vibrovaním, Nastavenia slu¾by Push to talk, Tón hlásenia správy, Tón hlásenia chatu, Tóny tlaèidiel a Výstra¾né tóny. Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych èísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte Hlásenie. Prejdite na po¾adovanú skupinu osôb alebo Ka¾dý hovor a vyberte Oznaè. Osobné skratky Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k èasto pou¾ívaným funkciám telefónu. Ak chcete pracova» so skratkami, vyberte Menu > Nastavenia > Osobné skratky a jednu z nasledujúcich volieb: Pravé výberové tlaèidlo -- ak chcete zo zoznamu zvoli» funkciu pre pravé výberové tlaèidlo. Pozrite si tie¾ èas» Pohotovostný re¾im, str. Na ¾iados» vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb mô¾e by» toto menu neprístupné. Hlasové povely -- ak chcete aktivova» niektoré funkcie telefónu vyslovením hlasového povelu. [. . . ] 27 tlaèidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 údr¾ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 témy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 písanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1250

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1250 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag