Návod na použitie GARMIN NUVI 1210 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1210 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1210


GARMIN NUVI 1210 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1210 (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1210 (918 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1210IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia, Nokia Connecting People a Xpress-on sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] Ak chcete zoznamy posledných hovorov vymaza», vyberte mo¾nos» Zmaza» zoznamy posled. hovorov. Zoznamy posledných hovorov Vyberte Menu > Register a príslu¹ný zoznam. Neprijaté hovory ­ zobrazuje zoznam telefónnych èísel, z ktorých sa vám niekto pokú¹al dovola» (slu¾ba siete). Èíslo pred menom alebo telefónnym èíslom informuje o poète volaní od príslu¹ného volajúceho. Tip: Keï sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, stlaèením tlaèidla Zoznam otvoríte zoznam telefónnych èísel. Prejdite na èíslo, na ktoré chcete zavola», a stlaète tlaèidlo Hovor. Prijaté hovory ­ zobrazuje zoznam posledných prijatých alebo odmietnutých hovorov (slu¾ba siete). Volané èísla ­ zobrazuje zoznam naposledy volaných èísel. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 37 Tip: Ak v pohotovostnom re¾ime stlaèíte tlaèidlo Hovor, zobrazí sa zoznam volaných èísel. Prejdite na po¾adované èíslo alebo meno a stlaèením tlaèidla Hovor ho zavolajte. hovorov ­ ak chcete vymaza» zoznamy posledných hovorov. All rights reserved. 39 Kopírovanie kontaktov Vyhåadajte kontakt, ktorý chcete kopírova», a vyberte Voåby > Kopírova». Mená a telefónne èísla mô¾ete kopírova» z pamäte telefónu do pamäte SIM karty a naopak. Pamä» SIM karty uchováva mená v¾dy s jedným telefónnym èíslom. Úprava údajov kontaktu Vyhåadajte kontakt, ktorý chcete upravi», vyberte Detaily a prejdite na po¾adované meno, èíslo, textovú polo¾ku alebo obrázok. Ak chcete zmeni» meno, èíslo alebo textovú polo¾ku, vyberte Voåby > Upravi» meno, Upravi» èíslo alebo Upravi» detail. Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch Ak chcete z pamäte telefónu alebo SIM karty vymaza» v¹etky kontakty aj s údajmi, ktoré s nimi máte zaznamenané, vyberte Menu > Kontakty > Vymaza» v¹etky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty. Potvrïte zmenu zadaním bezpeènostného kódu. Ak chcete vymaza» niektorý kontakt, vyhåadajte ho a vyberte Voåby > Vymaza». Ak chcete vymaza» èíslo alebo textovú polo¾ku kontaktu, vyhåadajte príslu¹ný kontakt a vyberte Detaily. Prejdite na po¾adovaný údaj a vyberte Voåby > Vymaza» > Vymaza» èíslo alebo Vymaza» detail. Vizitky Osobné kontaktné údaje mô¾ete vo forme vizitiek prijíma» a odosiela» na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú ¹tandard vCard. Ak chcete posla» vizitku, vyhåadajte kontakt, ktorého údaje chcete odosla», a vyberte Voåby > Posla» vizitku > Cez multimédiá alebo Ako text. All rights reserved. 40 Po prijatí vizitky vyberte Uká¾ > Ulo¾. Ak chcete prijatú vizitku odstráni», stlaète Ukonèi > Áno. Nastavenia Vyberte Menu > Kontakty > Nastavenia a vyberte si z nasledujúcich volieb: Voåba pamäti ­ umo¾òuje vybra» pre ukladanie kontaktov pamä» SIM karty alebo telefónu. [. . . ] Stláèajte , kým sa nevyma¾e displej a zariadenie nie je pripravené na volanie. Zadajte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesòové èísla sa v rôznych oblastiach lí¹ia. Stlaète tlaèidlo Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» vypnú», aby ste mohli uskutoèni» tiesòové volanie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1210

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1210 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag