Návod na použitie GARMIN NUVI 1200T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1200T bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1200T


GARMIN NUVI 1200T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stiahnuť kompletný návod (824 Ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1200TIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia a Nokia Connecting People sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. Nokia tune je zvuková znaèka spoloènosti Nokia Corporation. [. . . ] Ak chcete zmeni» typ èísla, prejdite naò a vyberte Voåby > Zmeni» typ. Ak chcete nastavi» vybrané èíslo ako predvolené, vyberte Predvoli». Zadajte èíslo alebo textovú polo¾ku a stlaèením OK údaj ulo¾te. Ak sa chcete vráti» do pohotovostného re¾imu, vyberte Spä» > Ukonèi. Kopírovanie kontaktov Vyhåadajte kontakt, ktorý chcete skopírova», a vyberte Voåby > Kopírova». Mená a telefónne èísla mô¾ete kopírova» z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. V pamäti SIM karty sa mená uchovávajú v¾dy s jedným telefónnym èíslom. Vyhåadajte kontakt, ktorý chcete upravi», vyberte Detaily a navigaèným tlaèidlom prejdite podåa potreby na meno, niektoré èíslo, textovú polo¾ku alebo obrázok. Ak chcete upravi» meno, èíslo, textovú polo¾ku alebo zmeni» obrázok, vyberte Voåby > Upravi» meno, Upravi» èíslo, Upravi» detail alebo Zmeni» snímku. Identifikátor nemô¾ete upravi», ak sa nachádza v zozname Chatové kontakty alebo Vy¾iadané mená. Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch Ak chcete zo SIM karty alebo z pamäti telefónu vymaza» v¹etky kontakty aj s údajmi, ktoré sú s nimi ulo¾ené, vyberte Menu > Kontakty > Vymaza» v¹etky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty. Potvrïte operáciu zadaním bezpeènostného kódu. Ak chcete vymaza» niektorý kontakt, vyhåadajte ho a vyberte Voåby > Vymaza» kontakt. 55 Kontakty Pridanie kontaktu k vy¾iadaným menám 1. Ak vo svojom zozname nemáte ¾iadne kontakty, vyberte Pridaj. V opaènom prípade vyberte Voåby > Vy¾iada» nové. Vyberte kontakt zo zoznamu, a ak má kontakt ulo¾ený identifikátor, pridá sa do zoznamu vy¾iadaných mien. Zobrazenie zoznamu vy¾iadaných mien O zobrazení prezenèných informácií nájdete viac v èasti , , Vyhåadávanie kontaktov, " str. Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vy¾iadaných mien. Informácie, ktoré úèastník mô¾e zverejni» pre ostatných, mô¾u pozostáva» z textu a niektorých z nasledujúcich ikon: Ikony , a oznamujú, ¾e úèastník je dostupný, zaneprázdnený, resp. Ikona oznamuje, ¾e prezenèné informácie úèastníka nie sú dostupné. Vyberte Detaily, ak si chcete zobrazi» údaje pre vybraný kontakt, alebo Voåby > Vy¾iada» nové, Posla» správu, Posla» vizitku alebo Zru¹i» vy¾iadanie. 56 Kontakty Zru¹enie vy¾iadania kontaktu Ak chcete zru¹i» vy¾iadanie kontaktu z adresára Kontakty, vyberte príslu¹ný kontakt a Detaily > ID u¾ívateåa > Voåby > Zru¹i» vy¾iadanie > Áno. Vy¾iadanie mô¾ete zru¹i» aj v menu Vy¾iadané mená. Pozrite si èas» , , Zobrazenie zoznamu vy¾iadaných mien, " str. 56. Nastavenia Vyberte Menu > Kontakty > Nastavenia a niektorú z nasledujúcich volieb: Voåba pamäti -- ak chcete vybra» pamä» ­ SIM karty alebo telefónu ­ do ktorej sa majú uklada» kontakty. [. . . ] Skontrolujte, èi je intenzita signálu dostatoèná. Niektoré siete mô¾u vy¾adova», aby bola v prístroji správne vlo¾ená platná SIM karta. Stláèajte tlaèidlo Koniec, kým sa nevyma¾e displej a zariadenie nie je pripravené na volanie. Navoåte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1200T

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1200T začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag