Návod na použitie GARMIN NUVI 1200T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1200T bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1200T


Mode d'emploi GARMIN NUVI 1200T
Download
návod na obsluhu GARMIN NUVI 1200TIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] V¹etky práva vyhradené. Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané. Nokia a Nokia Connecting People sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov. [. . . ] Ulo¾i» odoslané správy > Áno -- telefón bude uklada» odoslané textové správy do zlo¾ky Odoslané polo¾ky. Automaticky posla» zas > Zapnuté -- ak odoslanie zlyhá, telefón sa automaticky pokúsi odosla» správu znova. Multimédiá Tieto nastavenia správ ovplyvòujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. 46 Správy Vyberte Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimed. správy a niektorú z nasledujúcich volieb: Ulo¾i» odoslané správy > Áno -- telefón bude uklada» odoslané textové správy do zlo¾ky Odoslané polo¾ky. Výpisy o doruèení ­ ak si chcete od siete vy¾iada» zasielanie oznámení o doruèení va¹ich správ (slu¾ba siete). Zmen¹i» rozmery snímky ­ ak chcete definova», na akú veåkos» sa upravia obrázky vkladané do multimediálnych správ. Predvolené èasovanie listu ­ ak chcete nastavi» predvolenú rýchlos» striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy. Povoli» multimediálny príjem > Áno alebo Nie -- prijímanie alebo zablokovanie prijímania multimediálnych správ. Ak vyberiete polo¾ku V domácej sieti, nebudete môc» prijíma» multimediálne správy, keï sa budete nachádza» mimo svojej domácej siete. Prichádzajúce multimediálne správy > Vybra» manuálneVybra» alebo Odmietnu»-- ak chcete, aby sa multimediálne správy preberali automaticky, manuálne po va¹om súhlase, alebo ak chcete príjem odmietnu». Konfiguraèné nastavenia > Konfigurácia -- Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte poskytovateåa slu¾ieb, polo¾ku Predvolené alebo Osobná konfigur. Telefón zaznamenáva tieto údaje, iba ak je zapnutý a nachádza v oblasti, obsluhovanej sie»ou, a ak sie» tieto funkcie podporuje. Zoznamy posledných hovorov Keï v menu Neprijaté hovory, Prijaté hovory, Volané èísla alebo Príjemcovia správy vyberiete polo¾ku Voåby, budete môc» zobrazi» èas hovoru, upravi», zobrazi» alebo zavola» na zaznamenané telefónne èíslo, prida» toto èíslo do pamäti alebo ho vymaza» zo zoznamu. Na èíslo mô¾ete odosla» aj textovú správu. Ak chcete vymaza» zoznam posledných hovorov, vyberte Vymaza» posl. hovory. Poèítadlá a meraèe èasu Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a slu¾by fakturova» vá¹ poskytovateå slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní ap. Niektoré meraèe èasu, vrátane meraèa ¾ivotnosti, sa mô¾u pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulova». Vyberte Menu > Register > Trvanie hovoru, Poèítadlo paket. dát alebo Meraè èasu paket. spoj. , ak vás zaujímajú pribli¾né údaje o va¹ej komunikácii v poslednom období. Kontakty Mená a telefónne èísla (Kontakty) si mô¾ete uklada» do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty. Pamä» telefónu doká¾e uklada» kontakty s èíslami a textovými polo¾kami. Pre urèitý poèet mien mô¾ete ulo¾i» aj obrázok. Mená a telefónne èísla ulo¾ené v pamäti SIM karty sú oznaèené symbolom . Vyhåadávanie kontaktov Vyberte Menu > Kontakty > Mená > Voåby > Håada». [. . . ] Skontrolujte, èi je intenzita signálu dostatoèná. Niektoré siete mô¾u vy¾adova», aby bola v prístroji správne vlo¾ená platná SIM karta. Stláèajte tlaèidlo Koniec, kým sa nevyma¾e displej a zariadenie nie je pripravené na volanie. Navoåte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1200T

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1200T začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag