Návod na použitie GARMIN NUVI 1200 QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod GARMIN NUVI 1200 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky GARMIN NUVI 1200


GARMIN NUVI 1200 QUICK GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (624 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   GARMIN NUVI 1200 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (824 ko)
   GARMIN NUVI 1200 (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1200 (918 ko)
   GARMIN NÜVI 1200 (897 ko)
   GARMIN NUVI 1200 BROCHURE (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1200 QUICK GUIDE (569 ko)
   GARMIN NÜVI 1200 QUICK START MANUAL (569 ko)
   GARMIN NUVI 1200 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (824 ko)

návod na obsluhu GARMIN NUVI 1200QUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Dotykom pouzijete nástroje, ako sú nastavenia a pomocník. Príruckarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100 Nastavenie vásho zariadenia nüvi Pred instaláciou zariadenia nüvi si pozrite prírucku Dôlezité informácie o bezpecnosti a produkte, kde nájdete informácie o zákonoch usmerujúcich montáz na celné sklo. Montáz vásho nüvi 1. Prísavkovýdrziak Zatiahnite pácku dozadu smerom k celnému sklu. [. . . ] Pocas jazdy vás bude zariadenie nüvi sprevádza k vami stanovenému cieu pomocou hlasových výziev, sípok a smerov, ktoré sa nachádzajú na hornej strane mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, zariadenie nüvi prepocíta trasu. Pri jazde na hlavných cestách sa môze zobrazi ikona rýchlostného obmedzenia. Dotykom zobrazíte stranu Zoznam Dotykom zobrazíte stranu Kde Dotykom poloziek som?. odbociek. Dotykom zobrazíte stranu alsia odbocka. 1. Dotykom polozky Prida ako zemepisný bod pridáte zastávku pred vasím konecným cieom. Pridanie zastávky Príruckarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100 1. Dotknite sa polozky alebo . Vykonanie obchádzky www. garmin. com, kde nájdete blizsie informácie. Ak sa na vasej trase pri navigácii, vyskytnú vázne dopravné zdrzania, zariadenie nüvi automaticky prepocíta trasu. Ikona cestnej premávky mení farbu, aby naznacila závaznos podmienok v cestnej doprave na vasej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete. Poznámka: Vyhrievané okná (s vrstvou kovu) môzu znizova výkon prijímaca dopravných informácií. Pouzívanie dopravných informácií FM TMC PoZnámKa: Spolocnos Garmin nenesie zodpovednos za presnos dopravných informácií. Prijímac dopravných správ o cestnej premávke FM Traffic Message Channel (TMC) je súcasou vybraných balíkov zariadenia nüvi. Ak sa majú prijíma dopravné správy, prijímac informácií o cestnej premávke a zariadenie nüvi musia by v dosahu stanice FM vysielajúcej údaje TMC. Nie je potrebné aktivova predplatné, ktoré je súcasou FM prijímaca informácií o cestnej premávke. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vase zariadenie nüvi rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovatea sluzby. Prejdite na www. garmin. com/traffic alebo Prezeranie reklám (len Severná Amerika) Ak vase balenie so zariadením nüvi obsahuje prijímac cestnej premávky, môzete prijíma miestnu reklamu a kupóny. Dotykom reklamy na obrazovke zobrazíte blizsie informácie. VýstraHa: Nepokúsajte sa zaznaci si kódy kupónov pocas jazdy. Príruckarýchlehospusteniakzariadeniamnüvisérie100 Pouzívanie funkcie Hands-Free Bezdrôtová technológia Bluetooth je dostupná v niektorých modeloch zariadení nüvi. Ak chcete vyuzíva funkciu hands-free, musíte so zariadením nüvi spárova telefón. [. . . ] Garmin LockTM a nüMaps GuaranteeTM sú obchodné známky spolocnosti Garmin Ltd. Tieto obchodné známky sa nemôzu pouzíva bez výslovného súhlasu spolocnosti Garmin. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU GARMIN NUVI 1200

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu GARMIN NUVI 1200 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag