Návod na použitie FAGOR VTR-25

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod FAGOR VTR-25 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky FAGOR VTR-25


Mode d'emploi FAGOR VTR-25
Download
návod na obsluhu FAGOR VTR-25

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Vsetky technické údaje, výkresy at. podliehajú zákonu o ochrane autorského práva. 2009, FAGOR AG Vsetky práva vyhradené. Digitálny TV modul pre FAGOR VTR-25 Obsah 1 Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. 1 1. 2 O tejto prírucke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Právne dolozky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. 2. 1 1. 2. 2 1. 3 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ochranné znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Otázky k produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dôlezité bezpecnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rozsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pripojenie TV modulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Skôr ako zacnete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 3 4 Spustenie TV modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ovládanie TV modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 Výber stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ovládanie hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pridanie stanice do zoznamu Obúbené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Progr. sprievodca (EPG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zobrazenie informácií o prebiehajúcej relácii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kanál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vseobecné info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ukoncenie konfigurácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 Konfigurácia TV modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5. 1 5. 2 5. 3 6 7 Zatvorenie TV modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Okná TV modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 Okno TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Progr. [. . . ] Naposledy zvolená stanica je nastavená. Klepnite na tlacidlo (Hore) alebo chcete nastavi inú stanicu. (Dole), ak V avom hornom rohu displeja je zobrazený názov aktuálnej stanice. Na displeji sa zobrazí program zvolenej stanice. Ak chcete prejs do rezimu celej obrazovky, klepnite na obrázok televízora. Ak chcete zatvori rezim celej obrazovky, opä klepnite na obrázok televízora. Upozornenie: Na tlacidle Zoznam je zobrazené, cez ktoré zoznamy programov sa pohybujete pomocou tlacidiel. (Vsetky TV stanice): Vsetky nájdené televízne programy (Vsetky rádiostanice): Vsetky nájdené rádiové programy (Obúbené): Iba vase uprednostované programy (pozri "Pridanie stanice do zoznamu Obúbené", strana 9, alsia kapitola) Klepnite na toto tlacidlo, ak chcete vybra iné nastavenie. Upozornenie: Stanicu môzete vybra aj v okne PROGR. sprievodca (EPG)", strana 9) -8- Ovládanie TV modulu Digitálny TV modul pre FAGOR VTR-25 4. 2 Ovládanie hlasitosti Klepnite v okne TV na (Hlasnejsie) resp. chcete nastavi hlasitos poda vasich predstáv. (Tichsie), ak Klepnite v okne TV na (Stlmi), ak chcete stlmi hlasitos prístroja. Opakovaným klepnutím na toto tlacidlo opä zapnete hlasitos. 4. 3 Pridanie stanice do zoznamu Obúbené Svoje uprednostované stanice môzete prida do zoznamu OBÚBENÉ. Tieto stanice sú zvýraznené hviezdickou oranzovou farbou. sprievodca (EPG)). Otvorí sa okno PROGR. SPRIEVODCA (EPG): VSEOBECNÉ INFO. sprievodca (EPG): Vseobecné info", strana 15) 2. Aktuálna relácia je zvýraznená okrajom oranzovou farbou. Klepnite na názov relácie, ktorá vás zaujíma. Názov zvolenej relácie sa zobrazí oranzovou farbou. Dostupné informácie o tejto relácii sa zobrazia pod obrázkom televízora. - 10 - Ovládanie TV modulu Digitálny TV modul pre FAGOR VTR-25 4. 5 Zobrazenie informácií o prebiehajúcej relácii Vzdy môzete da zobrazi vsetky dostupné informácie o práve spustenej stanici a práve beziacej relácii. Klepnite v okne TV na (Info). Otvorí sa okno INFO. Zobrazia sa vsetky dostupné informácie. (Pozri "Info", strana 17) Klepnite na OK, aby ste sa vrátili do okna TV. 5 Konfigurácia TV modulu V okne NASTAVENIE môzete konfigurova TV modul. Klepnite na (Nastavenie). Otvorí sa okno NASTAVENIE. 5. 1 Kanál Klepnite v okne NASTAVENIE na Kanál. Vyhadávanie staníc (Tuning) 1. Klepnite na Vyhadávanie staníc. Nájdené stanice sa zoradia jedna za druhou. Klepnite na Storno, ak chcete prerusi vyhadávanie staníc a vymaza doteraz nájdené stanice. Klepnite na Zastavi, ak chcete prerusi vyhadávanie staníc a doteraz nájdené stanice ponecha v zozname. Ke je vyhadávanie staníc ukoncené, klepnite na OK. Región Nastavenie Región stanovuje, z akej vysielacej normy sa vychádza pri hadaní staníc. [. . . ] Technické informácie Televízny obraz OK: Zatvorí sa okno INFO. Okná TV modulu - 17 - Digitálny TV modul pre FAGOR VTR-25 8 8. 1 Príloha Technické údaje Rozmery Hmotnos Prevádzkové podmienky CPU Anténa Napájanie Sírka pásma Podporované modulácie Demodulácia v súlade s Podporované TV rozlísenie Podporovaná TV kompresia Prevádzková teplota Skladovacia teplota 28 x 87 x 14 mm cca. 17, 2 g -10 °C az 70 °C (14 °F az 158 °F) -30 °C az 80 °C (-22 °F az 176 °F) Siano SMS1150 Teleskopická anténa s MCX konektorom (50 ) cez USB VHF: 174 ~ 240 MHz UHF: 470 ~ 862 MHz COFDM (16QAM, 64QAM, QPSK) ETSI 300-744 720x576 MPEG-2 TV 8. 2 Vyhlásenie o zhode Prístroj FAGOR VTR-25 Súprava TV popísaný v tejto prírucke má o. i. Výrobky s oznacením CE vyhovujú smernici pre rádiové a telekomunikacné prístroje (R&TTE) (1999/5/EHS), smernici pre elektromagnetickú znásanlivos (89/336/EHS) a smernici pre nízke napätie (73/23/EHS) ­ zmenená smernicou 93/68/EHS, vydanými komisiou európskeho spolocenstva. Súlad s týmito smernicami implikuje konformitu s nasledovnými európskymi normami: EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 55020: 2007, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 Výrobca nepreberá záruku za zmeny vykonané pouzívateom, ktoré ovplyvujú konformitu prístroja s príslusnými platnými smernicami a normami, ani za z nich vyplývajúce následky. - 18 - Príloha Digitálny TV modul pre FAGOR VTR-25 9 E Zoznam hesiel L Lautstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU FAGOR VTR-25

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu FAGOR VTR-25 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag