Návod na použitie EPSON WORKFORCE AL-M200DN SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON WORKFORCE AL-M200DN bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON WORKFORCE AL-M200DN


Mode d'emploi EPSON WORKFORCE AL-M200DN
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON WORKFORCE AL-M200DN (6602 ko)
   EPSON WORKFORCE AL-M200DN SETUP GUIDE (860 ko)
   EPSON WORKFORCE AL-M200DN GUIDE DE SÉCURITÉ (5196 ko)

návod na obsluhu EPSON WORKFORCE AL-M200DNSETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Pri objednávaní náhradných dielov používajte čísla uvedené v zátvorkách. (Uvedené informácie boli platné k februáru 2015. Môžu sa však zmeniť. ) ⃞ 1 sieťový prívod (K2CT2YY00097) ⃞ 1 anténa na príjem DAB (N1EYYY000015) Riešenie problémov Skôr, ako sa obrátite na servisné stredisko, skontrolujte systém podľa nasledujúcich pokynov. Ak máte pri niektorých bodoch pochybnosti alebo postupy uvedené v tejto časti nevyriešia váš problém, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. █ Bežné problémy Aktivovalo sa bezpečnostné zariadenie. [. . . ] • Činnosti uvedené nižšie sú postihnuteľné podľa zákona: – rozoberanie alebo upravovanie tohto zariadenia, – odstraňovanie štítkov s technickými údajmi. Obmedzenia použitia • Bezdrôtový prenos a/alebo možnosť použitia so všetkými zariadeniami vybavenými funkciou Bluetooth® nie sú zaručené. • Všetky zariadenia musia vyhovovať štandardom stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. 6 Technické údaje █ Zosilňovač Efektívny výstupný výkon v režime stereo Predný kanál (oba kanály sú budené) 10 W na kanál (6 Ω), 1 kHz, 10 % celk. skreslenie Celková efektívna hodnota výkonu v režime stereo 20 W █ Bluetooth® Verzia Bluetooth® Ver. 2. 1 + EDR Trieda Trieda 2 Podporované profily A2DP, AVRCP Prevádzková frekvencia 2, 4 GHz pásmo FH-SS Prevádzková vzdialenosť 10 m pri priamej viditeľnosti █ Tuner, konektory Pamäť predvolieb 30 staníc v pásme FM Frekvenčná modulácia (FM) Frekvenčný rozsah 87, 50 MHz až 108, 00 MHz (krok ladenia 50 kHz) Konektory antény 75 Ω (nesymetrický) █ Reproduktory Reproduktor(y) Širokopásmový Impedancia Rozmery (Š × V × H) Hmotnosť 10 cm kužeľovitý × 1 na kanál 6 Ω 139 mm × 224 mm × 136 mm 1, 3 kg █ DAB+ Predvoľby DAB 20 kanálov Frekvenčné pásmo (vlnová dĺžka) Pásmo III 5A až 13F (174, 928 MHz až 239, 200 MHz) Citlivosť ✻BER 4×10-4 Minimálna požiadavka –98 dBm Vonkajšia anténa na príjem DAB Koncovka lF - Konektor (75 Ω) █ Všeobecné údaje Napájanie 220 až 240 V stried. , 50 Hz Spotreba 14 W Rozmery (Š × V × H) 184 mm × 123 mm × 235 mm Hmotnosť 1, 1 kg Rozsah prevádzkových teplôt 0 °C až +40 °C Rozsah prevádzkových vlhkostí 35 % až 80 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) Spotreba v pohotovostnom režime (S položkou „BLUETOOTH STANDBY“ nastavenou na možnosť „OFF“ (Vypnuté)) 0, 2 W (približne) Spotreba v pohotovostnom režime (S položkou „BLUETOOTH STANDBY“ nastavenou na možnosť „ON“ (Zapnuté)) 0, 3 W (približne) Poznámka: • • Zmena technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená. Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú približné. Celkové harmonické skreslenie je merané digitálnym spektrálnym analyzátorom. █ Disky Disky, ktoré je možné prehrávať (8 cm alebo 12 cm) CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3※) ※ MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3 Snímač Vlnová dĺžka 790 nm (CD) █ USB USB port Štandard USB USB 2. 0 full speed Podpora formátov súborov na médiu MP3 (✻. mp3) Súborový systém USB zariadení FAT12, FAT16, FAT32 7 Zapojenie Systém zapojte do elektrickej siete až po vykonaní všetkých ostatných zapojení. 3 Pripojte sieťový prívod. PRED PRIPOJENÍM SI PREČÍTAJTE ČASŤ „Upozornenie týkajúce sa sieťového prívodu“. Do sieťovej zásuvky Nepoužívajte sieťový prívod z iného zariadenia. Batériu vložte tak, aby sa označenia polarity na batérii (+ a –) zhodovali s označeniami polarity vo vnútri ovládača. 9 9 Nastavenie úrovne hlasitosti 0 Vypnutie zvuku Funkciu zrušíte opätovným stlačením tohto tlačidla. Funkcia stlmenia zvuku „MUTE“ sa zruší aj po nastavení hlasitosti alebo vypnutí systému. qa Zobrazenie menu prehrávania qs Voľba zvukových efektov qd Panel displeja Príprava média Disk 1 Stlačením tlačidla [CD ] (hlavné zariadenie: [ OPEN/CLOSE]) otvorte priestor na vkladanie diskov. Vložte disk s popisom smerom nahor. █ Párovanie zariadenia Príprava Ak je tento systém už pripojený k zariadeniu s funkciou Bluetooth®, odpojte ho ( „Odpojenie zariadenia“). 1 Stlačte tlačidlo [ 2 Stlačením tlačidla [PLAY MENU] zvoľte možnosť „PAIRING“ (Párovanie). Alebo podržte stlačené tlačidlo [ –PAIRING] na hlavnom zariadení dovtedy, kým sa nezobrazí „PAIRING“ (Párovanie). Ak sa zobrazuje „PAIRING“ (Párovanie), pokračujte krokom 4. 3 Tlačidlami [▲, ▼] zvoľte „OK?Áno) Opätovným stlačením zatvorte priestor na vkladanie diskov. 4 V ponuke Bluetooth® daného zariadenia zvoľte a potom stlačte tlačidlo [OK]. Zobrazí sa „PAIRING“ (Párovanie). Ak chcete postup zrušiť, zvoľte „OK?Ak sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kľúča (passkey), zadajte „0000“. [. . . ] Ďalšie frekvenčné bloky môžete zvoliť tlačidlami [▲, ▼]. Frekvenčný Frekvencia blok Kvalita príjmu 0 (slabá) až 8 (vynikajúca) Poznámka: Stanicu nie je možné predvoliť, keď stanica nevysiela alebo keď je zvolená sekundárna služba. 2 Postup ukončite opätovným stlačením tlačidla [OK]. 14 Automatické nastavenie hodín Môžete nastaviť, aby sa hodiny automaticky aktualizovali. Časovač prehrávania (Okrem zdroja s funkciou Bluetooth®) Časovač môžete nastaviť tak, aby sa systém spustil v určitý čas a zobudil vás. Príprava Nastavte hodiny. 1 Opakovaným stláčaním tlačidla [PLAY MENU] zvoľte možnosť „AUTO CLOCK ADJ“ (Automatické nastavenie hodín). nastavenie) a stlačte tlačidlo [OK]. Voľbou možnosti „OFF ADJUST“ (Vypnúť nastavenie) funkciu zrušíte. 2 Tlačidlami [▲, ▼] zvoľte „ON ADJUST“ (Zapnúť 1 Opakovaným stláčaním tlačidla [SETUP] zvoľte „TIMER ADJ“ (Nastavenie časovača). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON WORKFORCE AL-M200DN

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON WORKFORCE AL-M200DN začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag