Návod na použitie EPSON WORKFORCE AL-M200DN SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON WORKFORCE AL-M200DN bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON WORKFORCE AL-M200DN


EPSON WORKFORCE AL-M200DN SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (800 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON WORKFORCE AL-M200DN (6602 ko)
   EPSON WORKFORCE AL-M200DN SETUP GUIDE (860 ko)
   EPSON WORKFORCE AL-M200DN GUIDE DE SÉCURITÉ (5196 ko)

návod na obsluhu EPSON WORKFORCE AL-M200DNSETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] (Uvedené informácie boli platné k februáru 2015. Môžu sa však zmeniť. ) ⃞ 1 sieťový prívod (K2CT2YY00097) ⃞ 1 anténa na príjem DAB (N1EYYY000015) Riešenie problémov Skôr, ako sa obrátite na servisné stredisko, skontrolujte systém podľa nasledujúcich pokynov. Ak máte pri niektorých bodoch pochybnosti alebo postupy uvedené v tejto časti nevyriešia váš problém, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. █ Bežné problémy Aktivovalo sa bezpečnostné zariadenie. Vykonajte nasledujúce úkony: 1.  Stlačením tlačidla [/] na zariadení prepnite zariadenie do pohotovostného režimu. [. . . ] • Batériu nerozoberajte ani neskratujte. 5 Informácie o funkcii Bluetooth® Spoločnosť Panasonic nemôže niesť zodpovednosť za dáta a/alebo informácie, ktoré môžu byť zneužité pri bezdrôtovom prenose. Frekvenčné pásmo • Tento systém používa frekvenčné pásmo 2, 4 GHz. Osvedčenie • Tento systém vyhovuje frekvenčným obmedzeniam a získal certifikáciu na základe zákonov o používaní frekvencií. A preto povolenie na bezdrôtový prenos nie je potrebné. • Činnosti uvedené nižšie sú postihnuteľné podľa zákona: – rozoberanie alebo upravovanie tohto zariadenia, – odstraňovanie štítkov s technickými údajmi. Obmedzenia použitia • Bezdrôtový prenos a/alebo možnosť použitia so všetkými zariadeniami vybavenými funkciou Bluetooth® nie sú zaručené. • Všetky zariadenia musia vyhovovať štandardom stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. 6 Technické údaje █ Zosilňovač Efektívny výstupný výkon v režime stereo Predný kanál (oba kanály sú budené) 10 W na kanál (6 Ω), 1 kHz, 10 % celk. skreslenie Celková efektívna hodnota výkonu v režime stereo 20 W █ Bluetooth® Verzia Bluetooth® Ver. Batériu vložte tak, aby sa označenia polarity na batérii (+ a –) zhodovali s označeniami polarity vo vnútri ovládača. 9 9 Nastavenie úrovne hlasitosti 0 Vypnutie zvuku Funkciu zrušíte opätovným stlačením tohto tlačidla. Funkcia stlmenia zvuku „MUTE“ sa zruší aj po nastavení hlasitosti alebo vypnutí systému. qa Zobrazenie menu prehrávania qs Voľba zvukových efektov qd Panel displeja Príprava média Disk 1 Stlačením tlačidla [CD ] (hlavné zariadenie: [ OPEN/CLOSE]) otvorte priestor na vkladanie diskov. Vložte disk s popisom smerom nahor. █ Párovanie zariadenia Príprava Ak je tento systém už pripojený k zariadeniu s funkciou Bluetooth®, odpojte ho ( „Odpojenie zariadenia“). 1 Stlačte tlačidlo [ 2 Stlačením tlačidla [PLAY MENU] zvoľte možnosť „PAIRING“ (Párovanie). Alebo podržte stlačené tlačidlo [ –PAIRING] na hlavnom zariadení dovtedy, kým sa nezobrazí „PAIRING“ (Párovanie). Ak sa zobrazuje „PAIRING“ (Párovanie), pokračujte krokom 4. 3 Tlačidlami [▲, ▼] zvoľte „OK?Áno) Opätovným stlačením zatvorte priestor na vkladanie diskov. 4 V ponuke Bluetooth® daného zariadenia zvoľte a potom stlačte tlačidlo [OK]. Ak sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kľúča (passkey), zadajte „0000“. Po dokončení párovania sa bude zariadenie automaticky pripájať k tomuto systému. Na niekoľko sekúnd sa zobrazí názov pripojeného zariadenia. 2 Tlačidlom [USB/CD] zvoľte položku „CD“. USB 1 Znížte hlasitosť a pripojte USB zariadenie k USB portu. [. . . ] požadovanú stanicu. 2 Tlačidlami [▲, ▼] zvoľte „STATION“ (Stanica) 3 Tlačidlami [/] alebo [/] nalaďte 4 Stlačte tlačidlo [OK]. 5 Tlačidlami [▲, ▼] zvoľte číslo predvoľby a stlačte tlačidlo [OK]. Opätovným vykonaním krokov 3 až 5 uložte do predvolieb ďalšie stanice. Nová stanica nahradí akúkoľvek stanicu, ktorá má rovnaké číslo predvoľby. 1 Opakovaným stláčaním tlačidla [PLAY MENU] zvoľte „SIGNAL QUALITY“ (Kvalita signálu) a stlačte tlačidlo [OK]. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON WORKFORCE AL-M200DN

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON WORKFORCE AL-M200DN začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag