Návod na použitie EPSON SX400 START HERE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON SX400 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON SX400


EPSON SX400 START HERE: Stiahnuť kompletný návod (1265 Ko)

návod na obsluhu EPSON SX400START HERE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] \ JUYZGZUpTKP \`JOGRKTUYZO UJ NUX G\IN VXKJSKZU\ TGVXwQRGJ `lIRUT_ G `l\KY_ !\ JUYZGZUpTKP \`JOGRKTUYZO UJ \\UJU\ \`J[IN[ `U Y_YZsSU\ QXKTOG \KTZORlIOK G QROSGZO`lIOK 9QRGJU\GTOK YVUZXKHTsNU SGZKXOlR[ G VXwYR[KTYZ\G 9VUZXKHT SGZKXOlR G VXwYR[KTYZ\U ZRGpOGXTK PK VUZXKHTs [INU\l\G^ G G G G G [`GZ\UXKTs \ V~\UJTUS HGRKTw!SOSU JUYGN[ JKZw <9:8'. ' :UTKX VXKJYZG\[PK `JXG\UZTs XO`OQU < VXwVGJK VUOZOG ZUTKX QUJw `JXG\O[ < VXwVGJK VUOZOG ZUTKX[ YG ONTKx VUXGxZK Y RKQlXUS < VXwVGJK K YO `TKpOYZwZK X[Q_ ZUTKXUS NTKx YO OIN [S_ZK \ YZ[JKTKP \UJK Y S_JRUS 2 6UJSOKTQ_ VXUYZXKJOG /TZGRlIOG G TGYZG\KTOK ZRGpOGXTK 5VZOSlRTK VUJSOKTQ_ VXUYZXKJOG Y VXK ZRGpOGXK TGYRKJ[PIK G G :KVRUZT XU`YGN , , )) Y SG^OSlRTU[ `SKTU[ , ) `G NUJOT[ 8U`YGN \RNQUYZO Y SG^OSlRTU[ `SKTU[ `G NUJOT[ 6UOGJG\Q_ TG VXOKYZUX :RGpOGXK TGOTZGR[PZK TG JUYZGZUpTK VXOKYZUXTUS SOKYZK GH_ HURG SUTl PKP GNQl UHYR[NG JXHG \SKTG VGVOKXG G ZUTKXG 3, 9" (100 mm) 5, 9" (150 mm) 11, 8" (300 mm) 3, 9" (100 mm) 35, 1" (891 mm) 15, 6" (395 mm) 11, 2" (285 mm) 16, 1 palca (410 mm) 18, 7 palca (475 mm) 21, 7" (550 mm) 23, 2" (589 mm) /TZGRlIOG G TGYZG\KTOK ZRGpOGXTK 2 4GYZG\KTOK RGYKXU\KP ZRGpOGXTK *UVRTKTOK VGVOKXG JU `lYUHTwQG 1 9QRUVZK `lYUHTwQ 2 9ZRGpZK VXG\s \KJKTOK VGVOKXG G UZ\UXZK \KJKTOK SsJOG 3 ;SOKYZTOZK HGRwQ VGVOKXG JU `lYUHTwQG ?1U QU ROYZU\ YG Jl [SOKYZTO^ JU `lYUHTwQG% @lYUHTwQ Sl QGVGIOZ[ ROYZU\ HKTsNU VGVOKXG (GRwQ VGVOKXG H_ TKSGR VXKYGNU\G^ `TGpQ[ \_SKJ`[PI[ VXwV[YZT TlVR `lYUHTwQG 4 9ZRGpZK VXG\s \KJKTOK SsJOG G TGYZG\ZK \KJKTOK SsJOG ZGQ GH_ HURO `GOYZKTs UHOJ\K YZXGT_ \RUKTsNU HGRwQG VGVOKXG G\l GP VXG\l 5 5Z\UXZK VXOKNXGJQ[ VXK [QRGJGTOK VGVOKXG RwIUS JURK 2 /TZGRlIOG G TGYZG\KTOK ZRGpOGXTK 'Q YZK TGOTZGRU\GRO \UROZK T VXOKNXGJQ[ VXK \YZ[V RwIUS TGNUX G VXGPKZK YO GH_ YG ROYZ_ [QRGJGRO RwIUS TGNUX UZ\UXZK TGSOKYZU VXOKNXGJQ_ VXK [QRGJGTOK VGVOKXG \_ZRGpKTU[ YZXGTU[ JURK VXOKNXGJQ[ VXK [QRGJGTOK VGVOKXG \_ZRGpKTU[ YZXGTU[ TGNUX G VUSUIU[ VXKVwTGpG [XUHZK VUZXKHT \U H[ VXOKNXGJQ_ <YZ[VTl VXOKNXGJQG RwIUS TGNUX <YZ[VTl VXOKNXGJQG RwIUS JURK <RUKTOK SsJOG JU `lYUHTwQG VXK X[pTs VUJl\GTOK 1 5Z\UXZK \KJKTOK SsJOG 2 6UY[ZK UHOJ\K \KJKTOG SsJOG TG `TGpQ[ U`TGp[PI[ \K QUY^ JUVRU\GTsNU SsJOG 5HXl`UQ [QG`[PK VU`wIOK \KJKTOG SsJOG VXK SsJOG \K QUYZO 2KZZKX /TZGRlIOG G TGYZG\KTOK ZRGpOGXTK 2 3 <RUZK PKJKT ROYZ SsJOG pU TGPxGRKP JU `lYUHTwQG VXK X[pTs \QRGJGTOK YZXGTG TG QZUX YG Sl ZRGpO^ S[Yw H_^ UZUpKTl YSKXUS NUXK ? [. . . ] Cependant, veillez ce que la pice dans laquelle la machine soit adquatement ventile, surtout en cas d'impression de gros volumes ou en cas d'utilisation continue pendant un laps de temps trs long. 1-11 4-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ytilauQ atraK 3-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . repaP atraK 5-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gnitteS snoitpO eciveD atraK enraicalt acadlvo einevatsaN 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PX swodniW enraicalt acadlvo ainevatsaN 3-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tsil an nrts caiv enraicalt ecadlvo nevatsaN 9-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lebk cajpaN N 5-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eiclatsni otseiM M 4-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nevarpirP 4-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . abyhC ulenap oheicadlvo yrotkidnI 4-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . itsonevarpirp rotkidnI 4-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eM swodniW emtsys v enraicalt cadlvO 41-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 swodniW emtsys v enraicalt cadlvO 61-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 swodniW emtsys v enraicalt cadlvO 01-3 , 3-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0002 swodniW emtsys v enraicalt cadlvO 91-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einavolatsnido enraicalt cadlvO 4-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lenap cadlvO zeit iv enraicalt lenap cadlvO 1-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vomlborp einavoartsdO 3-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ecalt ;noract&salbO 1-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yklbO O 8-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einavdop ncur erp knbosz 11-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ucatcop k enraicalt einejopirp 6-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] avtsnesulsrp einavodalkS 31-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yvrps nsivreS S 8-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ecalt uotilavk s ymlborP 1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ovtsnesulsrp netiloV iv ovtsnesulsrP 11-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON SX400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON SX400 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag